Hva har du krav på hvis du blir skadet i jobben?

Statens pensjonskasse redegjør: Dette er reglene for yrkesskader

Når du er ansatt i Politi- og lensmannsetaten er du dekket av yrkesskadeforsikring, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse du har. Yrkesskadedekningen har du i NAV og SPK.

Publisert

Bakgrunn for yrkesskadeforsikringen

Det er alltid en risiko for ulykker, yrkesskadeforsikringen skal dekke opp for risiko for ulykker på arbeidsplassen. Historikken før yrkesskadeforsikring viser at man aksepterte risiko ut i fra hvilket yrke man valgte. Lovgiver ønsker å dekke opp for de alvorlige ulykkene i arbeidslivet, derav ble lov om yrkesskadeforsikring vedtatt.

Yrkesskadeforsikring – en rett for alle.

Du har en lovfestet rett til erstatning for skader og sykdom som skyldes arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Hovedregelen for retten til erstatning etter bestemmelsene i yrkesskadeforsikringsloven, er at skaden må ha skjedd i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsplassen. Den må også falle inn under lovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom. Du har bare rett til erstatning dersom du har fått et økonomisk tap, eller varig mén av en viss alvorlighetsgrad, som følge av skaden.

Vilkår for yrkesskadeforsikring.

Ett av vilkårene for å være dekket av yrkesskadeforsikring er at det må foreligge en ulykke. En ulykke kan foreligge ved to tilfeller:

Liv Christine Lihagen, Statens pensjonskasse

1) En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse som man har blitt utsatt for. Disse plutselige ulykkene, vil alltid være dekket av yrkesskadeforsikringen.

2) Dersom det ikke er en plutselig eller uventet ytre hendelse, kan man likevel være dekket av yrkesskadeforsikringen. Da kreves at det skal være en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som innebærer en påkjenning eller belastning som er uvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid.

Trening på arrestasjonsteknikk er dekket av yrkesskadeforsikringen.

Pålagt felles trening i arbeidstiden dekkes av yrkesskadeforsikringen. Også individuell trening i arbeidstiden, kan være dekket av yrkesskadeforsikringen, dersom arbeidsgiver har pålagt de ansatte denne treningen.

Med andre ord vil pålagt trening i arbeidstiden, være omfattet av yrkesskadeforsikringen, og skader i forbindelse med ulykker vil kunne gi erstatning, dersom lovens øvrige vilkår er oppfylt.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Erstatningen beregnes etter to regelverk: Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen i staten § 24. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir deg høyest utbetaling.

Yrkesskadeforsikringen kan dekke behandlingsutgifter som ikke dekkes av NAV.

I tillegg kan du få dekket følgende poster:

 • Rimelige og nødvendige utgifter til advokat og andre dokumenterbare utgifter du har som følge av skaden
  • Det kan være en fordel med advokatbistand i kompliserte saker
 • Påført inntektstap
  • Dette er erstatning for tapt inntekt i tiden frem til oppgjørstidspunkt. Det gjelder for eksempel differansen mellom sykepenger eller arbeidsavklaringspenger/uførepensjon og den inntekten du ville ha hatt uten skaden
 • Tap av fremtidig inntekt
  • Du kan ha rett til erstatning for fremtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Dette betales som en engangserstatning på oppgjørstidspunktet.
 • Erstatning for varig mén
  • Begge regelverkene gir rett til ménerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom
 • Erstatning ved dødsfall
  • Ektefelle, samboer* og barn under 20 år har krav på erstatning dersom du dør som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom

*For å bli definert som samboer i yrkesskade- og gruppelivsforsikringene kreves det at dere har levd sammen i ekteskapslignende forhold og at det er registrert felles adresse i folkeregisteret de to siste årene, eller har felles barn og felles bolig.

Melde inn yrkesskade, hva må arbeidstaker gjøre?

Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du selv som melder den til Statens pensjonskasse.

Selv om NAV gir avslag, kan man få yrkesskadedekning fra Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp?

Du finner mer informasjon om yrkesskadeforsikring på spk.no/Forsikring. Der finner du også vårt kontaktskjema, eller du kan benytte deg av vår chat, hvor vi svarer på enkle og generelle henvendelser. Vi vil svare på dine spørsmål, enten det gjelder gruppeliv, yrkesskadeforsikring eller andre spørsmål om pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

Du må fylle ut og sende skademeldingen til Statens pensjonskasse så snart som mulig etter at du forsto, eller burde forstått, at du kunne søke erstatning. Skjemaet «skademelding ved personskade» finner du på www.spk.no/skjema. Du må dokumentere utgifter som du krever dekket.

Yrkesskadesaker byr på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger. Send inn dokumentasjon så tidlig som mulig.

Hvilke skader dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen?

Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom. Eksempler på belastningslidelser kan være muskel- og skjelettskader som oppstår over tid (prolaps m.m.).

Skade som har oppstått i fritiden eller på reise til/fra arbeid, samt sykdom som ikke er en yrkessykdom, dekkes heller ikke. Hva som er yrkessykdommer er definert i en egen forskrift om yrkessykdommer. Typiske yrkessykdommer er løsemiddelsskader etc.

Loven gjelder ikke oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

Foreldelsesfrist for rett til yrkesskadeforsikring

Det er viktig at du melder fra til SPK ved en arbeidsulykke eller en yrkessykdom, da krav foreldes etter tre år.

Status for saker registrert i 2017

I 2017 har vi registrert 144 søknader om yrkesskadeforsikring for politiansatte i Statens pensjonskasse, 24 har fått avslag, 91 er henlagt på bakgrunn av at de har ikke fått en varig skade eller ikke økonomisk tap. Det kan også være at disse har fått et avslag tidlig i saksbehandlingen, fordi de ikke oppfyller lovens krav om ulykke eller at de var i arbeid. 15 ble innvilget.

Statens pensjonskasse forholder seg til dagens lovverk. Stortinget har bestemt at yrkesskadedekningen kun skal omfatte skader etter arbeidsulykker eller yrkessykdom. I følge Christl Kvam har departementet ingen planer om å vurdere noen utvidelse av folketrygdlovens arbeidsulykkebegrep. Ref. artikkel i Politiforum datert 8 mai 2018.

Folketrygdlovens § 13-8 (militærpersonell)

Folketrygdlovens § 13-8 (militærpersonell) gjelder kun ytelser fra NAV og blir ikke kommentert i denne artikkelen.

Powered by Labrador CMS