Beruset kvinne fjernet fra egen bolig: Politiet opptrådte ikke utilbørlig

I Politiforum nummer fire 2011 forsøkte jeg å skissere en liten grenseoppgang for hvilken type provokasjoner politiet må finne seg i fra publikum, uten at det gir rom for noen lovlig fysisk reaksjon tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Denne gangen skal jeg se litt nærmere på en fersk avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg, som konkluderte med at det ikke var utilbørlig av politiet å fjerne en beruset kvinne fra hennes hjem etter at samboeren hadde bedt om det.

Domfeldt for politivold

En kvinne var i lagmannsretten domfelt for overtredelse av straffeloven § 127 for blant annet å ha lugget en kvinnelig politibetjent.

Sakens bakgrunn var at domfelte i en tid hadde levd i et turbulent samboerforhold og at hun hadde flyttet ut av leiligheten for noen dager.

Hun kom imidlertid tilbake før helgen hvor det straffbare forholdet fant sted. Samboerparet var ute på fest sammen og fortsatte med konsum av alkohol i leiligheten dagen etter, da også kvinnens mor var sammen med dem.

Samboerparet kranglet, og kvinnen gikk rundt i leiligheten med en kniv og truet med å skade seg selv. Hun rispet seg også litt på håndleddet.

Dette resulterte i at samboeren ringte til politiet og ba om bistand.

Etter politiets ankomst ble det etter hvert truffet beslutning om at tiltalte måtte fjerne seg fra stedet, hvoretter domfelte tok tak i håret til én av politibetjentene og lugget henne kraftig.

Domfelte ble etter hvert med i politibilen og politiet kjørte henne og hennes mor til en bolig som tilhørte domfeltes bestemor.

I politibilen kalte hun ved tre anledninger den kvinnelige politibetjenten for «horeludder» og sa at hun ville finne henne når hun kom ut. Av denne grunn ble hun også domfelt for overtredelse av straffeloven § 326 nr. 2.

Anke til Høysterett

Kvinnen anket lagmannsrettens dom inn for Høyesterett, og anførte at hennes handlinger var en konsekvens av en ulovlig pågripelse, og dermed at politiet hadde opptrådt utilbørlig, jfr. straffeloven § 127,2. ledd.

Hun anførte videre at lagmannsretten hadde begått feil i saksbehandlingen når man ikke eksplisitt hadde drøftet det rettslige grunnlaget for pågripelsen.

Ankeutvalgets bemerkninger

Høyesteretts ankeutvalg bemerket at lagmannsretten ikke hadde angitt hva den mente var hjemmelen for at politiet kunne fjerne domfelte fra leiligheten. Dette burde lagmannsretten ha gjort.

Utvalget fant det imidlertid klart at lagmannsretten må ha ment at politiet hadde hjemmel for sin maktbruk i politiloven § 7,1. ledd nr. 2 eller 3,jfr. andre ledd, om rett til å gripe inn for å ivareta enkeltpersoners sikkerhet eller for å avverge lovbrudd, eventuelt også § 9 om inngrep overfor berusede personer.

Utvalget bemerket videre at det ikke er noe som tyder på at flertallet i lagmannsretten betraktet politiets fjerning av den tiltalte som en straffeprosessuell pågripelse. Lagmannsretten hadde dermed ikke begått noen feil som kunne lede til opphevelse av dommen.

Et enstemmig ankeutvalg la til grunn at det var riktig lovanvendelse når lagmannsretten hadde funnet at politiet opptrådte lovlig og innenfor rammene for det tilbørlige ved å gripe inn overfor kvinnen i den gitte situasjonen.