Vil ha fotlenke for kriminelle gjengmedlemmer

Høyre legger fram seks tiltak for å knuse gjengkriminaliteten. Blant tiltakene er permanent bevæpning i utsatte områder i Oslo, og omvendt voldsalarm.

Publisert

Etter flere knivstikkinger og skyteepisoder i Oslo den siste tiden, legger Høyre fram en rekke tiltak de håper vil knuse gjengkriminaliteten i byen.

- Politiet gjør en god jobb med å få kontroll på de utfordringene som vi opplever i Oslo nå, og sakene oppklares forløpende. Samtidig ser vi at politiet har bruk for enda bedre verktøy og nye virkemidler i kampen mot gjengene. Pakken vi nå legger frem er en videreføring av det arbeidet Høyre-regjeringen blant annet gjorde med stortingsmeldingen som ble lagt frem før sommeren. Den meldingen vil nå dessverre ikke bli behandlet, fordi den nye regjeringen av helt uforståelige årsaker har trukket den, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.

Han sikter til stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, som daværende justisminister Monica Mæland la fram 11. juni.

- Vi legger disse punktene fram som en pakke, og vil gå i dialog med kollegaene våre på Stortinget, og se hvordan vi kan få dette gjennom, sier Stensland.

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.

Punktene Høyre vil innføre er disse:

  • Våpenamnesti: Fritak fra straff dersom man leverer ulovlige våpen til politiet i en gitt periode.
  • Omvendt voldsalarm: Fotlenke for kriminelle gjengmedlemmer.
  • Hurtigdomstol: Prioritering av gjengkriminelle i domstolene for å sikre en rask og merkbar reaksjon.
  • Oppholdsforbud: Utvide politiets mulighet til å bortvise kriminelle gjengmedlemmer fra sårbare områder over lengre tid. I dag kan politiet bortvise folk i 24 timer.
  • Flere politifolk i gatene: Sikre at nye midler til politiet benyttes på mannskaper og forebygging, fremfor å gjenåpne kontorlokaler.
  • Bevæpning av politiet: Innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder i Oslo, der politimesteren sammen med GDE-lederne gjør en helhetlig vurdering og vurderer det slik at bevæpning er nødvendig for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Områdebevæpningen er en utvidelse av punktbevæpningen, og kan for eksempel avgrenses til bydeler eller geografiske driftsenheter.

Oppholdsforbud

Stensland presiserer at dette ikke handler om mistillit til politiet.

- Tvert om. Vi gir politiet mye av det de peker på. Vi har hatt dialog med Politiets Fellesforbund, Norsk politilederlag og Oslo Politidistrikt. Dette med bortvisning vil være veldig effektivt for å hindre rekruttering, og at unge menn trekker til seg enda yngre personer inn i et farlig spor, sier Stensland.

- Vi har sagt flere ganger at hvis justisministeren ikke kommer med tiltak for situasjonen i Oslo, vil vi gjøre det selv. Vi mener at handling må skje nå. Politiet trenger dette nå. Med unntak av punktet om bortvisning er det ingenting av dette som trengs å utredes, det er bare å sette i gang, sier han.

- Noen kan reagere på at dere vil utvide politi og påtalemyndighetens mulighet til å ilegge oppholdsforbud uten rettslig prosess. Hva tenker du om den problemstillingen?

- Politiet har i dag fullmakt til å bortvise i 24 timer. Vi ønsker å gi politiet utvidet mulighet ut fra gitte rammer, til å gi gjengkriminelle oppholdsforbud. 24 timer er ikke så veldig effektivt hvis de blir bortvist fra en skole for eksempel, for da kan de bare komme tilbake neste dag, sier Stensland.

Områdebevæpning

Blant punktene er også omvendt voldsalarm, med fotlenke for kriminelle gjengmedlemmer.

- Det fungerer slik at hvis de nærmer seg et bestemt område eller en bestemt person går det en alarm hos politiet. Dette er et godt tiltak for å ha kontroll på gjengmedlemmene, og sørge for at de holder seg unna sårbare personer og områder, sier han.

Stensland legger til at omvendt voldsalarm i enkelte tilfeller kan fungere som et substitutt til fengsel. Et annet av punktene er hurtigdomstol, hvor gjengkriminelle prioriteres i domstolene.

- Det er kapasitetsutfordringer i domstolene. Hvordan skal dere få til hurtigdomstol for gjengmedlemmene?

- Riksadvokaten har uttalt at unge kriminelle skal prioriteres i domstolene. Da må vi jobbe med kapasiteten i straffegjennomføringen. I Oslo er det et begrenset antall ungdommer som står for et stort antall av tilfellene. Hvis disse tas tak i, vil byrden på systemet gå ned også, sier Stensland.

Han mener også at det er riktig å innføre områdebevæpning i noen utsatte steder i Oslo, fremfor å innføre bevæpning i hele landet.

- Diskusjonen om generell bevæpning er en stort prinsipiell debatt, men områdebevæpningen er en raskere vei til mål. Selv om man bevæpner politiet i Oslo Øst betyr ikke det at du trenger å bevæpne politiet i Sogn eller i Finnmark. Det er det som er vårt poeng, sier han.

Stensland legger til at Oslo kan fungere som et prøveprosjekt for andre kommuner.

- Da får vi testet ut om dette er en god måte å gjøre det på. Det er også en måte å gi tillit til GDE-lederne og politimesterne rundt om i landet. Hvis de mener bevæpning er nødvendig for å sikre tryggheten til innbyggerne skal de kunne gjøre det, sier han.

- Må følge med ressurser

Bjørn Egil Drangevåg, første nestleder i Oslo politiforening, presiserer at de er for tiltak som kan bidra til å bekjempe gjengkriminalitet, men at det er viktig at politiet blir tilført ressurser for å gjennomføre dette, og at politimesteren gis det handlingsrommet hun trenger for å få best effekt.

- En ting er synlig politi som kan håndtere synlige ting i samfunnet, men det er også viktig å ha politi som ikke er like synlige, som kan følge med på miljøet og være i forkant slik at situasjoner ikke oppstår. Dette kan dyktige ledere i Oslo politidistrikt få til, sier Drangevåg.

Han trekker fram at bortvisning er et slikt tiltak hvor man må passe på at man har politifolk som kan følge opp at personen ikke oppsøker stedet etter å ha blitt bortvist.

- Bortvisning er også et tiltak med begrensninger. Man kan ikke bortvise folk fra områder hvor de bor, for eksempel. Det samme gjelder omvendt voldsalarm. Noen utfører kriminalitet der de bor, mens andre reiser andre steder for å utføre kriminalitet, sier han.

Når det gjelder områdebevæpning, er Drangevåg tydelig på at Oslo politiforening ønsker generell bevæpning.

- Det er vårt standpunkt, for kriminaliteten og de kriminelle er ikke statisk fast på ett sted. Det er ikke slik at de nødvendigvis begår kriminalitet der de bor, og de forflytter seg i store deler av politidistriktet og ut av politidistriktet. For å få effekten av det er vi skeptiske til områdebevæpning. Vi mener det bør være et generelt bevæpnet politi for å kunne ivareta sikkerheten til publikum på en best mulig måte, sier han.

Våpenamnesti mener han derimot er en god ide, for å få fjernet uregistrerte, ulovlige våpen, som ikke bør være i samfunnet.

- Men vi har nok liten tro på at de kriminelle vil levere inn de våpnene de måtte ha fått tak i, legger han til.

- Når det gjelder hurtigdomstol er det bra at det går kort tid fra en tiltale til man får en dom i retten. Det vil hindre at de begår ny kriminalitet i mellomtiden, som både er bra på samfunnsnivå og individnivå. Hvis man setter inn tiltak mot de som utfører mest kriminalitet, vil man også få en stor effekt på kriminalitetsbildet, sier Drangevåg.

- Må gjøres noe med

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, vil også følge opp forslagene, og sier at dette er forslag de vil ha dialog med Høyre om.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

- Vi synes det er bra at Høyre engasjerer seg så sterkt i kriminalpolitikken og at man går inn og ser på gjengproblematikken spesifikt. De tar kriminalitetsutviklingen på alvor og erkjenner at dette er en utfordring som må gjøres noe med, sier Bolstad.

Han vil likevel ikke kommentere de ulike punktene konkret, bortsett fra punktet om områdebevæpning.

- Vi ønsker en permanent bevæpning av norsk politi. Punktum. Men å videreutvikle punktbevæpningen til områdebevæpning synes vi er veldig bra, sier Bolstad.

Han legger til at Høyre også har involvert Politiets Fellesforbund og hatt møter med dem i forbindelse med gjengproblematikken.

- De har involvert oss og vi har hatt gode diskusjoner. Vi synes det er veldig bra at de involverer oss i dette. Nå kommer vi til å ta med disse punktene som ligger i forslaget og diskutere dem internt, sier han.

- Når det gjelder disse punktene, er det viktig å involvere dem som jobber med dette i det daglige. Det er dessuten viktig at Politidirektoratet, som et fagdirektorat, blir koblet på slik at de kan følge opp og legge til rette, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Vil forby kriminelle gjenger - foreslår tre års fengsel

Powered by Labrador CMS