Vil løse reisetidsfloken

Snart starter forhandlingene om nye arbeidstidsbestemmelser (ATB).

Publisert Sist oppdatert

Dagens ATB-avtale, bestemmelsene som regulerer politiets arbeidstid, løper ut 31. desember. Politiets Fellesforbund (PF) og de andre forbundene i politiet skal forhandle om ATB-en med Politidirektoratet. I disse dager forbereder Roar Fosse, forhandlingslederen for PF, seg på forhandlingene om en ny ATB som skal gjelde fra 1. januar.

I den kommende avtalen vil målet være å finne ordninger som både sikrer den fleksibiliteten arbeidsgiver trenger for å ha et politi i beredskap og som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for politiansatte.Er du villig til å jobbe mer ubekvem arbeidstid?

– Vi har medlemmer og ledermedlemmer som sier at det er krevende å forholde seg til ATB-en når man skal få til en effektiv tjenesteutøvelse. Det ser vi, men det er vårt ansvar å ivareta verneperspektivet. Arbeidet vi gjør nå er med å etablere rammene for et trygt arbeidsliv også i 2020 og 2030, sier Roar Fosse.

Forhandler: Roar Fosse skal lede ATB-forhandlingene for PF.
Forhandler: Roar Fosse skal lede ATB-forhandlingene for PF.

Han understreker at PF som arbeidstakerorganisasjon først og fremst jobber i vernesporet, for å unngå at politifolk blir utslitt og ikke blir utsatt for ulykker som følge av det.

– Historikken viste at man på 80- og 90-tallet hadde et lemfeldig forhold til arbeidstid. Det var tider preget av overtidsbonanza. Det førte til manglende hvile og stor slitasje på medarbeiderne over tid. Det ga dårlig helse, forteller Fosse.

Skal se på reisetid

Roar Fosse, Jan Arne Kongsmo fra Romerike, Karl Karlsson fra Troms, Per Erik Ommundsen fra Oslo og Jørgen Hellwege ved forbundskontoret skal forhandle for PF, med støtte fra et forhandlingsutvalg. På motsatt side av bordet sitter POD.

I disse dager venter forhandlingsdelegasjonen fra PF på en evaluering av dagens avtale, før forhandlingene om en ny avtale tar til.

– Etter å ha fått evalueringen vil vi ta stilling til hva vi må fokusere på, ut ifra hva som har fungert godt og hva som ikke har fungert godt i dagens avtale, sier Fosse.

I desember tapte et PF-medlem, med PF som partshjelper, en rettssak mot Politidirektoratet, der reisetid var tema. Tiden politifolk bruker på reise i uniformert bil på veg til trening eller oppdrag, med våpen og uniform på seg, regnes ikke som arbeidstid. Det gir både mindre betaling og kortere hviletid til neste vakt, samtidig som politifolkene selv føler at de er på arbeid.

– Vi har en sterk forventning om å løse reisetidsfloken. Den skaper utfordringer for de ansatte med tanke på hviletid. Vi både kan og vil forhandle om reisetiden i forhandlingene om ny ATB, sier Fosse.

Balansegang

Økonomiske hensyn for politifolk er også et viktig tema i ATB-en, ved siden av hensyn til belastningen for de ansatte. Betalingen politifolk får gjennom ATB-tillegg er en viktig del av lønna. Totalen er en balansegang, forteller Fosse:

– Går det an å sette skikkelig betaling for belastende arbeidstidsordninger opp mot det å unngå belastende arbeidstidsordninger? Hva er viktigst for PF?

– Vi vil ha et fokus på det økonomiske, med tanke på kompensasjonen man skal ha når arbeidsmiljøloven fravikes. Samtidig hadde vi ikke ivaretatt ansvaret vi har dersom vi kun hadde hatt fokus på økonomi. Vi kan ikke gå med på behov fra arbeidsgiver som går utover et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Intensjonene som ligger til grunn for Arbeidsmiljøloven fra lovgivers side, må også ligge til grunn for ansatte i politiet, mener Fosse.

– Det må ligge til grunn så langt det lar seg gjøre opp mot vårt noe spesielle samfunnsoppdrag. Jeg har tro på at vi sammen med POD og de andre organisasjonene skal klare å få det til, sier Fosse.