- En seier for familiefreden

Remi Anbakk gikk til kamp mot beordringssystemet i politiet, og vant en knusende seier.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan familiefaren belage seg på tid sammen med kone og to små barn fremfor en tid som instruktør for politihøgskolestudenter på Kongsvinger.

- Dette er en seier for familiefreden, sier Remi Anbakk.

Han har nettopp mottatt den knusende kjennelsen fra Rana tingrett som sier tydelig at Anbakk ikke kan beordres til Kongsvinger som instruktør på grunn av familiesituasjonen i den perioden hans kone jobber nattevakter.

I forrige nummer skrev Politiforum om den håpløse situasjonen som Remi Anbakk hadde havnet i. Han hadde blitt beordret inn som instruktør på GU 3 i tre uker i slutten av mai og begynnelsen av juni. Han søkte av familiære årsaker om fritak fra beordringen, men fikk avslag.

Nå har Rana tingrett sagt sitt i saken, og kjennelsen er knusende.

Kan si nei

I kjennelsen står det blant annet:

Anbakk har vist til at beordringen av ham i realiteten innebærer at hans kone må avstå fra til sammen fem arbeidsøkter. Kontret gjeldet fire tilfeller av nattevakt i uke 22, samt ett tilfelle av ettermiddagsvakt 4. juni. Han har videre gjort rede for at hans kone er sykepleier ved akuttmottak, at det er stort arbeidspress ved mottaket, samt at hun på dette grunnlag ikke er innvilget permisjon fra sin stilling på de aktuelle datoer. Retten legger videre til grunn at det ikke finnes andre til å ta omsorg for deres to på barn på henholdsvis to og seks år på de aktuelle tidspunkt. Derved er spørsmålet i realiteten om beordringens følger for Anbakk sin kone er vesentlig skade eller ulempe i lovens forstand. Retten legger til dette spørsmål til grunn at et fravær for hans kone, uten forutgående permisjon, i realiteten vil kunne bli bedømt som arbeidsnekt, og derved ha til følge advarsel eller oppsigelse av henne. I så måte er det klart at det foreligger sikringsgrunn.

- Kona jublet nok enda høyere enn meg da vi fikk beskjed om utfallet av saken. Kjennelsen viser at det går an å være politimann, instruktør og familiemann. Det er jeg selvsagt veldig glad for. Dessuten er dette et resultat av at det går an å si nei til beordringer hvis man har en god grunn. I dette tilfellet hadde jeg tydeligvis det ifølge Rana tingrett, sier Remi Anbakk.

Seier for instruktørene

Remi Anbakk er heller ikke i tvil om at han kjennelsen er en seier for instruktørene i politiet. I fremtiden håper han Politihøgskolen kommer opp med et så lukrativt tilbud økonomisk, at det blir frivillig å være instruktør og at dermed beordringer blir unødvendig.

- Jeg tror ikke Politihøgskolen er tjent med å ha instruktører på kurs som ikke er motiverte og som ikke vil være der. Hadde jeg tapt denne saken, hadde i alle fall ikke min motivasjon vært på topp. For å si det sånn så hadde jeg neppe blitt med på morgenjoggen, sier Anbakk.

Han mener kjennelsen er fornuftig på mange områder. Spesielt trekker han frem at forpliktelser overfor små barn er viktigere enn et kurs på Politihøgskolen.

- Det skulle i utgangspunkt bare mangle, mener Anbakk.

I forrige nummer av Politiforum uttalte Remi Anbakk at hans kone var frustrert over hele situasjonen. Nå har pipa fått en annen lyd.

- Vi er selvsagt veldig glade for kjennelsen. Men jeg må likevel jobbe turnus på stasjonen i den perioden jeg egentlig skulle vært instruktør på Kongsvinger. Så det blir ikke noe fri eller avspasering for å si det sånn. Men nå blir ikke det noe problem.

Sterkt redusert

Kjennelsen er et tydelig bevis på at muligheten til å beordre er sterkt redusert. Det kommer blant annet frem at:

Retten har kommet til at beslutningen om å unnlate å innvilge Anbakk fritak fra beordring med overvekt av sannsynlighet savner det fornødne forsvarlige grunnlag. Det vises til at beslutningen om beordring er truffet på grunnlag av innstilling fra det lokale politidistrikt, Helgeland. I den redegjørelse som politidistriktet har gjort for sin utvelgelse, fremkommer det at utvelgelsen av kandidater er foretatt alene med grunnlag i hvem som ikke tidligere har vært innbeordret til Politihøgskolen. (...) Retten viser videre til at Anbakk sin forklaring hvor det fremkommer at Anbakk selv ikke var informert og hørt i forkant av Helgeland politidistrikt sin utvelgelse. Han hadde derved ingen anledning til å fremsette et begrunnet ønske om å unngå beordring. Dernest har utvelgelsen fra Helgeland politidistrikt blitt førende for den videre saksbehandlingen som Politihøgskolen har foretatt i anledning Anbakk sin søknad om fritak fra beordring. I denne prosessen har Politihøgskolen unnlatt å utrede om øvrige betjenter fra Helgeland kunne tjenestegjøre ved Politihøgskolen. Denne unnlatelsen er for så vidt nokså bemerkelsesverdig, all den tid ansatte ved Politihøgskolen selv har ansett en slik tilnærming som en mulig løsning av tvisten. Retten har videre lagt til grunn av Politihøgskolen, ved en slik tilnærming, ville funnet instruktører som ikke har de samme omsorgsbelastninger som Anbakk.

Utydelig lovverk

Advokat Jens-Ove Hagen, som har ført saken på vegne Remi Anbakk, er selvsagt fornøyd med kjennelsen i Rana tingrett. Men han er samtidig veldig tydelig på at dagens lovverk rundt beordring er for utydelig. Hans klare oppfordring til Politiets Fellesforbund er at de bør jobbe for en lovendring.

- Først vil jeg si at denne kjennelsenen er prinsipielt viktig for politifolk og ikke minst for Remi Anbakk og hans familie. Samtidig kommer det klart frem i kjennelsen at dagens lovverk ikke er tydelig nok. Dagens system mangler positive lovbestemmelser når det gjelder den bordredes rett til fritak av helsemessige og sosiale grunner, slik man for eksempel har det etter arbeidsmiljøloven ved pålegg om overtid og etter Politiinstruksen ved beordring om arbeid i fritiden. I kjennelsen kommer det frem at det ikke har vært en forsvarlig saksbehandling, så for oss er det helt klart en stor seier. Politiets Fellesforbund bør bruke ressurser på å få etablert klare lovbestemmelser som sikrer at politifolk ikke er rettsløse overfor beordringer av denne type. Det kan ikke være slik Politihøgskolen skal kunne beordre instruktører til undervisning uten at man overhodet tar individuelle, velferdsmessige og sosiale hensyn slik alle arrbeidsgivere er nødt til. Noe helt annet er selvfølgelig situasjonen hvis det dreier seg om samfunnskritiske oppgaver der det er behov for umiddelbar tjeneste. Men det er ikke det denne saken dreier seg om. Denne avgjørelsen viser at også ektefeller til politifolk har rettigheter, sier Jens-Ove Hagen.

Politihøgskolen dømmes til å erstatte Remi Anbakk sine saksomkostninger i saken. Totalt 49 100 kroner.

Det er i skrivende stund uklart om kjennelsen vil bli anket.