Justis- og beredskapsministeren på talerstolen i går.

Grillet justisministeren om «premature» uttalelser: – Politimesteren nærmest latterliggjort

– Å korrigere feil er en del av politidirektørens ansvar som toppleder, svarer Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Publisert Sist oppdatert

Under Stortingets spørretime i går, måtte Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen forsvare politidirektør Odd Reidar Humlegårds ordvalg i et intervju med Politiforum i slutten av januar.

I et brev til Politidirektoratet hadde politimesteren i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, tegnet opp ulike scenarier for distriktets økonomi. Scenariene ville medføre strenge prioriteringer og kutt i antall ansatte, men til Politiforum sa politidirektør Odd Reidar Humlegård at det var «litt prematurt» å skissere opp slike tenkte situasjoner før budsjettet faktisk var tildelt politiet.

Det falt åpenbart ikke i god jord hos Arbeiderpartiet.

– Mener statsråden at POD-sjefen med slike uttalelser utøver godt lederskap, fungerer som en god rollemodell og bidrar til å utvikle en god åpenhetskultur i politiet? spurte Arbeiderpartiets Ruth Grung justis- og beredskapsministeren under spørretimen i går.

Amundsen mener det er riktig av politidirektøren å presisere at budsjettet ikke var tildelt.

– Etter min mening er det viktig ikke å skape unødig uro blant både medarbeidere og folk flest om et dramatisk stillingskutt når Vest politidistrikt om kort tid vil bli styrket med betydelige ressurser. Vi må ha toppledere som bidrar med nødvendig informasjon, og som evner å korrigere en debatt som tar feil retning, og som bygger på feil premisser. Jeg mener at dette er en del av hans ansvar som toppleder. Det kan ikke være sånn at meningsytringer kun skal gjelde for noen få utvalgte, og at man derigjennom skal avskjære politidirektøren i en viktig rolle i samfunnsdebatten, svarte Amundsen.

** AP: – Nærmest latterliggjort ** Frp: – Ingen kritikk av politimesteren

AP ville imidlertid ha enda klarere svar på ordvalget.

– Politimesteren i Vest har høy anseelse i befolkningen og blant sine egne, og han er nytilsatt. Politiet i Vest politidistrikt har hatt en god del utfordringer i den senere tid. Han jobber systematisk for å bygge opp tilliten i befolkningen, og det er ganske spesielt – som den eneste politimesteren som tør å heve røsten, som kan bidra til å bygge opp under åpenhetskulturen – å bli møtt på denne måten og nærmest bli latterliggjort, akkurat som om han ikke har klart å sette seg inn i budsjettene. Ser ikke ministeren at det er svært uheldig at det kommer slike uttalelser fra en av de øverste lederne for politiet i Norge? spurte Grung fra Arbeiderpartiet videre.

Amundsen svarte at Vest gjør en god jobb, men at saken kom feil ut fordi politiledelsen mener den ble diskutert på feil premisser:

– Et brev om ressurssituasjonen var sendt fra Politidirektoratet til bl.a. Vest politidistrikt, men det tok ikke utgangspunkt de faktiske midlene som vil tilføres distriktet i 2017, men derimot en teoretisk situasjon hvor det var kutt i budsjettene. Så ble det kommentert på den bakgrunn. Det eneste politidirektøren bidro til, var å korrigere det som var et feil fremstilt bilde i media.

– Det bør være positivt at en politimester bidrar til åpenhet, og han sa veldig tydelig at dette var en del av styringsdialogen. Så tror man at andre politimestere i framtiden vil tørre å heve sin røst hvis man blir møtt på den måten. (...)Tror han (justisministeren journ.anm.) at framtidige politimestere vil tørre å heve sin røst til tross for at vi i Stortinget ønsker større åpenhet? gravde Grung videre.

– Verken jeg eller politidirektøren har noen interesse av å korrigere uttalelser til politimestere – det er ikke det jeg heller oppfatter at skjedde i denne saken. Det var en klargjøring av premissene for en diskusjon som kom feil ut, hvor man framstilte det som at det som representanten helt riktig påpeker, var en del av den ordinære styringsdialogen i forbindelse med budsjettarbeidet, var et reelt kutt som Vest politidistrikt måtte gjennomføre. Jeg har stor forståelse for at dersom de kuttene som det ble bedt om beregninger på, og den framstillingen det fikk i media, hadde vært korrekt, så hadde det vært relativt utfordrende – for å uttrykke meg forsiktig – for Vest politidistrikt. Det var altså ikke den riktige framstillingen av saken. Jeg oppfatter at folk snakket litt forbi hverandre, og politidirektøren bidro til å klarere opp i det som var en del misoppfattelser som kom framkom i pressen, men det er altså ingen kritikk av politimesteren.

LES OM BAKGRUNNEN FOR SAKEN

Ruth Grung fra Arbeiderpartiet.
Powered by Labrador CMS