Ikke skyt på pianisten

- HR er på lik linje med virksomhetsstyring, etterforskning, påtale, forebygging, IKT og beredskap et fagområde vi trenger for å videreutvikle et moderne og kompetent politi, skriver syv politimestre i dette felles innlegget.

Publisert

Den senere tid har det blitt rettet kritikk mot HR i politiet, som her i Politiforum. Kritikken går blant annet ut på at HR tar handlefriheten fra lederne og at målstyring og besparelser innføres uten tanke på hvordan dette treffer medarbeideren. At HR mangler kompetanse om politiet som etat er også en del av kritikken. 

Politiet har de siste årene vært igjennom betydelige endringer for å møte samfunns- og kriminalitetsutviklingen for gi et mer effektivt politi. Gjennomføring av store endringer er krevende. Alt er ikke perfekt og vi har fortsatt et stykke til mål.

HR har en viktig rolle i det videre arbeidet og det er nødvendig med et godt samarbeid mellom linjeledelsen, HR, de ansatte og organisasjonene.

HR er en del av politimesterens stab og det er viktig å ha felles oppfatning av HRs rolle i organisasjonen. Dette kan variere litt fra distrikt til distrikt. Eksempelvis har enkelte politimestre delegert fullmakter innenfor enkelte områder som for eksempel lønnsfastsettelse. HR skal på strategisk nivå bidra til at virksomheten når sine mål, gi faglige råd, veiledning og opplæring til linjeledelsen og avdelingene. HR skal sørge for at vedtatt policy, retningslinjer og rammer etterleves. Lederne i HR er ikke overordnet avdelingene og har ikke rett til å fatte beslutninger på linjeleders område.

I tillegg til daglige service- og driftsoppgaver prioriterer HR oppgaver som er viktig for å støtte opp om den utviklingsprosessen politiet er inne i nå. 

LES OGSÅ: Et HR uten følelser ødelegger norsk politi

Utviklingsprosesser

HR har med sin kompetanse bidratt godt i de mange og komplekse endringsprosessene i politiet de siste årene. Å sørge for å ivareta medbestemmelse i disse prosessene er en viktig del av dette arbeidet. HR-medarbeidere som både kjenner organisasjonen og politifaget er avgjørende for å lykkes. Det er også viktig å få inn medarbeidere som har kompetanse fra andre organisasjoner som sikrer erfaringsoverføring.

Utvikling av ledere og ledergrupper

Politiet trenger kompetente ledere og medarbeidere som er trygge i sine roller. Å få de beste folka på plass i politiet og gi retning for at de skal utøve sin fagkompetanse og gode skjønn sammen med andre er en suksessfaktor. Ledere har et spesielt ansvar for å motivere og å gi trygge rammer i arbeidshverdagen. Kunnskap om arbeidslivets lover og regler inngår i dette. Trygge ledere kjenner sitt handlingsrom og kan kommunisere dette i en praktisk sammenheng. Slike ferdigheter må læres og trenes på. Dette har HR og HMS ansvar for å bidra til. HR jobber med lederutvikling, og mange ledergrupper har fått bistand til utvikling av sitt lederteam. I tillegg støtter HR og HMS mange enkeltledere etter behov.

Krevende personaloppgaver og konfliktløsing

Noen ganger oppstår situasjoner hvor ledere trenger ekstra hjelp innenfor konfliktløsning, arbeidsmiljøutfordringer og gjennomføring av krevende samtaler. Dette er et fagområde som forvaltes av HR og HMS. Utfordringene i dette fagområdet må løses med hjelp av kunnskap og fakta, ikke følelser og synsing. Utøvelsen av HR og HMS-rollen krever profesjonalitet, omsorg og erfaring med å håndtere komplekse utfordringer hvor ofte grupper eller den enkelte medarbeiders arbeids- og livssituasjon er i fokus. HR og HMS skal støtte ledere og sørge for at slike prosesser gjennomføres profesjonelt.

Måling og effektivisering

Politiet er som alle andre statlige virksomheter pålagt å effektivisere driften via ABE-kutt. Ca. 80 % av budsjettet vårt går til lønn. Lønnsutgiftene og hvordan vi utnytter kapasiteten til mannskapene våre er sentralt når vi vurderer forbedringer for å kunne levere tjenester til samfunnet på en best mulig måte. Det handler også om å være en ansvarlig arbeidsgiver.

HR framover 

Som politi- og visepolitimestre ønsker vi å jobbe nært med stabene slik at de kan være våre rådgivere på sine faglige ansvarsområder.

Grunnleggende må HR og HMS understøtte politidistriktenes behov. For å kunne levere dette må de bruke sin kompetanse, forstå organisasjonen, og være tett på. HR-faget har to sider; drift og strategisk HR.

Det er viktig å påpeke at HR og HMS er fagområder på linje med de politi- og påtalefaglige områdene. Det forventes at de setter agendaen innenfor sitt fagområde, bruker handlingsrommet sitt og jobber strategisk med å understøtte politidistriktet. Og det er det siste som er det førende for alt.

Også fremover trenger vi et profesjonelt HR og HMS som en viktig brikke for å sikre et moderne og kompetent politi med stolte medarbeidere og godt omdømme i befolkningen. Skal vi lykkes må vi ikke skyte på pianisten (HR), men sørge for at alle ledd i organisasjonen blir hørt og jobber sammen for å nå målet. 

 

Beate Gangås, politimester Oslo politidistrikt
Astrid Elisabeth Nilsen, politimester Troms politidistrikt
Ellen Katrine Hætta, politimester Finnmark politidistrikt
Ida Melbo Øystese, politimester Øst politidistrikt
Heidi Kløkstad, visepolitimester Nordland politidistrikt
Ingar Bøen, politimester Møre og Romsdal politidistrikt
Ole B. Sæverud, politimester Sør-Øst politidistrikt 

Dette debattinnlegget ble først publisert på politiets intranett Kilden. 

Powered by Labrador CMS