Henlegger 3000 trafikksaker årlig

Trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt henlegger 3000 saker i året på grunn av manglende kapasitet. «Bekymringsfullt», mener Oslo statsadvokatembete.

Publisert Sist oppdatert

De cirka 3000 sakene utgjør nesten halvparten av anmeldelsene trafikkseksjonen får inn årlig, går det fram av en inspeksjonsrapport fra Oslo statsadvokatembeter.

– Årsaken er at bemanningen for lav i forhold til oppgavene vi har. Vi har cirka 7000 anmeldte trafikksaker i året, og som ved de aller fleste andre steder i politiet. har vi ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta alt, sier seksjonssjef Tore Soldal ved seksjon trafikk og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Han understreker at saker som går direkte på trafikksikkerheten, som promillekjøring eller saker med omkomne eller personskader, ikke blir henlagt av kapasitetshensyn.

«Hit and run»

De aller fleste sakene som henlegges, er såkalte «hit and run»-saker, hvor personer ikke overholder Vegtrafikklovens § 12 om plikter ved trafikkuhell.

Ofte handler dette om påkjørsler, hvor de som kjører på stikker av uten å oppgi personalia.

Etter det Politiforum erfarer, har det til tider nærmest vært en uuttalt praksis at disse sakene umiddelbart blir henlagt av kapasitetshensyn.

– «Hit and run»-saker er saker som ofte krever store etterforskningsressurser. Men vi tar også disse sakene, og lager ikke lovtomme rom, understreker Soldal.

I inspeksjonsrapporten har statsadvokatembetet gått nærmere inn på 18 slike «hit and run»-saker. Der konkluderer de med at med en bedre ressurssituasjon kunne disse sakene vært etterforsket.

«En enkel etterforskning ville i de aller fleste av disse sakene kunne ført til en oppklaring/positiv påtaleavgjørelse», skrives det videre.

Soldal sier til Politiforum at det stemmer at det i mange saker ikke ville kreve noen stor etterforskning til for å få en oppklaring.

– Vi henlegger ikke saker som kan føre til fengselsreaksjon, understreker Soldal.

– Hvor store bøter er det snakk om?

– Det er vanskelig å si, men kanskje fra åtte til ti tusen, avhengig av alvorligheten.

God kvalitet

I inspeksjonsrapporten understrekes det at inntrykket er at trafikkseksjonen foretar «riktige prioriteringer etter de fastsatte mål fra sentralt hold» og at «det er god kvalitet på den etterforskningen som gjøres».

Samtidig påpeker Oslo statsadvokatembete at det høye antallet henleggelser både er «bekymringsfullt» og «uheldig».

På spørsmål om hva han tenker om at så mange saker henlegges, svarer Soldal dette:

– Alle politiets oppgaver må prioriteres. Skal vi ha mer etterforskningsressurser, blir det mindre ressurser andre steder. Det er en del av den totale prioriteringen.

Statsadvokaten understreker også at de på «bakgrunn av orienteringen om ressurssituasjonen ved seksjonen og påtalegruppen, har [...] forståelse for og er enig i prioriteringen av type saker som henlegges på kapasitet».

Samtidig bemerkes det at det kommer svært få klager på disse henleggelsene. Likevel er Statsadvokaten kritisk:

«Det fremstår som uheldig i forhold til både individual- og allmennpreventive hensyn at det ikke kommer en reaksjon fra politiet i disse sakene, men det antas at disse henleggelsene ikke har stor innflytelse på trafikksikkerheten».

I tillegg blir det fremhevet i rapporten «det bekymringsfulle at det ikke er ressurser til å følge opp ikke-vedtatte-forelegg med avhør», noe Statsadvokaten mener «er uheldig i forhold til de individual- og allmennpreventive hensyn».

Kilder Politiforum har vært i kontakt med, sier mange polititjenestemenn av denne årsaken unnlater å skrive anmeldelse på forelegg som ikke blir vedtatt.

Samtidig er det en fare for at færre vil vedta forelegg, fordi de vet at sjansen er stor for at saken da vil bli henlagt.

Powered by Labrador CMS