Politibil på landet.
Politibil på landet.

Politifolk mener dagens politi bryter med prinsipper

Politiets ti grunnprinsipper ble slått fast i 1981. Men dagens politi samsvarer kun med sju av dem, mener politifolk selv.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram av en spørreundersøkelse som er besvart av en tredjedel av alle politiansatte. Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt om politireformen.

I undersøkelsen blir politiansatte bedt om å ut ifra egen yrkeserfaring si i hvilken grad dagens politi samsvarer med de ti grunnprinsippene (se faktaboks) som ble lansert av politirolleutvalget i 1981. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at politifolk mener det er disse tre grunnprinsippene som samsvarer minst med dagens politi:

  • Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet.
  • Politiet skal være desentralisert.
  • Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.

LAST NED RAPPORTEN I SIN HELHET HER (PDF)

Vektlegger ikke forebygging

Undersøkelsen viser at 47 prosent av de rundt 5000 politiansatte som besvarte undersøkelsen, mener politiet i «nokså» eller «svært» liten grad vektlegger forebygging. Under halvparten mener videre at politiet i dag i «svært» eller «nokså» stor grad er integrert i lokalsamfunnet (46 prosent) eller er desentralisert (38 prosent).

– Det er forebygging som får helt klart lavest score, men dataene fra undersøkelsen gir dessverre ikke grunnlag for å si noe sikkert om hvorfor det er slik, sier Helge Renå fra Universitetet i Bergen, som er prosjektleder for forskningsprosjektet.

LES OGSÅ: Politifolk tror ikke på reformen

– Slik er det med spørreundersøkelser. De gir noen svar, samtidig som de genererer nye spørsmål. Hvorfor så mange synes dagens politi vektlegger forebygging i liten grad er et slikt spørsmål. Nye undersøkelser vil kunne gi mulige svar, det samme vil nok politifolk selv og andre som leser rapporten, fortsetter han.

For de øvrige syv grunnprinsippene, er andelen som svarer «nokså» eller «svært» stor grad, på 54 og helt opp til 81 prosent.

– Det er interessant både at tre grunnprinsipper skiller seg ut i negativ retning, og at de sju andre får såpass stor oppslutning. Det viser at mange av grunnprinsippene fortsatt står sterkt.

Politirolleutvalget leverte denne rapporten i 1981, hvor de ti prinsippene for norsk politi ble lansert.
Politirolleutvalget leverte denne rapporten i 1981, hvor de ti prinsippene for norsk politi ble lansert.

Hvordan skal politirollen være?

Helt siden de ti grunnprinsippene ble etablert for snart 36 år siden, har de ligget til grunn for utviklingen av norsk politi. Senest i stortingsvedtaket som ligger til grunn for politireformen, understrekes det at grunnprinsippene er viktige, og «legger grunnlaget for hvilket politi vi skal ha».

– Slik sett er disse svarene i undersøkelsen interessante sett i lys av kritikken som kom mot politianalysen, som ikke forholdt seg til grunnprinsippene i det hele tatt. Den skilte mellom kjerneoppgaver og tilleggsoppgaver med fokus på førstnevnte Siden ble det slått fast i stortingsbehandlingen av reformen at de fortsatt gjelder og legger grunnlaget for hvilket politi vi skal ha, uten at det så langt har vært noen diskusjon om hva den moderne politirollen skal være, sier Renå.

Han tror svarene i undersøkelsen sier noe om at en mer prinsipiell diskusjon av grunnprinsippene og politirollen er noe som har manglet i reformprosessen som foregår nå.

– Hva vil det si at grunnprinsippene fortsatt gjelder? Om en leser dem, er det en rimelig tolkning blant annet at politiet skal ha et sivilt preg, bestå primært av generalister og være integrert i lokalsamfunnet. Samtidig ser vi at det nå sentraliseres en del ressurser, generell bevæpning diskuteres og det snakkes om behovet for mer spesialisering som følge av et endret kriminalitetsbilde for å nevne noe. Etter mitt syn vitner dette om at det er behov får en tydeliggjøring av hva som menes med at de ti grunnprinsippene fortsatt gjelder.

Ser svarene i sammenheng

Noe av den største kritikken mot politireformen, handler om nærpolitirollen og politiets framtidige tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Intensjonen med reformen, er et mer tilstedeværende og synlig politi, men mange hevder det motsatte kommer til å bli tilfelle. Dette kommer også fram i spørreundersøkelsen.

At to av de tre grunnprinsippene som ifølge politifolk selv samsvarer minst med dagens politi handler om nærhet og tilstedeværelse i lokalsamfunnet, tror derfor ikke Renå er tilfeldig.

– Jeg tenker at vi må se svarfordelingen der i sammenheng med svarene på spørsmålene om politireformen vil gi et mer synlig og tilgjengelig politi. Det er grunn til å anta at det er en sammenheng mellom at prinsippene om desentralisert politi og integrering i lokalsamfunnet får relativt sett lav oppslutning, og reformen som nå er satt i gang.

LES OGSÅ: Politifolk tror ikke på reformen