Å redusere antall politidistrikt - vikarierende motiver?

Er motivet bak en sammenslåing av politidistriktene kun et forsøk på å spare penger? lurer lokallagsleder, Kjetil Rekdal, og styremedlem Roar Fosse på.

Publisert Sist oppdatert

Det er med interesse Politiets Fellesforbund Hordaland følger debatten om fremtidig organisering av politietaten i Norge. Debatten ble i gangsatt av politidirektør Ingelin Killengreen i Aftenposten den 30.12.09, der hun tok til orde for å redusere antall politidistrikter og i større grad tenke regionalt.

Leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen har svart på Killengreens utspill, der hans tilnærming fokuserer på kulturendring, kompetanse, samordning og revurdering av måleparametre.

Mange sitter nok med et inntrykk av at Politietaten er en konservativ hierarkisk organisasjon hvor det er vanskelig å skape endring. Det er nok det inntrykket som til tider også skapes i media. Sannheten er at politietaten har befunnet, og befinner seg i historiens største omorganiseringsprosess. Den siste omorganiseringen er en pågående prosess som på lokalt plan har til hensikt å rasjonalisere og effektivisere polititjenesten innenfor Bergen kommune (Politireform 2000 - fase 5).

Vi vil på det sterkeste advare mot at debatten om den fremtidige politetaten i Norge blir redusert til å handle om hvordan vi mest mulig effektivt er i stand til å håndtere utfordringene med øst-europeiske kriminelle. Det er en for snever tilnærming. Politietaten, politirollen og politiets relasjon til publikum handler om så mye mer enn dette. Politiets viktigste oppgave er å skape trygghet for den enkelte borger og samfunnet. På den ene siden ved at vi er effektive i forhold til å avdekke og sanksjonere mot begått kriminalitet (objektiv trygghet), på den andre siden ved at vi øker den opplevde tryggheten ved vår tilstedeværelse, og på denne måten reduserer frykten for kriminalitet (subjektiv trygghet).

Politiets Fellesforbund Hordaland deler politidirektørens ønske om å imøtekomme de nye utfordringene det nye kriminalitetsbildet bringer. Men stiller spørsmålstegn ved motivasjonen bak og konsekvensene av en stadig sentralisering av politietaten. Er publikum klar over hva en stadig sentralisering faktisk gjør med servicen politiet kan yte overfor borgerne? Får vi et tryggere samfunn når nærpolitimodellen stadig blir vanskeligere å etterleve?

Politiets Fellesforbund Hordaland er av den oppfatning av dette ikke handler om å endre strukturene i organiseringen vår. Det handler derimot om å få i stand en kulturendring. For å få til en kulturendring i politiet må en begynne med å endre det vi blir målt etter. Endrer vi det vi blir målt etter, skapes det grobunn for at politiet i større grad retter fokuset mot det som publikum etterspør, og ikke nødvendigvis etter det som gir de beste statistikkene. Eksempler på oppgaver som gir dårlig uttelling på dagens statistikker er store tunge grenseoverskridende saker og forebyggende arbeid opp mot barn og unge

Politiets Fellesforbund Hordaland er ikke fremmed for å være med på en debatt om antall politidistrikter. Men det må skje i en kontekst som handler om HELE politirollen. Ikke ut fra én konkret oppdukkende problemstilling (øst-europeiske bander). Om en velger å omorganisere/sentralisere utfra enkeltutfordringer er det nærliggende å tenke at argumentene i beste fall er vikarierende, og at det i bunn og grunn dreier seg om kostnadsbesparing. Politiets Fellesforbund Hordaland vil være en pådriver for å skape best mulig trygghet for borgerne og samfunnet, og er av den oppfatning at dette skapes gjennom et politi i kontakt med publikum. Ikke nødvendigvis bare i sentraliserte regionale enheter med spisskometanse.

Powered by Labrador CMS