Organisert kriminalitet: Syv lærepunkter fra britisk politi

Alvorlig og organisert kriminalitet er et omfattende og økende problem. Den er internasjonal, hybrid og utgjør en trussel mot enkeltmennesker, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Publisert

Direktør for NCA, Lynne Owens, peker på politiets utfordringer når det gjelder trusler som alvorlig og organisert kriminalitet.

Til tidsskriftet Policing Insight 26. april i år sier hun at Storbritannia trenger en helt ny måte å tenke på knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet, en mer helhetlig og systematisk tilnærming og et betydelig økonomisk løft i politiets budsjetter for å kunne håndtere den meget alvorlige trusselen denne type kriminalitet representerer.

Organisert kriminalitet dreper flere mennesker enn terror i Storbritannia. Uten en dramatisk økning av budsjettene til politiet, vil man falle langt bak de kriminelle som bruker kryptert kommunikasjonsteknologi og utnytter fordelene anonymiteten i det mørke nettet gir, påpeker Owens.

Rune Glomseth, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen.
Rune Glomseth, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen.

Hun har gjennom sitt faglige utspill på nytt åpnet debatten om finansieringen av Storbritannias politi. Med et bakteppe av globalisering, ekstremisme og teknologiske framskritt, endrer organisert kriminalitet seg raskt. Politiet trenger betraktelig økning i budsjettene for å kunne bekjempe dette. 

Lærepunkter

The Guardian skrev om rapporten 11. mai. Avisen utdyper og kommenterer advarslene fra NCA. De tas på alvor i Storbritannia.

Syv lærdommer fra dette: 
1. Alvorlig og organisert kriminalitet er et økende internasjonalt og nasjonalt samfunnsproblem. Det truer enkeltmennesker, lokalmiljøer, økonomi og demokrati- og rettsstatsverdier.

2. Arbeid for å motvirke og håndtere denne type kriminalitet krever store ressurser, økonomiske midler, mennesker, kompetanse og teknologi i politiet. Det er behov for økte ressurser og større kapasitet.

3. Effektiv forebygging og håndtering av alvorlig og organisert kriminalitet fordrer ressurser, kompetanse og kapasitet på sentralt og lokalt nivå.

4. Effektiv forebygging og håndtering krever samarbeid og partnerskap mellom politi og andre offentlige etater og mellom politi og private virksomheter.

5. Effektiv forebygging og håndtering krever meget tett og kvalitativt godt internasjonalt politisamarbeid.

6. Effektiv forebygging og håndtering krever at politiets særorgan og politidistrikter er frampå og modige, at kriminalitetsutviklingen følges tett, at arbeidet prioriteres, at nye ideer testes ut, at ny kompetanse og teknologi utvikles, at de samarbeider nasjonalt og internasjonalt, at de er villige til å etablere og teste ut innovative partnerskap, og at de lærer av de beste på feltet.

7. Effektiv forebygging og håndtering av alvorlig og organisert kriminalitet utfordrer grensene mellom politi og forsvar og mellom politi og sivil og militær etterretning. Et tett samarbeid er nødvendig.

Omfattende og økende

Lørenskog-saken illustrer flere aspekter ved etterforskning av alvorlig kriminalitet, kan hende også organisert kriminalitet. Man står overfor bortføring og et mulig drap.

Jeg finner grunn til å advare mot britiske tendenser i Norge.

Etterforskningen er svært omfattende, kompleks, tidkrevende og svært ressurskrevende.

Kommunikasjonen skjer på lukket og kryptert nett. Etterforskningen er prioritert og binder opp ressurser som kunne vært brukt til andre politioppgaver. Øst politidistrikt har søkt om 18 millioner kroner for å dekke opp den foreløpige kostnaden knyttet til denne ene saken.

Alvorlig og organisert kriminalitet er et omfattende og økende problem. Kriminaliteten er internasjonal, hybrid og utgjør en trussel mot enkeltmennesker, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Det er behov for god bemanning, kompetanse, teknologi og betydelige økonomiske ressurser i politiet for å kunne motvirke og håndtere kriminalitet av denne typen. Det er behov for kontinuerlig politisk og faglig oppmerksomhet og prioritering av dette arbeidet. 

Økt politisk bevisstgjøring

Kripos har ansvar for denne type kriminalitet i Norge. Nasjonalt cyberkrimsenter er opprettet. Den sittende regjeringen har bevilget økte ressurser til Politiets Sikkerhetstjeneste.

Det er gode tiltak, men er det tilstrekkelig? Med rapporten og advarselen fra Owens som bakteppe, er det grunn til å spørre om norsk politi har det antall kompetente medarbeidere, teknologi, deltar i de rette nettverk av offentlige og private fagspesialister og har de økonomiske ressurser som er nødvendig for å ha kapasitet og kapabilitet i årene som kommer for å motvirke alvorlig og organisert kriminalitet. Det må betraktelig mer ressurser til.

Økt bevisstgjøring hos politikere og i hele norsk politi er nødvendig.

Feltet må gis høy prioritet for å unngå at norsk politi taper kampen mot alvorlig og organisert kriminalitet. Det man taper er svært vanskelig å ta igjen. Jeg finner grunn til å advare mot britiske tendenser i Norge.