INGEN FEST FOR POLITIET: Det er grunn til å være betenkt når man ser på økonomien i to av landets største distrikter. Fasit er mange millioner i minus og røde tall i 2017.

Millionunderskudd for politidistriktene - oppbemanning settes på vent

Røde tall på bunnlinja gjør at den pålagte oppbemanningen i 2017 utsettes. Dersom regjeringen får gjennomslag for å kutte penger til nyansettelser i 2018, kan det ramme distriktene enda hardere.

Politiforum har fått tilgang til tall fagforeninga har innhentet fra en rekke politidistrikt, som viser at distriktene åpenbart er satt på sparebluss. 

Det største negative tallet finner vi hos Sør-Øst politidistrikt, hvor resultatet viser minus drøye 30 millioner. 

Oslo politidistrikt følger tett på med 24 millioner kroner.

På grunn av dårlig økonomi blir derfor den pålagte oppbemanningen i 2017, utsatt så lenge som mulig. Trolig blir mange ansettelser først iverksatt med dato 31.12.17, slik at det ikke får budsjettmessige konsekvenser før i 2018.

Dette er tilfellet for Innlandet politidistrikt.

30 stillinger fortsatt ubesatt

Politidistriktet ligger nå an til å få et budsjett i balanse, forteller Finn Arne Hvalbye, nestleder i PF Innlandet. Han understreker at dette har gått på bekostning av ansettelser.

Politidistriktet ble tildelt 41 stillinger i det såkalte disponeringsskrivet fra POD i januar 2017. Fortsatt står 30 av dem ubesatt, men det er planer om ansatte disse innen 31. desember. 

– Dette betyr at det ikke er penger til å ansette flere. Skal man ha 30 nye stillinger, så ville det ha medført et underskudd på mange millioner i 2017, og fra før har vi i tillegg etterslep på investeringer i både biler og annet materielt utstyr. Spørsmålet er om Innlandet politidistrikt har økonomi til å lønne disse 30, og da særlig hvis man får et budsjett som står i stil med budskapet i plan og rammeskrivet for 2018, hvor det var bebudet et budsjett på høyde med 2017 og med et inntrekk på to prosent i effektiviseringsgevinst, sier Hvalbye.

PÅ VENT: Årets budsjett går i balanse, men det har gått på bekostning av ansettelser. Fortsatt står 30 stillinger i Innlandet politidistrikt ubesatt, sier nestleder i PF Innlandet, Finn Arne Hvalbye.

Det er ikke alle politidistrikt som følger Hovedavtalens pålegg om å dele budsjettallene med fagforeningen, slik at det er vanskelig å få tilgang til den reelle økonomiske situasjonen for politiet nå rett før finansdebatten på Stortinget i november.

Regjeringen foreslår kutt i nyansettelser

I regjeringens forslag til statsbudsjett ønsker de å fjerne de øremerkede midlene til nyansettelser i 2018.

Dersom regjeringen nå får flertall for dette forslaget, kan situasjonen bli enda verre for politidistriktene når det gjelder nyansettelser og dekningsgraden om to politiansatte per 1000 innbyggere innen 2020.

Innlandet politidistrikt er blant distriktene som ligger langt under det nasjonale målet, med kun 1,42.

Mer penger er helt nødvendig, mener Hvalbye.

– Det er mange ledere og ansatte i Innlandet politidistrikt som gjør en meget god jobb i en krevende tid med omstilling, men vi vil få problemer med å fylle deler av intensjonene med nærpolitireformen hvis vi ikke får økte budsjetter. Dette er nok et eksempel på at Innlandet politidistrikt har vært underfinansiert i mange år. Dette gir utslag på blant annet politidekningen, hvor vi er blant politidistriktene med lavest og dårligst politidekning. Sett i lys av at det, er veldig mange nyutdannede politifolk som er arbeidsledige, så er det synd at man ikke får er budsjett som gjør politiet i stand til å løse samfunnsoppdraget på en god måte.

KONTROLL: Økonomidirektør i Politidirektoratet Frede Hermansen meldte om kontroll på politiøkonomien før han sluttet. – Våre prognoser knyttet til ansettelser viser at det går i hovedsak etter planen, sier han.

– Politidistriktene har god kontroll på driften

Frede Hermansen i Politidirektoratet har nå sluttet i jobben som direktør for økonomistyring, men sa dette til Politiforums oktober-utgave før statsbudsjettet ble lagt fram.

Hermansen skal da ikke ha fått varsel fra politidistriktene om noe som krever inngripen POD.

– Når vi ser det store bildet for politidistriktene, er det overordnet sett god kontroll på driften. Jeg vet at enkelte politidistrikt har noen utfordringer, men ikke i en størrelsesorden som gjør at vi samlet sett er bekymret for driften inneværende år, sier Hermansen. 

På spørsmål om et større antall arbeidsledige politifolk, svarer Hermansen at første halvår 2017 viste at politidistriktene har ansatt politifolk i tråd med oppbemanningsplanen som lå til grunn for budsjettet. 

– Det er ikke noe ved prognosen vi sitter med som ikke tilsier at tilsettingen og veksten i politibemanning vil fortsette ut året som planlagt, sier Hermansen. 

Ved siste oversikt, var det rundt 90 prosent av 2016-kullet som var i jobb i politiet. Tidligere har politiet vært på rundt 95 prosent drøye 18 måneder etter uteksaminering.

– For 2017-kullet var det 43 prosent som fikk lønn av politiet i august, sier Hermansen.
Politidirektoratet vil ikke gå inn å overstyre politimestere som venter med å fylle ledige stillinger. 

PÅ VENT: Dersom regjeringen får gjennomslag for kutt på nyansettelser i 2018, kan det ta langt tid før 2018-kullet får en politijobb. Hermansen i POD sier han forstår frustrasjonen.

– Distriktene har selv mulighet til å omprioritere

– Vi mener vi har lykkes rimelig godt med å ansette 2016-kullet. Det er en misforståelse at Politidirektoratet eller politisk ledelse kan pålegge politidistriktene rettede ansettelser. Vi har ikke slike styringsmidler. Lovverket er formet slik at det er den best kvalifiserte som skal ansettes, uavhengig av når de gikk ut av PHS, sier Hermansen.

Han tror at det høye antall søkere til enkeltstillinger har flere årsaker. 

– Vi vet at mange søker flere stillinger, og det er mange midlertidige som søker faste jobber.  Samtidig er det naturlig at en del stillinger er midlertidig nå midt i de strukturendringene som pågår i politiet, sier Hermansen.

Han forklarer at politidistriktene har flere mål de styrer på, og at distriktene selv har anledning til å omprioritere innenfor sitt eget budsjett for å oppnå samlet sett best måloppnåelse. 

– Politidirektoratet har en viktig oppgave i å gi politidistriktene best mulig forutsetninger for å drifte i balanse og i tråd med bemanningsmålene, sier Hermansen, som samtidig sier han forstår frustrasjonen fra nyutdannede politifolk som ikke har fått jobb. 

– Er man god til å informere, så blir det lettere å få forståelse

Fram mot desember blir det nå harde forhandlinger for å få Statsbudsjettet for 2018 vedtatt.

– Vi har bedt politidistriktene om se på konsekvenser av inntil to prosent nedgang. Da er vi forberedt hvis budsjettet ikke blir som vi håper. Samtidig gir en slik øvelse grunnlag for å prioritere opp mot samfunnsoppdraget slik at politiet hele tiden kan foreta omprioriteringer i forhold til situasjonen vi står overfor, sier Hermansen, og viser til at POD i 2017 trakk ned eget bruk med syv prosent.

Det gjorde de nettopp å skape et mulighetsrom.

– Politiforum vet at Politiets Fellesforbund ikke får innsyn i budsjettoversikten til flere politidistrikt. Hva er din kommentar? 

– Hovedavtalen er veldig klar. De ansattes representanter har krav på informasjon, og krav på å bli informert. I den grad politidistriktene ønsker å omdisponere pengebruken fra en  budsjettpost til en annen, er dette en drøftingsgjenstand, fastslår Hermansen, og legger til:

– Min erfaring er at hvis man er god til å informere, så blir det lettere å få både forståelse og enighet. Vår klare oppfordring er at politidistriktene holder fagforeningene informert om budsjettdisposisjonene.

Powered by Labrador CMS