Vi har Norges flotteste, mest veloppdratte, arbeidsomme og ærekjære politistudenter, som vi med stor stolthet, glede og ærefrykt håper å få fortsette å være sammen med, og utdanne til dyktige politibetjenter, i mange, mange år fremover! skriver kronikkforfatteren. Her fra uteksamineringen i 2019.
Vi har Norges flotteste, mest veloppdratte, arbeidsomme og ærekjære politistudenter, som vi med stor stolthet, glede og ærefrykt håper å få fortsette å være sammen med, og utdanne til dyktige politibetjenter, i mange, mange år fremover! skriver kronikkforfatteren. Her fra uteksamineringen i 2019.

Verdens beste politiutdanning - også i Stavern

Et stort antall ansatte ved Politihøgskolen mener regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig.

Publisert

De siste månedene har jeg som ansatt ved politihøgskolen i Stavern, opplevd en svært spesiell situasjon. Mennesker jeg i flere år har sett på som gode og likeverdige kolleger, endret seg over natten, til politiske motstandere, villige til å benytte alle midler for å få gjennom sin vilje.

Alt endret seg den dagen regjeringen besluttet, i statsbudsjettet, at antall politistudenter skulle reduseres fra 550 til 400, at hele nedtrekket skulle gjøres i Oslo, og at PHS Stavern ikke skulle legges ned.

Enkelte av våre kolleger i Oslo har gått lang for å overbevise befolkningen, politikere, fagforeninger og politikolleger om at det nærmest vil være en katastrofe for landet og for politiet dersom det utdannes færre politistudenter i Oslo.

De har kjempet hardt for at høgskolestyrets vedtak om å legge ned PHS Stavern, skal opprettholdes, noe som vil bety at et svært velfungerende fagmiljø og et populært studiested for over 330 politistudenter ville vært borte fra sommeren. 

Vi ansatte i Stavern hadde håpet at denne saken skulle være over da statsbudsjettet ble vedtatt forrige uke. Det er den altså ikke. Det er nå sendt et opprop fra fagforeningene i Oslo, uten involvering av representanter fra de samme fagforeninger i samme lokallag i Stavern. Oppropet krever at rektor forholder seg til styrets vedtak om å legge ned Stavern, og ikke redusere studentantallet i Oslo, som vedtatt i Stortinget.

Rektoratet erkjenner at de per nå må styre etter stortingsvedtaket, men sier at de følger med, og bidrar til styrets videre prosess. Rektor tar forbehold om at det kan komme justeringer dersom styret ved PHS får gjennomslag for sitt krav om at styret skal ha makt til å ta beslutninger i strid med regjering og Storting.

Dette skaper på ingen måte trygghet for studenter og ansatte i Stavern, med tanke på PHS Staverns fremtidige eksistens. 

Unyansert debatt

Debatten som har pågått rundt Oslos relevans for kvaliteten i norsk politiutdanning har vært unyansert. Den har vært preget av forvridde sannheter, konspirasjonsteorier og nedsnakking av andre deler av organisasjonen, for å fremheve seg selv. Studentperspektivet har også vært helt fraværende. 

Et stadig oppdukkende argument har vært spekulasjoner og påstander om at politihøgskolens høgskoleakkreditering vil kunne trekkes tilbake dersom studentnedtrekket blir gjennomført i Oslo. Dette har ikke på noe tidspunkt være antydet fra akkrediteringsmyndighetens side.

Tvert imot, var dette noe justisdepartement forsikret seg om at ikke ville skje, før de tok beslutningen om nedtrekk.

Slike påstander fra min egen fagforening, oppleves nærmest sjokkerende og lite veloverveide.

Til og med Politiets Fellesforbund har latt seg overbevise om at høgskoleakkrediteringen står i fare, og at dersom ikke styret får gjennomført sin beslutning om å legge ned Stavern, vil dette kunne få negative konsekvenser for politifolks lønnsutvikling, samt at beslutningen vil få store konsekvenser for både den politifaglige kompetansen og utdanningen ved skolen. Dette var også utgangspunktet for en demonstrasjon foran Stortinget tidligere denne uken.

Slike påstander fra min egen fagforening, oppleves nærmest sjokkerende og lite veloverveide.

Utdanningskvalitet og studentperspektivet

I Norge har vi én politihøgskole, fordelt på tre bacheloravdelinger. Det meste av fagutviklingen ved skolen skjer som samarbeidsprosjekter mellom alle studiestedene. Vi har felles rammeplan, felles fagplaner, felles pensum og like eksamener. Så sannheten er at det IKKE vil være stor forskjell på om politistudenter har gjennomført sin utdanning i Oslo, Stavern eller Bodø. Iallfall ikke faglig sett.

Sosialt sett derimot, vil det kunne være en forskjell. Stavern-studenter har nemlig de siste årene, i årlig nasjonal studentundersøkelse, oppgitt at de trives best av alle studenter i hele landet, ikke bare ved PHS, men blant alle landets universitets- og høgskolestudenter.

I Stavern opplever vi ikke dårlig studentmiljø grunnet intern konkurranse blant studentene, men heller at studentene holder sammen på tvers av klasser og kull, og at de opplever seg selv og blant lokalbefolkningen, som et svært positivt element i del lille lokalsamfunnet i Stavern.

Vi opplever ikke i Stavern at studenter går ut i media og stiller spørsmålstegn ved om PHS er til for de ansatte eller studentene. Vi opplever ikke at studenter krever en ny politihøgskole på grunn av alt for trange forhold og dårlige fasiliteter. Derimot opplever vi hver dag, svært fornøyde studenter, som er svært stolte over å studere ved PHS i Stavern.

I tillegg til å trives best av alle landets PHS-studenter, presterer de også akkurat like bra faglig som andre politistudenter. Bildet som er skapt av enkelte ansatte i Oslo, og nå også PF, om at kvaliteten på norske politifolk vil gå ned dersom PHS Oslo reduseres, er altså helt grunnløst.

Enkelte ansatte i Oslo har sågar hevdet at det vil kunne gå ut over liv og helse dersom studentantallet ved PHS Oslo reduseres. Dette er også helt grunnløse påstander.

Jeg kan eksempelvis nevne at alle Stavern-studenter gjennomfører undervisning i livredning, i sjøen vinterstid, hvor studentene må kjenne på hva som skjer med egen kropp om de må redde et menneske i nød, når de selv må svømme i iskald sjø. I Stavern har studentene tilgang til en hel øvingsgate, med leiligheter, pub, bank, butikk og kontorer, hvor de kan øve mange ulike scenarier relevant for politiets operative oppgaver.

Vi har i tillegg store uteområder hvor studentene kan trene i relevante omgivelser for alle typer oppdrag. Skoleområdets areal i Stavern måler ca 250.000 m2. Til sammenligning er PHS sitt område i Oslo ca 9.500 m2. (Begge areal inkl. bygningsmasse.) At det skal gå ut over liv og helse at studietilbudet i Stavern opprettholdes, faller på sin egen urimelighet.

Autonomi og faglige råd

Da rektor høsten 2018 kom til Stavern og orienterte om at Stavern skulle legges ned om studentantallet ble redusert til nærmere 400 studenter, kunne rektor henvise til få relevante faglige begrunnelser. Rektor henviste til en utredning, hvor hovedreduksjon i studenttall i Oslo ikke en gang var vurdert. Rektor henviste også til at det var mest fornuftig å legge ned Stavern ut ifra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Når autonomi-forkjemperne snakker om at regjeringen har gått imot styrets faglige råd, er det betimelig å spørre hvilket kunnskaps-grunnlag styret hadde da de fattet beslutningen.

Jeg tillater meg å nevne at PHS-studentene i Stavern utgjør en ikke ubetydelig del av Staverns befolkning utenfor sommersesongen. De bringer liv til den ellers stille, lille byen, og er meget kjærkomne for lokalmiljøet, både sosialt, og inntektsmessig.

Også flere titalls statlige arbeidsplasser er positivt for Stavern/Larvik og omegn. Så hvordan kan rektor si at det er samfunnsøkonomisk best å legge ned Stavern? Det foreligger ingen analyse av dette. Det forelå heller ingen analyse for rektors argumentet om at det var økonomisk gunstig å legge ned Stavern. Den analysen ble gjort i etterkant, og viste at politibetjenter utdannes mer kostnadseffektivt i Stavern enn i Oslo.

Så når autonomiforkjemperne snakker om at regjeringen har gått imot styrets faglige råd, er det betimelig å spørre hvilket kunnskapsgrunnlag styret hadde da de fattet beslutningen. Var det samme kunnskapsgrunnlaget som vi i Stavern fikk presentert, som åpenbart var preget av et forutbestemt ønske om å legge ned Stavern, hvor reduksjon av studentantallet primært i Oslo, ikke en gang var vurdert? Styret fikk en klar anbefaling fra rektor før det tok sin beslutning. Om den var faglig god eller ikke, skal ikke jeg vurdere utover at kunnskapsgrunnlaget til styret kom fra rektor, som hele tiden har vært tydelig på at det er ønskelig å legge ned Stavern, uten et objektivt, helhetlig kunnskapsgrunnlag.

Det jeg derimot stiller et stort spørsmålstegn ved, er hvordan rektoratet gjentatte ganger kan si at de i sitt råd til styret, har valgt å ikke ta hensyn til det politiske målet om å desentralisere statlige arbeidsplasser generelt, og ved PHS spesielt. Dette kan i realiteten føre til at styret tar en beslutning på bakgrunn av et råd fra rektoratet, som er i strid med sittende regjerings uttalte politiske mål.

I en tid hvor det oppleves lite politisk klokt å legge ned statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og flytte dem til Oslo, er det med en viss forståelse at regjeringen ikke hensyntar rektors- og styrets ønske om å legge ned PHS Stavern. Det er også mulig at et uttalt politisk ønske om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo kan ha spilt en rolle?

Om regjeringen på sikt ser for seg en politihøgskole i Vestfold, vil det jo også kunne være klokt å beholde et svært velfungerende og kompetent fagmiljø i regionen, som vil gjøre det betraktelig enklere å opprettholde kvaliteten i en av verdens beste politiutdanninger, selv kort tid etter eventuell flytting. Dette er betraktninger som neppe er en del av rektors argumenter til styret.

Debatten rundt styrets autonomi har vært drevet frem av enkelte ansatte i Oslo. Det er et stort antall ansatte ved PHS som mener at regjeringens beslutning om å beholde utdanningstilbudet i Stavern, var riktig og viktig for å ivareta en meget kompetent, endringsvilling og velfungerende del av norsk politiutdanning.

Stavern er det eneste studiestedet ved PHS som ikke har opplevd nedgang i antall søkere de siste år, og det sier sitt!

En politihøgskoleavdeling med høy kvalitet og stort hjerte

I 2020 er PHS Stavern 10 år. Vi har blitt en etablert avdeling ved PHS, med flere egenskaper som gjør meg meget stolt over å tilhøre dette fagmiljøet. Vi har tett samarbeid mellom alle faggruppene, som gir studentene god helhetsforståelse i utdanningen. Vi driver innovativ fagutvikling, som gjør at vi blir lagt merke til, og benyttes blant annet som kompetansepersoner i både etter- og videreutdanningen ved PHS, i POD og i flere politidistrikter.

Vi har en grunnleggende oppfatning av at vi er til for studentene våre, og har et brennende engasjement for å gjøre dem til gode politigeneralister, med den nyeste kunnskapen innen alle fagfelt. Og ikke minst er det viktig for oss at studentene trives den tiden de er sammen med

oss! Stavern er det eneste studiestedet ved PHS som ikke har opplevd nedgang i antall søkere de siste år, og det sier sitt!

Så kjære medborgere, politistudenter, kommende politistudenter, kollegaer, fagforeninger og politikere. Dere kan være HELT trygge på at vi i Stavern leverer akkurat like gode politibetjenter til samfunnet, som det de andre PHS-avdelingene gjør, i svært hensiktsmessige omgivelser for politiutdanning.

Vi har et sterkt fagmiljø. Vi har motiverte og kompetente ansatte, som er blant de aller beste i landet innenfor sine fagfelt. Vi driver forskning og fagutvikling. Vi tilfredsstiller NOKUTs krav om minst 20 prosent førstestillingskompetanse.

Og ikke minst; Vi har Norges flotteste, mest veloppdratte, arbeidsomme og ærekjære politistudenter, som vi med stor stolthet, glede og ærefrykt håper å få fortsette å være sammen med, og utdanne til dyktige politibetjenter, i mange, mange år fremover!

Powered by Labrador CMS