STATSBUDSJETTET 2023

POD om budsjettforslaget:
– Nødvendig med strengere prioriteringer

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet (POD) peker på den samfunnsøkonomiske utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av en pressemelding fra direktoratet.

– Den samfunnsøkonomiske utviklingen gjør det nødvendig med strengere prioriteringer og redusert ressursbruk i offentlig sektor. Det er forventet at offentlige budsjetter vil flate ut i årene som kommer. Det betyr at også politiet i årene som kommer må effektivisere og omdisponere budsjettmidler for å frigjøre ressurser til bedre polititjenester, sier Bjerke i pressemeldingen.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tidligere i dag, ønsker regjeringen å redusere utgiftene til blant konsulenter og administrasjon hos POD, Politiets Fellestjenester (PFT) og Politiets IT-enhet (PIT) med 242,2 millioner kroner.

Styrker lokal tilstedeværelse

En del av disse midlene skal brukes til å styrke polititjenesten lokalt i politidistriktene.

– Den overordnede føringen i forslag til statsbudsjett er bedre lokale polititjenester og beredskap, mer tilgjengelig politi for folk i hele landet og nye tjenestesteder. Alle virksomhetene i justis- og beredskapssektoren skal bidra til å nå det overordnede målet om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet. Politiet skal i tillegg bidra til å nå tre sektormål: Lav kriminalitet, rettssikkerhet og trygghet i samfunnet, sier Bjerke i pressemeldingen.

– Politiet må fortsette å endre seg

Han peker på at spesielt vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, organisert kriminalitet og gjengkriminalitet, og digital kriminalitet skal ha prioritet innenfor budsjettrammen.

– Politiet må fortsette å endre seg for å møte kriminalitetsutviklingen i det digitale rom, blant annet ved å videreutvikle arbeidsmetoder og verktøy, utvikle sterke tverrfaglige miljøer, og samarbeide med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Vold og seksuallovbrudd skal fortsatt prioriteres i politiets forebyggende arbeid, sier Bjerke.

Powered by Labrador CMS