Krav til vandel på Politihøgskolen

Publisert Sist oppdatert

Krav til vandel på Politihøgskolen

Det er et rettslig utgangspunkt om like krav til opptak på PHS og for å bli ansatt i politiet. Politidirektoratet har tidligere i et brev til Sivilombudsmannen redegjort for kravene som settes til vandel for politifolk. Her er et utdrag av brevet:

 • Vandelskravet i § 18 er ufravikelig, og gir ikke rom for noen unntak ut fra en helhetsvurdering av søkerens øvrige kvalifikasjoner.
 • Kravet om plettfri vandel gjelder for alle som skal ansettes i politiet.
 • En søker som ikke har plettfri vandel er ikke kvalifisert for stilling i politiet. Ansettelsesmyndigheten kan således ikke velge å se bort fra det lovbestemte kravet om plettfri vandel.
 • Personer med belastet vandel vil kunne representere en risikofaktor […] fordi vedkommende kan bli utsatt for press fra personer som prøver å utnytte sitt kjennskap til kritikkverdig vandel.
 • Forseelser som i andre sammenhenger regnes som mindre alvorlige, kan være tilstrekkelige for å forhindre tilsetting i politiet. Likeledes vil forholdet være relevant selv om det ligger langt tilbake i tid.
 • Også andre forhold enn ilagt straff kan føre til at vandelen ikke er plettfri.
 • Dersom en søker tidligere har vedtatt et forelegg, vil dette innebære at straffesaken mot ham er avgjort endelig og uten domstolsbehandling. Vedtakelsen har her samme virkning som en rettskraftig dom, og vil i utgangspunktet medføre at vedkommende ikke anses å ha en plettfri vandel.
 • Selv om et forhold ikke er registrert i bøte- eller strafferegisteret kan dette likevel medføre at vedkommende anses å ha en plettet vandel.
 • Det avgjørende vil være at tilliten til politiet ikke blir skadet og at ansettelsen av vedkommende i etaten ikke vil virke støtende for verken ansatte eller publikum.
 • Forenklede forelegg vil ikke være tilgjengelig i verken bøte- eller strafferegisteret, og skal ikke tillegges vekt.
 • En ansatt uten plettfri vandel som søker seg til andre stillinger i etaten må regne med å måtte vike i forhold til andre søkere med plettfri vandel.

Kilde: Politidirektoratet