IKKE GITT SEG: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier de tar til etterretning at lagmannsretten avviste anken, og sier de vil vurdere hva som skal være neste trekk.
IKKE GITT SEG: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier de tar til etterretning at lagmannsretten avviste anken, og sier de vil vurdere hva som skal være neste trekk.

Saksøkte staten: Lagmannsretten forkastet PFs anke

Lagmannsretten avviste PFs anke, i saken hvor Politiets Fellesforbund mener staten på ulovlig vis forsøker å unngå at ansatte får særaldersgrense. - Vi har nå en situasjon der lovligheten av disse tilsettingene ikke er avklart, sier Sigve Bolstad.

Publisert

I mai i fjor trakk Politiets Fellesforbund staten for retten. Grunnen var at de mener staten omgår politiets særaldersgrenser på ulovlig vis, ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense, selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet

I kjennelsen fra Oslo tingrett, datert 6. juni i fjor, avviste tingretten saken. Grunnen var at tingretten mente Politiets Fellesforbund som organisasjon ikke var part i saken, og at hver enkelt politiansatt selv må ta dette til retten. 

Politiets Fellesforbund anket avgjørelsen til lagmannsretten, som kom med sin konklusjon 19. februar. Der avviser de PFs anke. 

- De har avvist anken fordi de mener vi ikke er rette instans til å ta dette til retten. Så det er det samme som i Tingretten, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund. 

Han legger til at dette betyr at lagmannsretten ikke har tatt stilling til problemstillingen PF gikk til sak på. 

- Vi tar til etterretning at lagmannsretten har avvist anken, og at saken dermed ikke er realitetsbehandlet i rettssystemet. Vi har nå en situasjon der lovligheten av disse tilsettingene ikke er avklart, sier Bolstad, til Politiforum. 

GIKK TIL SAK: Advokat Tor Erik Heggøy (t.h), som representerer Politiets Fellesforbund, og Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, under rettssaken i Oslo tingrett i mai.
GIKK TIL SAK: Advokat Tor Erik Heggøy (t.h), som representerer Politiets Fellesforbund, og Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, under rettssaken i Oslo tingrett i mai.

LES OGSÅ: PF saksøker staten: - Politifolk som går inn i disse stillingene er ikke lenger politifolk, rettslig sett

Stridens kjerne

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet gjorde et vedtak 15. februar i fjor, hvor de instruerte politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense, selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet.

I søksmålet skrev de at: «Dette gjøres ved at stillinger som tidligere ble lyst ut som politiførstebetjent- eller politioverbetjentstillinger, som begge har stillingskoder med særaldersgrense, nå lyses ut som sivile stillinger med stillingskoder uten særaldersgrense». 

Politiets Fellesforbund mener at siden det gikk ut et rundskriv om hvordan ansettelser av denne typen skal gjøres, mener de at saken er på et slikt nivå at Politiets Fellesforbund er en part i saken. 

I tingrettens kjennelse påpekte tingretten at «interessetvister, faktiske omstendigheter og faglige vurderinger faller utenom (det retten skal vurdere, red.anm) nettop fordi disse ikke er regulert av rettsregler. Heller ikke spørsmål om hvordan en rettsregel er å forstå omfattes»

Tingretten mente Politiets Fellesforbund ba retten om å vurdere hvordan rettsreglene skal forstås, når PF skrev i stevningen at man «ønsker en rettslig avklaring på hvorvidt arbeidsgiver, etter å ha kommet til at stillingsinnehaveren skal ha politimyndighet og politigrad, faktisk har adgang til å foreta utlysning og tilsetting i sivil stilling for å unngå at den som tilsettes får særaldersgrense»

I den nye kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett påpekes det samme. Her skriver lagmannsretten at «Interessetvister, faktiske omstendigheter og faglige vurderinger kan ikke gjøres til gjenstand for søksmål». 

De skriver videre at ordlyden fra Politidirektoratets brev om at de «legger til grunn at disse føringene følges opp» etter lagmannsrettens syn ikke kan anses som «et bindende påbud om at retningslinjene som er angitt skal anvendes». 

LES OGSÅ: Tingretten avviste PFs søksmål mot staten

- Ulovlig utlysning

Sigve Bolstad forklarer at saken tar utgangspunkt i at politidistriktene, etter beskjed fra Politidirektoratet, begynte å ansette arbeidstakere i sivil stillingskode, til tross for at arbeidsgivers jobbanalyse og utlysningsteksten tilsa at de hadde behov for folk med politifaglig bakgrunn og -kompetanse. 

- Det mener vi er ulovlig utlysning av stillinger, sier Bolstad. 

- Tingretten og lagmannsretten har avvist saken, fordi de mener Politiets Fellesforbund ikke er part i saken, og at dere i stedet måtte gå til sak på vegne av et medlem, for å få prøvet denne saken for retten. Hva er grunnen til at dere ikke har gjort det? 

Vi mente at domstolen kunne prøve lovligheten av en så tydelig beslutning fra POD, og at det ville være lite hensiktsmessig å rette saker mot politidistrikter som kun har gjort som de fikk beskjed om, sier Bolstad.

POD har argumentert med at det Politiets Fellesforbund omtaler som «vedtaket fra 15. februar 2018», ikke er et vedtak, men bare et brev som gir uttrykk for hvordan styringsretten skal utøves i framtiden. 

- Oppfyller ikke krav til særalder

Frode Aarum, seksjonssjef i arbeidsrettsseksjonen i Politidirektoratet, skriver i en e-post at de er fornøyd med at lagmannsretten holder fast ved Oslo tingretts kjennelse og regjeringsadvokatens påstand. 

- PF mener at staten omgår særaldersgrenser på ulovlig vis, at saken fortsatt ikke er realitetsbehandlet, og at spørsmål om lovlighet om ansettelser dermed fortsatt står ubesvart. Hva er deres kommentar til det? 

- POD er naturligvis opptatt av å følge den til enhver tid gjeldende lovgivning og avtaleverk. For denne type stillinger mener vi at Arbeids- og sosialdepartementet, som «eier» loven, tydelig har uttalt at disse stillingene ikke oppfyller kravet til særaldergrense og det kan ikke vi overprøve. Det arbeidsgiver som avgjør hvilken stillingskode som skal benyttes for de ulike stillinger.  Det er videre den som er uenig i for eksempel en lovforståelse som må prøve spørsmålet for retten, skriver Aarum.