Hvem bestemmer hvis du ikke kan?

Polititjenestemenn eksponeres for mange risikofaktorer i tjenesten som kan medføre alvorlig skade. Hvordan er du forberedt om «worst case scenario» skulle inntreffe og du mister evnen til selv å ta beslutninger i eget liv?

Publisert

Det finnes mange eksempler på at livet vender brått gjennom en ulykke, voldshandling eller sykdom som medfører at en mister evnen til å fatte beslutninger på egne vegne. Det vil da være opp til Fylkesmannen å sikre at dine interesser ivaretas gjennom vergemålsordningen, med mindre du har forberedt deg gjennom en såkalt fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som angir hvem som skal representere deg dersom det fatale skulle skje at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Fullmakten gis mens du fremdeles er fullt ut i stand til å ta avgjørelser, og trer – som navnet antyder – bare i kraft ved en gitt fremtidig situasjon.

Hanne Espeland, advokat ved Tenden Advokatfirma TNS.

Fremtidsfullmakten kan inneholde bestemmelser om hvem som skal styre din økonomi, ta viktige personlige beslutninger, hva disse skal gå ut på og hvordan dette skal gjøres.

Betingelser, form og innhold

Tor Erik Heggøy, advokat ved Tenden Advokatfirma TNS.

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt og hvem kan være fullmektig? Den som oppretter fullmakten må være over 18 år. Man står fritt til å utpeke hvem som skal få fullmakt og hva fullmakten skal omfatte.

Det vanligste er å utpeke et familiemedlem som man har stor tillit til, for eksempel ektefelle eller barn. Fullmaktsgiveren bør også utpeke en alternativ fullmektig dersom fullmektigen av ulike grunner ikke lenger kan fungere som fullmektig. Fullmaktsgiver bestemmer selv innholdet i fremtidsfullmakten.

Det bør legges tydelige føringer for hvordan fullmakten skal forvaltes. Slike føringer bør gjelde økonomiske og personlige forhold, med mål om i størst mulig grad sikre deg og dine nærmestes livskvalitet dersom det skulle skje at livet vender.

Det er strenge krav til fremtidsfullmaktens form og innhold. Dersom formkravene ikke er fulgt, kan konsekvensen være at fremtidsfullmakten er ugyldig. Dersom innholdet er uklart eller mangelfullt, kan konsekvensen være at din fullmektig ikke har fullmakt til å ivareta dine interesser i den aktuelle situasjonen.

Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat for å være sikker på at fremtidsfullmakten er tilpasset deg og dine behov.

Når inntrer fullmakten?

Fremtidsfullmakten trer i kraft fra det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Det må innhentes en legeerklæring som bekrefter dette.

Det kan også inntas i fremtidsfullmakten at den først trer i kraft når den blir stadfestet av Fylkesmannen. Enkelte myndigheter, for eksempel Statens kartverk, krever slik stadfestelse. En avgitt fullmakt kan tilbakekalles.

Polititjenestemenn er godt trent til å tenke verstefallsteorier og forberede seg på disse. Om livet faktisk vender så dramatisk som temaet for denne artikkelen er, vil det være en stor fordel å ha forberedt seg med en skreddersydd fremtidsfullmakt.

Vi anbefaler derfor at en tar seg tid til å tenke gjennom hva en ønsker skal skje dersom det verste skulle skje og en mister evnen til å treffe beslutninger i eget liv, og at du sørger for at noen du kjenner og stoler på gis myndighet til å overta for deg. 

LES OGSÅ: Hemmelig lydopptak av politiansatte

Powered by Labrador CMS