Grenseløs kriminalitet truer

Politiprosjektet «Grenseløs» følger mobile, utenlandske vinningskriminelle så tett, at de stadig oftere pågriper de samme utlendingene gang på gang.

Publisert Sist oppdatert

Dette til tross for at de er utvist og transportert ut av Norge - noen av dem flere ganger.

Det viser seg at straffen for ta seg ulovlig inn i Norge ikke på noen måte er avskrekkende. De korte norske straffene «er på en måte med i regnestykket til de kriminelle», sier sjefen for Grenseløs-prosjektet.

Han beskriver mennesker som har valgt en kriminell løpebane som yrke. Dagpengene i norske fengsler tilsvarer arbeidsledighetstrygden i noen av landene de kriminelle kommer fra.

I en tilværelse preget av fl ukt, usikkerhet, trusler og en stadig kamp for å stjele nok, kan to-tre måneders fengselsstraff for ulovlig innreise i Norge virke som en godt betalt hvilepause.

I tillegg er soningsopphold i Norge å betrakte som en ren kontaktskapende virksomhet som gir rik anledning til å bli kjent med andre kriminelle, slik at nye allianser og ideer kan skapes.

Ved å få satt opp straffeutmålingen til minimum to års fengsel for gjentatte ulovlige opphold i landet, fylles straffekravet for å få gjennomført soningsoverføring til hjemlandet.

To års fengsel er ikke det samme som et kortere ferieopphold. Samtidig er vissheten om en mulig soning i hjemlandet langt mer avskrekkende enn hva korte norske fengselsopphold er for denne gruppen med hardbarkede kriminelle.

Her har Justiskomiteens medlemmer en vinnersak ved å jobbe frem et forslag til lovending overfor Stortinget.

Dette er et krav fra politiet som ikke koster penger å gjennomføre - det kan endog bidra til at etaten sparer penger ved å slippe å arrestere, etterforske og uttransportere de samme kriminelle gang på gang.

Samtidig sender det et viktig signal til folk flest om at det ikke er fritt fram for kriminelle utlendinger å reise til Norge for å bedrive kriminalitet.

I tillegg bør Norge se nærmere på hva danske myndigheter gjør for å fange opp kriminell trafikk over grensene.

Som Politiforum skrev om i januarutgaven, har Danmark satset ressurser på økte kontroller ved grensene, scanning av registreringsnummer på kjøretøyer som passerer grensene, og scanning av innholdet i kjøretøyer.

Selv om det er fri passering over grensene innad i Schengen, har politiet lov til å se etter kriminelle overalt innenfor landets grenser. Også nært grensen.

Beredskap

Politiets beredskap er i søkelyset. Med god grunn. «Det er et paradoks at vi trener på skarpe situasjoner så lite som vi gjør, samtidig som vi forventes å gå inn i ekstremt farlige situasjoner», sier UEH-leder Frode Hansen i Harstad.

Les mer om hva UEH-folkene lærte hos canadisk politi. Her har trolig norsk politi mye å lære, bare de får lov til å bruke mer tid på operativ trening enn en håndfull dager i året.