Etterlyser handlingsplan mot seksuelle overgrep på arbeidsplassen

Vil ha konkrete tiltak iverksatt.

Publisert Sist oppdatert

- Den som blir utsatt for seksuell trakassering må føle trygghet for en profesjonell behandling og terskelen må være lav for å varsle, sier politistasjonssjef Ove Sem i Trondheim. Nå vil han ha konkrete tiltak iverksatt.

Han viser til at seksuell trakassering i arbeidslivet er ikke tillatt, og at det er et lovmessig forbud mot denne formen for mobbing i både Likestillingsloven og Arbeidsmiljøloven.

- I disse lovene er det klart at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge og forsøke å hindre at uønsket seksuell oppmerksomhet blir et problem for den enkelte arbeidstaker. Derfor er det viktig at arbeidsgiver på øverste hold viser vilje til å ta tak i problemet gjennom strategisk satsning og konkrete operative tiltak, sier Sem.

Han foreslår derfor at Politidirektoratet i 2010 starter et prosjekt som skal lede ut i en tiltaksplan for å unngå mobbing og seksuell trakassering i politiet.

- Planen må definere hva vi legger i begrepet seksuell trakassering og definisjonen må harmonere med lovverket. Tiltakene må både være av forebyggende art for å hindre at ansatte opplever slik uønsket atferd, og de må være av problemløsende art. I tillegg må det klart fremgå hvilket ansvar den enkelte leder har for å forhindre at trakassering finner sted, og hvilket ansvar lederen har for å rapportere forhold. Det er viktig å få frem hvordan seksuell trakassering virker på den som blir utsatt for det. Derfor må problemet jevnlig settes på dagsorden med jevne mellomrom i ledergrupper og hos ansatte, sier Sem.

Sexpress på jobben

En av fire kvinner har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben, viser en undersøkelse foretatt av Synovate i 2007 på oppdrag for Dagbladet.

I undersøkelsen svarte 24 prosent av kvinnene og åtte prosent av mennene at de har opplevd en eller annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidstiden.

Uønsket oppmerksomhet

Tre prosent av kvinnene har opplevd berøring av brystene og klapp på armen, fire prosent har blitt kløpet i rumpa, 14 prosent har opplevd utsagn med seksuelt innhold og 11 prosent har fått kommentarer for utseendet sitt, viser undersøkelsen. Ifølge tallene fra Synovate sier totalt 11 prosent at oppmerksomheten kommer fra sjefen, mens 63 prosent opplever at den kommer fra både sjefen og andre kolleger.

- Saker av denne type må bli tatt tak i umiddelbart. Medarbeidere må oppleve en reell garanti for at noe skjer og at uakseptabel atferd får konsekvenser. Seksuell trakassering skaper utrygghet og oppleves fra den som blir utsatt for det som sårende, fornedrende, og ødeleggende for motivasjon og arbeidslyst. Den som blir utsatt for seksuell trakassering må føle trygghet for en profesjonell behandling og at vedkommende tatt på alvor. Terskelen må være lav for å varsle, sier Ove Sem.

Skam

Ove Sem har som stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim vært vitne til flere saker som har oppstått som følge av seksuell trakassering.

- Hos oss har vi eksempler på at mange både har sett og hørt slik trakassering uten å varsle. Årsakene til slike problemer kan være mange. Området seksuell trakassering er tabubelagt, befengt med skam og skyldfølelse. Og årsaken er uten tvil også manglende forståelse av lederrolle og manglende forståelse av hvilket ansvar den enkelte medarbeider har. I tillegg er vi en maskulin etat, med strenge strukturer og maskulin sjargong. Jeg tror mange har en for liten bevissthet i forhold til hvordan seksuell trakassering foregår og hvordan det virker på en medarbeider. I politiet ser jeg en holdning til at «man må tåle litt». Når en hos oss varslet, fikk hun kommentaren «kan vi ikke fleipe lengre nå da». Og standardsvaret «her oss hos er det faktisk altfor lite seksuell trakassering», eller «i mitt politidistrikt så har vi ikke slike problemer» er uttrykk som på mange måter bekrefter manglende bevissthet og stor grad av naivitet hos de som kommer med slike kommentarer, sier Sem.

Utfordrer PF

Han utfordrer nå Politiets Fellesforbund til å engasjere seg i forebygging av seksuell trakassering i politi- og lensmannsetaten, og at PF tar initiativ til et samarbeid med Politidirektoratet for å få satt fokus på problemet. Han mener at også Politihøgskolen bør ta inn tema som en del av lederutdanningen.

- I tillegg bør PF selv sette tema på dagsorden på egne kurs og samlinger, mener Sem.

PF tar utfordringen

Fra PF-hovedkvarteret tar forbundsleder Arne Johannessen utfordringen på strak hånd, og roser Ove Sem for initiativet.

- Til utfordringen fra Sem kan jeg melde at jeg alt har tatt opp dette på styremøte i september. I forberedelse til landsmøtet vi arrangerer i november, jobber vi nå med handlingsprogrammet. Utkastet til handlingsplanen vi ser som skal vedtas, er trakassering på arbeidsplassen noe vi ønsker å se nærmere på, og vi stiller åpent spørsmålet om vi har en mobbe- og trakasseringskultur i politiet. Men vi ønsker å se dette i en bredere sammenheng med også andre former for trakassering knyttet til mobbing av seksuell legning og mobbing på grunn av livssyn eller etnisitet. Nå blir det opp til landsmøtet å vedta om dette skal være ett av våre satsingsområder neste år, sier forbundsleder Arne Johannessen i PF.

Han sier det er ting som tyder på at mannsdominerte arbeidsplasser har enda større utfordringer i forhold til at kvinner får uønsket oppmerksomhet.

- Jeg tror det er viktig å få mer kunnskap om dette, slik at vi kan føre debatten på faktabasert grunnlag, og ikke synsing. Det vil være med å skape et grunnlag og klima for å diskutere det alle former for trakassering på arbeidsplassen, sier Johannessen.

Siden det er vanskelig å vite omfange av dette i politiet, ser Johannessen for seg en mulighet av å gjennomføre en spørreundersøkelse.

- Jeg støtter Ove Sem i at det er et lederansvar, men også fagforeningen må ta et ansvar for å løfte dette frem. Hvis fagforening og ledelse spiller på lag, og finner en klok måte å sette dette på dagsorden på, får temaet en større legitimitet hvis vi gjør dette i fellesskap, sier Johannessen.