Styrevedtak: 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo

Stavern opprettholder samme antall klasser, men går ned på klassestørrelse.

Publisert Sist oppdatert

I dag vedtok styret ved Politihøgskolen hvordan antall studieplasser skulle fordeles mellom de tre studiestedene. I forkant av møtet hadde ledelsen ved Politihøgskolen lagt fram to alternativer:

  • Det ene var å opprettholde den samme fordelingen av studieplasser som de ble pålagt av regjeringen i 2020. Her ville Oslo få 96 nye førsteårsstudenter, mens Bodø ville få 144 og Stavern 168 førsteårsstudenter. Dette alternativet ble anbefalt av Politihøgskolens ledelse.
  • Det andre alternativet var at Stavern beholder 6 klasser, men går ned på klassestørrelse, slik at klassene blir like store som i Oslo og Bodø. Det innebærer at ett årsverk overføres fra Stavern til Oslo. Om man reduserer antall studenter per klasse i Stavern fra dagens 28 til 24, kan 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo.

Etter litt diskusjon vedtok høgskolestyret å gå for alternativ to, hvor 24 studenter og ett årsverk flyttes fra Stavern til Oslo. Dette ble vedtatt med ti mot en stemme.

Tom Christer Holme, plasstillitsvalgt ved Politihøgskolen i Stavern var den eneste som stemte for det første alternativet. Han forklarte at han falt ned på det etter tvil, og viste til at dette var mest økonomisk.

Alternativt forslag

I forkant av møtet sendte 35 ansatte i Oslo inn et alternativt forslag til høgskolestyret, hvor de krevde at ledelsen i stedet fordelte 200 studenter til Oslo, 100 til Bodø og 100 til Stavern. De frykter at det sterke fagmiljøet i Oslo vil forsvinne dersom fjorårets fordeling av studieplasser videreføres.

Dette forslaget ble presentert, men det ble ikke behandlet av styret.

Styreleder Hans Vik forklarte under møtet at konsekvensene av dette forslaget ikke var utredet, og at det derfor ikke ble tatt inn som et alternativ i stemmegivningen.

- Det er ikke utredet og gir ikke grunnlag for en beslutning. Vi må forholde oss til det som er prossessert av ledelsen, sa Vik.

To av styremedlemmene fra Oslo ønsket at saken skulle utsettes, men rektor Nina Skarpenes påpekte at avgjørelsen måtte tas i dag på grunn av fristen for Samordnet opptak.

Flere av styremedlemmene påpekte at de synes det er synd at denne saken har skapt splid mellom de ulike studiestedene, og flere håpet at situasjonen nå fremover ville roe seg.

- Ikke vilje hos styreleder og rektor

Ståle Knudsen, politifaglærer ved Politihøgskolen, er en av de 35 ansatte ved Politihøgskolen i Oslo, som sendte inn det alternative forslaget. Han forteller at de er sterkt kritiske til måten saken ble behandlet i styremøtet.

Han mener man kunne hatt et ekstraordinært styremøte, og at de dermed hadde rukket å utrede forslaget deres før fristen for Samordnet opptak, som er 1. mars.

- Fra vår side hadde det vært fullt mulig å utrede saken bedre før søknadsfristen til Samordnet opptak. Slik vi oppfatter det er det ikke vilje hos styreleder og rektor til å ha et ekstraordinært styremøte. Da kunne de klart å behandle saken på en mer opplyst måte, samtidig som søknadsfristen ble holdt, sier Knudsen.

Han forklarer at saken, etter deres syn, er dårlig opplyst og de mener det er fare for at beslutningen ble tatt på dårlig grunnlag.

- Det var det to styremedlemmer som var inne på selv, sier han.

- Det er ikke riktig at vårt forslag blir forkastet, fordi det ikke er fremmet på riktig måte. Har styreleder rett til å gjøre dette? Jeg har mistet tilliten til styreleder når vi har sett hvordan denne saken er behandlet i styret. Jeg har også mistet tillit til rektor fordi vi mener det er feil når hun sier at saken må avgjøres i dag, sier han.

Han legger til at fordelingen av studieplasser i 2020 var sterkt uønsket av både rektor og styret, og sier at de derfor stiller seg uforstående til at rektor nå foreslår å videreføre denne fordelingen.

- Vi kan heller ikke se at det i forslaget presenteres noen faglige grunner som taler for denne fordelingen, sier Knudsen.

Styreleder Hans Vik sier til Politiforum at han har stor forståelse for at dette er en sak som engasjerer mange.

- Årsaken til at vi fattet vedtaket i dag er behovet for forutsigbarhet rundt årets studentopptak, både av hensyn til Politihøgskolen som må planlegge opptaket og søkerne til politiutdanningen. Det er knappe tre uker til fristen for årets opptak, og derfor forholdt styret seg til de alternativene ledelsen skisserte og som allerede er grundig utredet, sier han.

- Videre kommer nå ledelsen ved Politihøgskolen til å iverksette vedtaket slik at fordelingen av studieplasser blir jevnere mellom studiestedene i år. Styret ønsker og håper at vedtaket bidrar til å skape forsoning snarere enn splid mellom studiestedene, noe som nettopp var et tungtveiende hensyn når vi i dag besluttet en jevnere fordeling av studieplassene, sier Vik.

Sterke reaksjoner

Det vakte sterke reaksjoner, særlig i Oslo, da regjeringen i 2019 la føringer om at antallet studieplasser skulle kuttes fra 550 til 400, og at hele kuttet skulle tas i Oslo. Styret ved Politihøgskolen hadde allerede vedtatt at kuttet skulle tas i Stavern, som ville ført til at studiestedet i Stavern ble lagt ned.

At høgskolestyret dermed ble overkjørt av regjeringen førte til en stor debatt om høgskolestyrets autonomi.

Det var likevel delte meninger om dette blant de ansatte ved Politihøgskolen, og et stort antall mente også at regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig.

Powered by Labrador CMS