Oppsigelse i prøvetiden

En tjenestemann er i de første seks månedene av sitt arbeidsforhold tilsatt på prøve, jf tjenestemannsloven § 8. I prøvetiden har den tilsatte dårligere stillingsvern, blant annet ved at det er lavere terskel for oppsigelse og kortere oppsigelsesfrist.

Publisert Sist oppdatert

Det er bare tjenestemenn, og ikke embetsmenn, som kan tilsettes på prøve. Tjenestemannen skal alltid underrettes om prøvetidsreglene før tiltredelsen, og underrettelsen skal bekreftes skriftlig. Prøvetidens formål er å gi arbeidsgiveren en mulighet for å danne seg et inntrykk av om den tilsatte passer til stillingen. Reglene for prøvetid gjelder både faste og midlertidige stillinger.

Beregning av prøvetiden

Prøvetiden løper i seks måneder fra tjenestemannen har tiltrådt stillingen. Den regnes fra dato til dato, uavhengig av fravær i perioden. Prøvetiden skal ligge i de første seks månedene av tilsettingsforholdet, og kan således ikke utsettes til for eksempel overgangen fra midlertidig til fast stilling. Det er likevel mulig å pålegge ny prøvetid dersom vedkommende går over til annen stilling i staten.

Dersom tjenestemannen er under en opplæringsordning, som for eksempel tollaspirant, slo domstolen i 2008 fast at prøvetiden varer inntil opplæringen er avsluttet.

Skal få opplæring

Under prøvetiden skal tjenestemannen gis nødvendig veileding og vurdering av sitt arbeid. Dette betyr at vedkommende skal få nødvendig opplæring og instruksjon om hvordan arbeidet skal utføres, sammen med tilstrekkelige tilbakemeldinger på hvordan arbeidsoppgavene er utført. På denne måten kan arbeidsgiveren legge til rette for at tjenestemannen kan innrette seg og uføre arbeidet på den ønskede måten, og muliggjøre endring av uønsket adferd.

Hva som i det enkelte tilfelle er nødvendig veiledning og vurdering vil være avhengig av arbeidets art, type stilling, tjenestemannens utdanning, erfaring mv.

Oppsigelsesfristen

Oppsigelsesfristen i prøvetiden er tre uker. Denne fristen er gjensidig, det betyr at både arbeidsgiveren og tjenestemannen kan si opp med tre ukers frist. Fristen løper fra dag til dag, og ikke fra første i måneden etter at oppsigelsen er meddelt. Fristen løper fra vedtaket kom frem til tjenestemannen og så til samme ukedag tre uker senere.

Oppsigelsesgrunnlaget

Det er ”lettere” for arbeidsgiveren å si opp tjenestemannen i prøvetiden. Arbeidsgiveren kan gå til oppsigelse hvis tjenestemannen ikke kan tilpasse seg arbeidet, eller ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet.

Dette betyr at en polititjenestemann må tilfredsstille de alminnelige krav til faglig dyktighet og normer innen etaten, og i forhold til den aktuelle stilling. Dette gjelder både formelle kvalifikasjoner og den faktiske utførelsen av arbeidet. Kravet til pålitelighet innebærer at arbeidsgiveren må kunne stole på tjenestemannen. I dette ligger krav til alminnelige ærlighet, punktlighet, lojalitet osv.

Det skal stilles rimelige krav, og ikke idealkrav. Hva som vil være å anse som rimelig, vil variere med hvilke type stilling man er tilsatt i.

Som ovenfor nevnt, har arbeidsgiveren plikt til å følge opp tjenestemannen under prøvetiden med veiledning og vurdering av det arbeidet som blir utført. Hvis denne plikten forsømmes, er det eksempler i rettspraksis på at oppsigelsen er kjent ugyldig.

Den manglende prestasjonen må kunne dokumenteres, og kan ikke fremstå som ubegrunnede påstander.

Etter prøvetidens utløp

Når prøvetiden er over, vil en oppsigelse måtte ha ”saklig grunn i virksomhetens eller tjenestemannens forhold” for de første tjenesteårene (tjenestemannsloven § 9), eller etter strengere regler for dem som har vært tilsatt med mer enn to års sammenhengende tjeneste (tjenestemannsloven § 10 og § 15 om avskjed).