STATSBUDSJETTET 2023

242 millioner mindre til konsulenter i POD, PIT og PFT

Regjeringen vil redusere konsulentutgiftene i politiet og sende pengene ut i førstelinja.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart i forslaget til statsbudsjett for 2023, som ble lagt fram i dag.

«Regjeringa vil ha mindre byråkrati og meir politikraft for pengane», skriver de i budsjettforslaget.

«Det blir foreslått å redusere løyvinga med 242,2 mill. kroner, irekna 20 mill. i redusert driftsbudsjett for Politidirektoratet, og 168,1 mill. kroner i reduksjon i bl.a. politiet si bruk av konsulentar, i Politiets IT-eining og Politiets fellestenester og sentral administrasjon i politidistrikta», fortsetter de.

75 millioner til tiltak som fører politiet nærmere folk

Pengene - 75 millioner kroner av dem - skal blant annet brukes til tiltak som fører politiet nærmere folk, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen ønsker at det lokale politiet skal styrkes i hele landet for å bidra til å sikre tilstedeværelse, bedre forebygging, beredskap og for raskere respons ved alvorlige hendelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Det er viktig for regjeringen å snu nedbyggingen av lokalt politi som vi så under Solberg-regjeringen. Vi styrket raskt politiet med 200 millioner kroner da vi tiltrådte i fjor. Nå foreslår vi 75 millioner kroner til tiltak som fører politiet nærmere folk. Det kan bety flere politiansatte, nye tjenestesteder eller andre tiltak som det lokale politiet kommer frem til i samråd med kommunen, fortsetter hun.

Politidirektoratet får eget budsjettkapittel

I tillegg skal både Politidirektoratet (POD) fra neste år få et eget budsjettkapittel.

Regjeringen peker også på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) pågående gjennomgang av Politidirektoratet.

«Regjeringa vil bruke rapporten i si vurdering av om organiseringa, styringa eller fordelinga av ressursane i norsk politi bør endrast. Regjeringa ønskjer å redusere sentralt byråkrati og vil vurdere å foreslå ei ytterlegare omfordeling av midla», står det i budsjettforslaget.

Vil styrke påtalemyndigheten

Også Domstoladministrasjonen (DA), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og påtelamyndigheten i politiet vil fra neste år få et eget budsjettkapittel.

«Formålet med å skilje ut løyvingane er å få meir kontroll med korleis ressursane vert fordelte internt i politiet, domstolane og kriminalomsorga. Regjeringa ønskjer at mest mogleg av løyvingane skal bli brukte til styrka tenester og beredskap, ikkje til administrasjon», skriver de.

– Belastningen på påtalejuristene har vært for stor over lang tid. For å sørge for at straffesaker både blir etterforsket og retteført, foreslår vi å styrke og synliggjøre påtalemyndigheten i politiet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS