PFs forhandlingssjef Roar Fosse.
PFs forhandlingssjef Roar Fosse.

Lønnsoppgjøret: Dette betyr endringene for deg

I årets lønnsforhandlinger inngikk Politiets Fellesforbund en ny tariffavtale med Akademikerne. Det gir flere viktige endringer for deg som politiansatt.

Publisert

Årets lønnsoppgjør endte med en total ramme på 3,84 prosent; et resultat Politiets Fellesforbund (PF) er godt fornøyde med. Enda mer for-nøyde er fagforeningen med at de har fått på plass en ny hovedtariffavtale med Akademikerne, etter at PF siden 2016 har vært i konstellasjon med LO og YS.

– Den nye avtalen vil gi ny mulighet for lønnsutvikling for alle våre medlemmer, sier PF-leder Unn Alma Skatvold.

Men hva innebærer egentlig den nye hovedtariffavtalen med Akademikerne? PFs forhandlingssjef Roar Fosse peker på tre sentrale endringer:

  • A-lønnstabellen forsvinner, og lønna di blir heretter oppgitt i kroner, ikke lønnstrinn.
  • Lønnsrammer med tjenestetidsansenitet erstattes med lønnsstiger med stillingskodeansenitet.
  • Det sentralt fastsatte generelle lønnstil-legget utgår, og politiet får nå rå over hele den disponible lønnsrammen selv.

Dette kan du få

  • Ansatte i korte eller lange lønns-stiger (se egen faktaboks) får en lønnsøkning på 1,1 prosent.
  • I tillegg har politiet en lønnsramme på 2,46 prosent til fordeling i lokale forhandlinger. Hvordan dette blir for-delt, vil ikke være klart før 1. oktober, men lønnsøkninger vil bli etterbetalt med virkning fra 1. mai

– Vi kommer til å ha en langt større grad av handlefrihet ved at pengene blir delegert ut til oss i politiet. Da kan vi selv bestemme hvor mye vi vil gi i generelle tillegg, hvor mye vi vil gi til hvilke grup-per og hvor mye som skal gis i individu-elle tillegg, forklarer Fosse.

– Framtidsrettet avtale

Den disponible rammen er på 2,46 pro-sent per 1. mai. Nøyaktig hvordan potten skal fordeles, er en forhandlingssak.

– Den 24. juni hadde vi vårt første for-beredende møte med Politidirektoratet. Fra tidligere er vi vant til å få et generelt tillegg den 1. mai, men det nye av året er at fordelingen av alt vil skje i en prosess. Man vil derfor ikke få vite hva man får i tillegg før forhandlingene er ferdige 1. oktober, sier forhandlingssjefen.

Han understreker at alle vil få etterbe-talt med virkning fra 1. mai.

– Vi henstiller alle våre medlemmer å være tålmodige i overgangen til et nytt system. Ta gjerne kontakt med din lokale tillitsvalgte hvis du har spørsmål, eller gå inn på PF.no, sier Fosse.

Nye lønnsstiger

Disse stillingene/stillingskodene får lange lønnsstiger (16 år):

1065 Konsulent

1410 Bibliotekar

1411 Avdelingsingeniør ++

1008 Forsker

1358 Statsmeteorolog

1008/1009 UH-lektor

1010 Amanuensis

1199 Universitetsbibliotekar

1416 Grensekontrollør

1531 Arrestforvarer

Disse stillingene/stillingskodene får korte lønnsstiger (10 år):

1408 Førstekonsulent

1085 Avdelingsingeniør

1009 Forsker

1457-1462 PB-ene

1011 Førsteamanuensis

1198 Førstelektor

1352 Postdoktor Førstebibliotekar

PFs avtale med Akademikerne, gjør at den totale lønnsmassen til fordeling er større, og at det dermed blir mer penger til fordeling.

– Lønna til de som er på den nye avta-len er samlet sett høyere, forklarer Fosse.

I tillegg peker han på at dette er en framtidsrettet avtale for PF.

– Vi ser på hvem som er framtidens ansatte i politiet, og det er stort sett grup-pene med høyere utdanning. Derfor ser vi oss tjent med at utdanning blir lagt vekt på. Så betyr ikke det at vi ikke vekt-legger de uten høyere utdanning. At vi får disponere hele rammen selv, gjør at vi kan ivareta dem bedre gjennom lokal fordeling. I årene som kommer vil vi ha et sterkt fokus på å få etablert et min-stelønnsnivå for bachelorutdannede, og det har vi en større mulighet til å få til i denne avtalen enn den gamle, sier han.

Korte og lange stiger

En annen vesentlig endring er at de 39 lønnsrammene tilhørende ulike stillings-koder, forsvinner. Istedenfor blir disse erstattet av to lønnsstiger: En lang (16 år) og en kort (10 år).

– De korte stigene er ment for stillinger hvor det er utviklingsmuligheter, mens de lengre stigene er for de som ikke har samme muligheter, sier Fosse. Politibetjenter er blant de som nå får korte lønnsstiger.

– Det vil si at hvis du blir PB1, starter du på null i stigen. Når du blir PB2, starter du på null igjen, og det samme gjelder for PB3, forklarer forhandlingssjefen.

For hvert år og trinn på stigen, får du en lønnsøkning på 1,1 prosent, som kom-mer i tillegg til eventuelt resultat fra de lokale forhandlingene. Tilsvarende gjelder for de første 10 årene på den lange stigen, mens det for de siste seks årene er 0,55 prosent årlig lønnsøkning.

– Det nye nå, er at du får en lønnsøk-ning hvert år, men at det stopper tid-ligere. Grunnen til det, er blant annet endringer i pensjonssystemet som gjør det gunstigere å ha en brattere lønnsstig-ning tidlig, framfor å fordele lønnsøknin-gen jevnt over hele karrieren, sier Fosse.

– Hvordan er det tenkt at overgangen til de nye lønnsstigene skal foregå?

– Det blir en flat overføring. Ingen vil gå ned i lønn, understreker Fosse.

Årets lokale lønnsforhandlinger vil etter all sannsynlighet uansett foregå som tidligere år.

– Det blir ingen endring der, forutsatt at det blir fordelt midler til det vi kaller for delegert nivå. Da vil alt foregå på vanlig vis, som vi er vant med.

Unntaket er dersom hele lønnspotten fordeles som generelle tillegg.

– Men det er det for tidlig å si noe om. Det vil det være opp til partene å bestemme, sier Fosse.

LES OGSÅ: Årets lønnsoppgjør i havn: -Tar igjen noe av etterslepet

Powered by Labrador CMS