SÆRALDERSGRENSE: PU-sjef Arne Jørgen Olafsen sier at det er opp til samtlige politiledere, uavhengig av alder, om de vil fortsette i stillingskode med særaldersgrense eller få stillingskode uten. Dermed slipper nivå 3- og 4-lederne å gå over i nye stillingskoder, hvis de ikke vil.
SÆRALDERSGRENSE: PU-sjef Arne Jørgen Olafsen sier at det er opp til samtlige politiledere, uavhengig av alder, om de vil fortsette i stillingskode med særaldersgrense eller få stillingskode uten. Dermed slipper nivå 3- og 4-lederne å gå over i nye stillingskoder, hvis de ikke vil.

Roer stemningen i PU etter særalder-uro

Flere var redde for å måtte jobbe ti år lenger enn planlagt, da det ble klart at politiledere på nivå 3 og 4 i PU ikke lenger skal ha særaldersgrense.

Publisert

Politilederstillinger på nivå 3 i Politiets utlendingsenhet (seksjonsledere) har fått beskjed om at ledere på deres nivå ikke lenger skal ha særaldersgrense, ifølge den nye bemanningsplanen. Det vil si at de ikke lenger har rett og plikt til å gå av ved 60 års alder (i noen tilfeller kan man også gå av ved 57 års alder, se faktaboks). 

Også for politiledere på ledernivå 4 (avsnittsledere) skal noen av stillingene være uten særaldersgrense, mens andre fortsatt vil ha dette.

Avgjørelsene er tatt i forbindelse med omorganiseringen som pågår i Politiets utlendingsenhet (PU). 

- Personene dette gjelder er politiutdannede, og er ansatt i stillingskoder som politi. Nå vil Politidirektoratet at de skal skrive under på nye arbeidskontrakter, hvor de i stedet går inn i sivile stillingskoder, som ikke har særaldersgrense, sier Sverre Monsen, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Politiets utlendingsenhet (PU). 

- Det spesielle her er at dette gjelder stillinger som allerede er besatt, sier han. 

- Kan fortsatt ha særaldersgrense

Særaldersgrensene i staten

 • Alminnelig pensjonsalder i Norge er 70 år, men noen yrker – deriblant politiet – har lavere pensjonsalder. Dette er særaldersgrensen.
 • Særaldersgrensen er regulert gjennom lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn, som trådte i kraft 21. desember 1956.
 • Særaldersgrensen i politiet er på 60 eller 63 år, avhengig av stillingskode. Dersom summen av alder og tjenestetid er mer enn 85, kan man også pensjonere seg ytterligere tre år tidligere.
 • Det er Stortinget som fastsetter de lavere aldersgrensene når det innebærer at vilkårene endres for større grupper.
 • Særaldersgrensen betyr at arbeidstaker både har rett til, og kan ha plikt til, å pensjonere seg ved oppnådd pensjonsalder.
 • Arbeidstaker har anledning til å søke om å få fortsette i tjenesten, først i to nye år, deretter i ett år av gangen.

   

 • Disse stillingskodene omfattes av særaldersgrensen, ifølge en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra november 2014:

  0284 Politibetjent (60 år)

  1454 Politibetjent (63 år)

  1457 Politibetjent 1 (60 år)

  1458 Politibetjent 1 (63 år)

  1459 Politibetjent 2 (60 år)

  1460 Politibetjent 2 (63 år)

  1461 Politibetjent 3 (60 år)

  1462 Politibetjent 3 (63 år)

  0285 Politiførstebetjent (60 år)

  1455 Politiførstebetjent (63 år)

  0287 Politioverbetjent (60 år)

  1456 Politioverbetjent (63 år)

Det har vært mye uro blant de ansatte, og spørsmål om de nå må skrive under på ny arbeidskontrakt som gjør at flere må stå i jobb ti år lenger enn de hadde planlagt, før de kan gå av med pensjon. 

PU-sjef Arne Jørgen Olafsen forklarer at de som ville gått av med pensjon etter særaldersgrensen om relativt kort tid, hvis det ikke var for denne endringen, fortsatt skal kunne gjøre det. 

- Det er opp til samtlige ledere, uavhengig av alder, om de vil fortsette i stillingskode med særaldersgrense eller få stillingskode uten, sier Olafsen. 

PU-sjefen informerte de ansatte 29. august, om at det vil bli endringer i bruk av særaldersgrense i PU «på grunnlag av omorganisering og innplassering». Han forklarte at dette er i tråd med føringer gitt av Politidirektoratet. 

- Bør lages overgangsregler

Monsen mener det er viktig å ikke rokke ved de ansattes planer for fremtiden, og er derfor glad for at Olafsen nå gir uttrykk for at lederne kan velge om de vil fortsette i stillingskoder med særaldersgrense, hvis de vil. 

- Folk har innrettet familielivet sitt på at de skal gå av ved særaldersgrensen, og har vært redd for å måtte jobbe ti år lenger. Hvis de hadde måttet det, hadde de kanskje tatt en annen karrierevei i etaten, sier Monsen. 

Sverre Monsen, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Politiets utlendingsenhet (PU).
Sverre Monsen, leder av Politiets Fellesforbunds lokallag i Politiets utlendingsenhet (PU).

Han legger til at de i utgangspunktet er imot enhver forringelse av særaldersgrensen. 

- Men når POD pålegger oss dette, er vi veldig fornøyd med den løsningen som Olafsen kommer med her, sier Monsen. 

Bakgrunnen for politiets særaldersgrense er samfunssikkerheten. Grensen er satt med bakgrunn i at politiyrket er krevende, og at politifolks alder og helse ikke skal innvirke på om samfunnsoppdraget blir utført på en optimal måte. 

- Det bør uansett etableres noen tydelige og forutsigbare overgangsregler her, fra Politidiretoratets side. Da kan folk planlegge sin egen framtid og karriereløp. Det bør være et menneskelig aspekt i dette, for det må ikke gå så fort i svingene at de ansatte ikke rekker å omro seg, sier Monsen, og legger til at det også er svært viktig å ha motiverte ledere i PU i en omstillingstid. 

- Derfor er det veldig bra at dette ser ut til å løse seg, sier han. 

LES OGSÅ: Helle pensjonerte seg som 58-åring. Det er det ikke sikkert du kan gjøre

Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet.
Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet.

Skal nedbemanne

Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet, forklarer at ifølge brev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 3. januar 2018, medfører ikke lederstillinger i politiet vanligvis et behov for å omfattes av stillingskoder som innebærer særaldersgrense. Men han legger til at det kan være unntakstilfeller for lederstillinger som i vesentlig grad består av å delta i det operative politiarbeidet. 

Han forklarer at ifølge Politidirektoratet skal stillinger kun ha særaldersgrense der stillingen er knyttet til det operative politiarbeidet, hvor det stilles krav til fysiske eller psykiske egenskaper. 

- Hva er bakgrunnen for at ledere på nivå 3 og 4 i PU ikke lenger skal ha stillingskoder med særaldersgrenser?

- Vi i Politiets utlendingsenhet er i en situasjon hvor vi skal nedbemanne. Bakgrunnen for det er lavere budsjett og færre oppgaver. Vi har laget en bemanningsplan, funnet ut hvilke behov vi har, og definert de riktige stillingskodene til de ulike lederoppgavene som skal gjøres. Det er kun der lederstillinger i hovedsak er operative, at det er grunnlag for særaldersgrense, sier Olafsen. 

LES OGSÅ: PF saksøker staten: - Politifolk som går inn i disse stillingene er ikke lenger politifolk, rettslig sett

- Vurderer behovet annerledes

Han forklarer at det i første omgang kun er seksjonslederne (ledere på nivå 3) som skal over på sivile stillingskoder. Noen av politilederstillingene på ledernivå 4 vil fortsatt ha særaldersgrense. 

- Vil disse stillingene som bytter stillingskoder, innebære andre oppgaver enn det de ansatte i disse stillingene har gjort før? 

- Oppgavene til Politiets utlendingsenhet er ikke forandret. Det som er forandret er mengden oppgaver, og budsjettet, sier Olafsen. 

- Hvorfor skal de bytte stillingskode, når de skal gjøre tilnærmet det samme som før? 

- Det er fordi vi vurderer behovet for bruk av særaldersgrense annerledes i henhold til føringer fra Politidirektoratet, sier han. 

- Vi har fått i oppdrag å lage en ny bemanningsplan. Da har vi fått en unik mulighet til å vurdere behovet vårt. Det er mulig behovet er annerledes nå enn i 2003, da dette ble vurdert forrige gang. Politidirektoratet har sendt ut føringer til hele politiet om hvordan særaldersgrenser og stillingskoder skal forstås, så vi forholder oss til disse, sier Olafsen. 

Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. 

- Dette er spørsmål som er i prosess med både Politiets utlendingsenhet og organisasjonene.  Politidirektoratet ønsker derfor ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier seksjonsleder i Politidirektoratet Frode Aarum, i en e-post til Politiforum. 

LES OGSÅ: Tingretten avviste PFs søksmål mot staten

Powered by Labrador CMS