Vil ikke ta ansvaret

Føler han svikter innbyggerne.

Publisert Sist oppdatert

Leder for ordens- og trafikk­avdelingen ved Eigersundpoliti­stasjon, politioverbetjent Arne Arild Wetteland, tar ikke lengerdelansvar for politiets- og innbyggernes trygghet. Beordring om innsparing i etallerede for lavt driftsbudsjettet for vaktregion Dalane gjør at han vurderer åtrekke seg fra stillingen.

- Jeg føler at vi svikter innbyggerne. Med dagens ordre ominnsparing - i et fra før av altfor lavt driftsbudsjett - er etter min meningikke mulig å drive en forsvarlig polititjeneste i vaktregionen. Vi har ikkelenger garanti for en minimumsbemanning på to politibetjenter i regionen vår.Hvis en eller to er borte en dag, kan vi risikere at det ikke er politi på jobbi vaktregionen. Om dette er en organisatorisk- og/eller politisk skaptsituasjon skal stå usagt, men jeg kjenner daglig på den store belastningen jegmener ansatte og innbyggere i Dalane-regionen blir utsatt for, sier Arne ArildWetteland.

I forhold til budsjettet har driftsenheten i Dalane en mankopå nesten ca. 200.000 kroner. I praksis betyr det at det ikke finnes penger tilå sette inn folk som kan dekke opp for kollegaer som for eksempel er syke, påkurs eller i retten. Dermed kan det hende at det faktisk ikke er folk på jobbpå kvelds- og nattetid, eller at det er for få til å kunne foreta en utrykning.Noe som også har skjedd ved flere anledninger.

Subkultur

I Dalane har den økonomiske situasjonen blitt så prekær, atArne Arild Wetteland mener at driften grenser opp mot det uforsvarlige, hvilketbringer ham inn i et uønsket etisk dilemma i forhold til publikum og egneansattes sikkerhet. Med lite- eller ingen tilgjengelighet kan vi lett skape enarena for subkulturer, hvor innbyggerne ikke lenger kan regne med politietsbistand ved behov for hjelp.

- Vi har eksempler, riktignok under det «normale»driftsbudsjettet, hvor en lokal motorsykkelklubb ble kontaktet når det oppstobråk ved et utested, fremfor at de som drev stedet ringte til politiet. Detteer eksempel på en uholdbar situasjon for både politiet og publikum. Forvaktregionens del er det helt avgjørende at vi får opprettholdt- og gjort «urørlig»en minimumsbemanning på to politibetjenter på kvelds- og nattetid. Hvis ikkedet skjer, må jeg av hensynet til publikum og egne medarbeideres sikkerhetvurdere min stilling som medansvarlig for driften, understreker Arne ArildWetteland.

Rykker ikke ut

Nylig skjedde det en trafikkulykke med personskade ivaktregionen. Vanligvis skal politiet rykke ut på slike hendelser. Men dennegangen var det bare brannvesenet som kom. Det var ingen politibetjentertilgjengelige i vaktregionen. Brannvesenet måtte ta seg av trafikkdirigering ogledelse på skadestedet. Dette er et eksempel på hvor håpløs situasjonen iregionen har blitt.

- Jeg har jobbet i politiet i 37 år og har aldri opplevdlignende arbeidsbetingelser, sier Wetteland.

Leif Seglem, tillitsvalgt for de tilsatte i politiet iDalane, forteller til lokalavisa Dalane Tidende om en episode for en stundsiden der en kvinne ringte og fortalte at hun var i ferd med å bli angrepet aven mann. I etterkant sto det i Dalane Tidende at politiet ikke kunne rykke utfordi patruljen var opptatt et annet plass. Men slik var det ikke.

- Sannheten var at det ikke var folk på jobb, sier Seglemtil lokalavisa.

Også Wetteland bekrefter at publikum ikke lengre kanforvente at politiet rykker selv om behovet er der.

- Hvem skal ta ansvaret hvis det går galt? Jeg kan i allefall ikke gjøre det, sier Wetteland.

Skrik omhjelp

Ordfører i Egersund, Terje Jørgensen jr. fra Høyre, menerutspillet fra Wetteland er et tydelig rop om hjelp. Han er klar over atdriftsbudsjettet i regionen er langt fra tilfredsstillende.

- Det er liten tvil om at dette budsjettet burde blitt øktkraftig. Slik jeg ser det, er uttalelsene til Wetteland er kraftig rop omhjelp, sier Terje Jørgensen jr.

- Hvordan ser du på situasjonen?

- Jeg ser på dette med stor bekymring. Vi kan ikke fortsetteå ha det sånn som dette. Vi har satt ned et komitéråd som nå vil skrive et brevtil ledelsen i distriktet i håp om å bli hørt, sier Terje Jørgensen jr.


- Skulle gjerne hatt mer ressurser

Politimester i Rogaland, Geir Gudmundsen, ønsker seg merressurser, men sier at Dalane har fått en større andel av driftsbudsjettet enndet de skulle hatt i forhold til utfordringene i regionen sammenlignet meddistriktet for øvrig.

- Politiet vil alltid ha problemer med å være over altalltid. Vi har satt ned et prosjekt for å se på om vi har en riktig økonomiskfordeling av ressursene i distriktet, sier Geir Gudmundsen.

Politimesteren kjenner ikke konkret til den aktuellesituasjonen med Arne Arild Wetteland, men sier at Rogaland har dyktige ogambisiøse ledere som tidvis opplever det frustrerende når økonomien setterbegrensninger for oppgaveløsningen.

Geir Gudmundsen sier at politiet i Rogaland har basert segpå helkontinuerlig vaktordninger, men at det kan bli problematisk ved sykdom ogannet fravær i de mindre regionene.

- Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta patruljer fraandre områder i distriktet for å bistå når folk er borte og oppdrag krever det.Men det er klart at det gir oss store utfordringer. Når det er sagt så menerjeg vi har tatt hensyn til ressursbehovet i Dalane-regionen. Men det erselvsagt uheldig at vi har havnet i en situasjon at en leder vurderer å sluttepå grunn av manglende ressurser, konkluderer Geir Gudmundsen.