FORFATTEREN: Atle Roll-Matthiesen, fungerende leder for politifag i Politidirektoratet.
FORFATTEREN: Atle Roll-Matthiesen, fungerende leder for politifag i Politidirektoratet.

Forvaltning av etterforskningsfaget

ETTERFORSKNINGSLØFTET: – La det ikke være noe tvil om at Politidirektoratet mener at fag utvikles best der det utøves, skriver Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det utføres mye godt etterforskningsarbeid i norsk politi og påtalemyndighet. Allikevel er det påvist klare forbedringsområder. Jarl Ausland sitt innlegg i Politiforum i februar 2016 setter søkelyset på noen grep politiet kan gjøre, for å sette oss bedre i stand til å håndtere så vel enkeltsaker som kriser og ekstraordinære hendelser. Slike innspill er kjærkomne. Politidirektoratet erkjenner at politiet ikke har vært gode nok til å foredle innspill og forslag og gjøre disse om til endret beste praksis, i hvert fall ikke nasjonalt.

Norsk politi og påtalemyndighet er avhengig av engasjerte og dedikerte ansatte som kommer med innspill og forslag til løsninger på de utfordringer vi står ovenfor. Norsk politi mangler dessverre et godt system for å behandle slike, men det jobber vi med å få på plass.

Evalueringer grunnlag for satsing

FORFATTEREN: Atle Roll-Matthiesen, fungerende leder for politifag i Politidirektoratet.
FORFATTEREN: Atle Roll-Matthiesen, fungerende leder for politifag i Politidirektoratet.

Utfordringene på etterforskningsfeltet er identifisert gjennom en rekke rapporter og evalueringer. Avhørsmetodikk i politiet (Riksadvokaten 2013), Etterforskning i politiet (Politidirektoratet 2013), Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandling i trafikksaker (Riksadvokaten 2015) og Norsk politi og påtalemyndighets behandling av straffesakene mot Sture Bergwall (Riksadvokaten 2015) for å nevne noen.

De to førstnevnte rapportene ligger til grunn for et arbeid for et løft av etterforskningsfeltet. Arbeidet ble ledet av Politidirektoratet med bred deltakelse fra flere politidistrikt, særorgan og påtalemyndigheten. Arbeidet pågikk samtidig med at Justis- og beredskapsdepartementet i september 2015 ga Politidirektoratet et likelydende oppdrag – Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet mv.

Handlingsplan foreslår 20 tiltak

Forslag til en handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet ble sendt departementet i desember 2015. Departementet uttaler i en tilbakemelding at de har sluttet seg til de foreslåtte tiltak – de skal gjennomføres. Handlingsplanen inneholder 20 tiltak og danner grunnlaget for Etterforskningsløftet.

LES POLITIFORUMS SAK OM HANDLINGSPLANEN: – Slik vil POD løfte etterforskningsfaget.

Hovedfunnet i rapportene som ligger til grunn for handlingsplanen er at lav prioritet er årsaken til utfordringene på etterforskningsområdet. De øvrige funnene kan sies å være følgefeil av dette.

Mange av de 20 tiltakene i handlingsplanen skal realiseres gjennom nærpolitireformen og vil få nødvendig forankring gjennom denne. Gjennomføringen vil kreve mye av Politidirektoratet og politidistriktene – i nært samarbeid med påtalemyndigheten. Med nødvendig prioritering på alle nivåer og i fagmiljøet er vi sikre på at etterforskningsfeltet over tid vil få et nødvendig og etterlengtet løft. Styrking av etterforskningen er ett av fire hovedsatsningsområder for politiet i 2016. Hovedsatsningsområde eller ikke, Etterforskningsløftet er et program som kommer til å vare i flere år.

Forvaltningsapparat for etterforskning

Jarl Ausland skriver i sitt innlegg at de skissene til forvaltning av etterforskningsfaget Politidirektoratet la frem høsten 2015 synes å være basert på en antakelse om at et bredt sammensatt fagråd vil skape effektive rapporteringslinjer og gi legitimitet.

Ausland påpeker at det er en fare for at tilnærmingen kan medføre betydelig risiko for at byråkratiet i fagutviklingen opprettholdes. Politidirektoratet ser farene med dette. Skissen vi tidligere har lagt frem bærer preg av en tidlig tekning rundt et fremtidig fagforvaltningsapparat. Etablering av et nasjonalt etterforskningsforum er kun ett av flere elementer i et forvaltningsapparat som sikrer helt nødvendig nærhet til fagmiljøet i politidistrikter og særorgan (krav til referanse i faget).

Arbeidet med å etablere et helhetlig fagforvaltningsapparat skal utføres i nært samarbeid med fagmiljøet og påtalemyndigheten.

La det ikke være noe tvil om at Politidirektoratet mener at fag utvikles best der det utøves. Forvaltningsapparatet faget skal leve i, må Politidirektoratet i nært samarbeid med riksadvokaten ta ansvaret for å få på plass.

Det har vi tenkt å gjøre via Etterforskningsløftet.