TUNGVINT: Verneombud Hanna Dahlsbakken peker på åpne toaletter med brunt belegg som en medvirkende årsak til at den provisoriske treningscella har blitt stengt. – Jeg er usikker på om det er vasket der siden arresten ble lagt ned, sier hun.Click to add image caption
TUNGVINT: Verneombud Hanna Dahlsbakken peker på åpne toaletter med brunt belegg som en medvirkende årsak til at den provisoriske treningscella har blitt stengt. – Jeg er usikker på om det er vasket der siden arresten ble lagt ned, sier hun.Click to add image caption

Måtte trene på glattcellene – nå har verneombudet stengt dem

I lang tid har treningsfasilitetene på Follo politistasjon bestått av gamle glattceller med åpne toaletter, manglende renhold og kloakklukt. – Helt uholdbart, sier verneombud Hanna Dahlsbakken.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 forsvant treningsrommet til de ansatte ved Follo politistasjon, hovedsetet i Øst politidistrikt. Den akutte plassmangelen etter nærpolitireformen, gjorde at rommet måtte brukes til kontor. Samtidig ble det besluttet at glattcellene ved politistasjonen ikke lenger skulle brukes, og løsningen ble derfor at de ansatte kunne ta i bruk disse rommene for å trene.

– Det jeg har blitt fortalt er at noen fra stab fra virksomhetsstyring har sagt at dette er de eneste lokalene på Ski som kan avses som treningsrom for oss, forteller Hanna Dahlsbakken, verneombud for nærpolitiseksjonen på Follo politistasjon.

Hun reagerer på at politihuset i Ski ikke har et fullverdig treningsrom for de ansatte. Dahlsbakken viser til at glattcellene bærer preg av at de har blitt brukt som arrest.

– Det er blant annet åpne toaletter der, med brunt belegg i flere av toalettene. Jeg er usikker på om det er vasket der siden arresten ble lagt ned, fortsetter Dahlsbakken.

Eksternt treningssenter

De ansatte har også fått tilbud av arbeidsgiver om å trene på et nærliggende treningssenter.

– Da må vi innom politistasjonen for å hente treningskortet. Det er en ganske tungvint og upraktisk løsning. Jeg vet også at det er flere politiansatte som har kjent på ubehaget ved å trene og dusje side om side med personer som de treffer i helt andre situasjoner når de er på jobb, og som man forståelig nok helst vil unngå, fortsetter hun.

Da treningssenteret i november ble stengt som følge av koronapandemien, ble også pågangen for å bruke glattcellene langt større. I midten av januar besluttet Dahlsbakken derfor å stenge treningsrommene.

– Det er helt uholdbart å bruke glattcellene som treningsrom. Det er de ikke egnet til, og i tillegg vil det skape mye støy i cellene å trene der. Det er også etaspekt med koronaen, som gjør at det ikke blir gjennomført vask der, fortsetter hun.

Dahlsbakken trekker også frem at arresten også ble stengt, fordi det tidvis lukter kloakk fra toalettene i cellene og at de ansatte risikerer å bli låst inne på glattcellene dersom døren lukker seg. I tillegg er det dunkel belysning og ikke noe utsyn.

Verneombudet har tatt saken opp med sin sjef på nærpolitiseksjonen, som igjen har tatt saken videre med stab for virksomhetsstyring i Øst politidistrikt. Saken er også tatt opp med GDE-ledelsen.

– Jeg opplever at min leder har veldig forståelse for situasjonen, og så er min oppfatning, uten å ha kommunisert direkte med dem, at det stopper hos stab for virksomhetsstyring. Jeg føler at vi har vært på tilbudssiden ved at vi har kommet med flere forslag til midlertidige og permanente steder å trene, fortsetter hun.

Brutte løfter

Dahlsbakken understreker at mye kan gjøres veldig billig, og at treningsrommet kan settes i stand med hjelp fra medlemmene i det lokale politiidrettslaget.

– Vi ble lovet et permanent treningsrom for tre år siden. Nå er tilbakemeldingen at alt som er knyttet til tjenestebehov kommer før et treningsrom. Da opplever jeg at prioriteten er for lav i forhold til hva jeg mener det må være i et HMS- perspektiv. Det er et stort politihus med mange ansatte som gjerne vil trene, fortsetter Dahlsbakken.

Hun og hennes kollegaer på nærpolitiseksjonen er også tungt utstyrt på patrulje hver eneste dag.

– Jeg har spurt litt rundt anonymt på seksjonen og har avdekket at i hvert fall syv personer her sliter med belastningsskader i rygg og nakke på bakgrunn av tung bæring. Som helt klart er arbeidsrelatert. Måten de kan forebygge og behandle det på er trening. Da mangler vi et treningsrom til nettopp å gjøre det. Det er derfor det er så viktig med treningsrom, fortsetter hun.

Dahlsbakken viser også til at selv om store deler av samfunnet er stengt ned som følge av korona, så er ikke kravet til hvordan politiet jobber endret.

– Vi må opprettholde en fysisk robusthet for å utføre de oppgavene som kreves av oss. For å løse samfunnsoppdraget vårt, er vi helt avhengig av å være i fysisk god form. Så gjør dette selvfølgelig noe med det psykososiale arbeidsmiljøet vårt, fortsetter verneombudet.

BEDRITENT: Den tidvise kloakkstanken som siver ut fra de åpne toalettene satte en stopper for Follo-politiets celletrening.
BEDRITENT: Den tidvise kloakkstanken som siver ut fra de åpne toalettene satte en stopper for Follo-politiets celletrening.

Hun trekker også frem at det går utover IP3-mannskapet som må bestå UEH-testene.

– Jeg mener det er helt uholdbart at arbeidsgiver stiller fysiske krav til oss som ansatte, men ikke legger til rette for at vi kan forberede oss, og gjennomføre flere av de faktiske testene siden vi ikke har treningsrom. Det er ikke mulig å gjennomføre UEH-tester i full uniform, med våpen og hjelm, på noen treningssentre, avslutter hun.

- Åpne toaletter som stinker

Hovedverneombudet i Øst politidistrikt, Bengt Guldbrandsen, forteller at saken går flere år tilbake i tid.

– Denne saken strekker seg tilbake til 2016/2017 da vi ble slått sammen til Øst politidistrikt. Da så man at nærpolitiseksjonen på Follo politistasjon trengte flere lokaler enn de som var tilgjengelige. Jeg fikk da en henvendelse i regi av å være hovedverneombud, om de kunne få ta treningsrommet, for det var et rom blant kontorer, forteller Guldbrandsen.

Etter en helhetsvurdering konkluderte han med at forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til arbeidsmiljøloven trumfet treningsrommet.

– Så jeg måtte gi mitt samtykke til at vi måtte legge ned treningsrommet til fordel for en pikett/pauserom til de ansatte, og fordi det var for mye støy fra treningsrommet inn til disse kontorene. Men det var under forutsetningen av at politihuset ved første mulige anledning skulle få et nytt treningsrom dersom et egnet lokale ble ledig. Dette bekreftet arbeidsgiver at de ville forholde seg til, fortsetter Guldbrandsen.

Han legger til:

– Nå har det gått 3,5 til 4 år og ingenting har skjedd, og i nøden finner man uforsvarlige og dårlige løsninger, som å sette treningsapparater på en glattcelle. Det er åpne toaletter som stinker, og det er ikke nevneverdig lufttilførsel i disse små cellene. Beslutningen om å stenge glattcellene som treningsrom er god og har full støtte hos meg, sier Øst politidistrikts hovedverneombud.

Vil prioritere presserom

Guldbrandsen trekker frem at beslutningen om å stenge er hjemlet i både støy, smittevern og i HMS generelt.

VEKLØST: Follo-politiet har stått uten treningsrom siden 2017, og nå er også det midlertidige treningsrommet stengt.
VEKLØST: Follo-politiet har stått uten treningsrom siden 2017, og nå er også det midlertidige treningsrommet stengt.

– Det er ikke aktuelt å la ansatte få lov til å trene i de gamle glattcellene. Det er uforsvarlig. Vi kan ikke hele tiden finne disse dårlige og midlertidige løsningene. Vi må finne en permanent løsning. Det foreligger ingen instruks eller føringer på at et politibygg skal ha treningsrom, men jeg tror ikke det er mange politibygg over en viss størrelse i Norges land som ikke har det. Jeg har jobbet i mange distrikter på ulike politilokasjoner og har aldri vært ansatt et sted hvor det ikke er treningsrom, sier han.

Hovedverneombudet legger til at på en stor politistasjon som Ski, så hører det ingen steder hjemme at det ikke er mulighet for å trene på jobb.

– Det er meget viktig for de ansattes generelle helse og for å forebygge sykemeldinger. Dette også sett i lys av at IP3 har fysiske krav for å inneha sin operative status og at mange fagmiljøer i distriktet er avhengig av å ha en god fysisk form.

Guldbrandsen presiserer at treningsrommet ikke behøver å være noe fancy, men at det må være forsvarlig. Han forteller at et lokale som har vært diskutert er den gamle publikumsinngangen til politistasjonen.

– Noen ønsker dette som et presserom mens mange ansatte ønsker dette som treningsrom. Lokalet er ikke optimalt slik det fremstår i dag, men vil kunne fungere med noen ombygginger. Det er ganske utrolig hvis politidistriktet prioriterer et presserom før HMS for egne ansatte, spør du meg. Vi har behov for begge deler, men jeg mener at i en prioritert rekkefølge har vi mer behov for treningsfasiliteter for de ansatte enn et presserom som brukes så sjeldent som det gjør, avslutter han.

LES OGSÅ: Bli med på innsiden av beredskapssenteret

- Ukjent for oss

Erik Ulfeng Hansen, som er leder for stab for virksomhetsstyring i Øst politidistrikt, er enig med verneombudet i at cellene ikke er egnet som treningsrom.

– Det er riktig at ansatte i Ski ikke har treningsrom i politihuset. Ved etableringen av Øst politidistrikt ble det som kjent besluttet å legge hovedsetet til Ski. Det har medført et voldsom press for å få samlet de funksjonene som skal samles i Ski. Denne jobben er fortsatt ikke ferdig, sier han i en e-post til Politiforum.

Videre sier han at i sammenslåingsprosessen var det nødvendig å omdisponere det gamle treningsrommet til andre formål.

– Samtidig ble det inngått en avtale om at ansatte kan trene i et treningssenter i Ski storsenter. Dette tilbudet er fortsatt aktivt, men har til tider vært stengt på grunn av smittefare. Det har også vært koronastengt i politiets treningsrom andre steder i Øst politidistrikt i samme periode, fortsetter han.

Hansen avviser at arbeidsgiver eller virksomhetsstyringsstaben har gitt tilbud om trening i cellene, og sier at det i så fall må ha vært snakk om «interne avtaler om midlertidige løsninger».

– De er heller ikke egnet til formålet. Prioriteringene som hovedverneombud Guldbrandsen trekker frem er ukjente for oss, skriver Hansen videre.

Han skriver at tilbudet om å trene på det nærliggende treningssenteret er det tilbudet det er mulig å gi innenfor de rammene de har i dag. Det er ikke tatt stilling til hvordan arealet i den gamle ekspedisjonen skal disponeres.

– Kan de ansatte vente seg å få et treningsrom?

– Jobben med å tilrettelegge lokalene i Ski er fortsatt ikke ferdig. Dette henger sammen med hvordan vi skal få plassert de funksjonene og enhetene som skal være i Ski, og må ses sammen med disponering av lokaler andre steder i distriktet. Kostnader og budsjett knyttet til disse endringene vil være avgjørende for videre framdrift, avslutter han.

LES OGSÅ: Bevilger 26 millioner for at politi i hele landet skal trene ved beredskapssenteret