Vil ha verdens beste offentlige ansatte

Da må vi ha verdens beste offentlige ledere.

Publisert Sist oppdatert

Det sier fornyings- og administrasjons­minister Heidi GrandeRøys.

Ut med New Public Management og en tilnærming til innbyggeresom kunder. Inn kommer en økt forståelse for rettssikkerhet, trygghet ogkollektive goder.

Regjeringen med statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings ogadministrasjonsdepartementet inviterer nå i oktober Stortinget til å delta iutformingen og innholdet i den statlige lederrollen.

­- Statsforvaltningen i 2008 er noe annet enn grunntankenmed New Public Management. Med dette dokumentet ønsker vi å få frem hva som erspesielt med å være leder i staten sammenlignet med det private næringslivet.Nå løfter vi frem dette særpreget som er preget av helt andre verdier, sierGrande Røys og tar for seg en rekke punkter.

Statske dyder

- En leder i staten forvalter fellesskapets ressurser påvegne av dagens og morgendagens innbyggere til fellesskapets beste, og statener forpliktet på demokratiske og rettsstatlige prinsipper. Dette gjelderåpenhet og innsyn, likebehandling, likeverd og lik behandling uansett bakgrunn.I staten skal en person kunne klage oppover i systemet, og det skal være likbehandling av folk på forskjellige steder. Vi har noen dyder som står sterkt irettsstaten Norge, de statske dyder, som jeg liker å kalle de, sier GrandeRøys.

Statsråden viser til at en statlig leder skal være redskapfor folkevalgte myndigheter, og skal være lojal til politiske beslutninger.

- Vi ønsker å stimulere ledere til å utøve medbestemmelse ogmedvirkning for de ansettes organisasjoner. Når du er leder for ansatte istaten, forventer jeg at du spiller på lag med dine ansatte utover kun det somer lovpålagt. Når ansatte føler den tryggheten, tror jeg de kommer med fleregode innspill, sier statsråden.

- Jeg mener vi har en måte å organisere oss på som gjør at vihar relativt få konflikter, og som gjør at vi drar i samme retning. Men vi slåross ikke til ro med det, vi skal ikke bare videreføre lovverket, men også gjøremer enn det som kreves. Poenget har vært å løfte frem de viktigste verdier isamfunnet gjennom denne planen, sier Grande Røys.

Attraktive arbeidsplasser

Hovedsammenslutningene har utfordret staten til å skape merattraktive statlige arbeidsplasser.

- Dette er viktig fordi vi i fremtiden kommer til å manglearbeidskraft. Derfor må ledere utvikle og vedlikeholde kompetanse for statligearbeidstakere og samtidig ta i bruk ny teknologi. Og vi må i større grad gjøreoss nytte av grupper som har trengt hjelp fra staten. Det er faktisk staten somtrenger dem i årene som kommer, hevder Grande Røys.

Hun tar til orde for at Norge skal ha verdens besteoffentlige ansatte.

- Da må vi ha verdens beste offentlige ledere. Regjeringenhar besluttet at denne plattformen som vi nå legger frem skalligge til grunnfor lederskap og ledelse. Stortinget skal for første gang på 17 år diskutereforvaltningspolitikk, det har jeg store forventninger til. Samtidig regner jegmed at hovedorganisasjonene bruker denne plattformen fra sitt ståsted.

ÅPENHET

ET KREVENDE TEMA

«Ofte ser vi at spørsmålet om hvor grensen mellom lojalitet og illojalitet går er vanskelig. Hvem definerer denne?»

Forhandlingsleder i Unio-Stat og leder iPolitiets Fellesforbund Arne Johannessen gir regjeringen ros for å følge opptema rundt ledelse i staten.

- Når vi i forrige stortingsperiode jobbet oppmot Stortinget for å stoppe raseringen av Tjenestemannsloven, oppdaget vi enutrolig mangel på forståelse for offentlig sektors spesielle rolle i allepartier. Særlig med hensyn til oppsigelsesvernet i det offentlige. Jeg er heltenig i at man ikke kan tenke kostnadseffektivitet som når man produserer spikeri forhold til offentlig produksjon av tjenester.

Dette glemmer de som kommer fra privat sektor,sier Johannessen.
Han viser til at Unio er sterkt opptatt avåpenhet.
- Vi ser at det er krevende tema for ledere istaten. Ofte ser vi at spørsmålet om hvor grensen mellom lojalitet ogillojalitet går er vanskelig. Hvem definerer denne? Balanserer lojaliteten iforhold til faget, innbyggerne og den politiske ledelse når det er motstridendeinteresse spør Johannessen.

- Ja,jeg ser det kan oppstå dilemmaer om hva man skal være åpen om, den diskusjonenmå vi ta fortløpende, sier Grande Røys.

Redde for konsekvenser

Johannessen viser til mange erfaringer med atstatlige ledere er lite villige i å delta i samfunnsdebatten fordi de er reddefor konsekvensene.

- En del gjemmer seg i forhold til at de erredde for å ta debatten, og stå i krevende debatter i det offentlige rom. Ofteer det mer behagelig å være taus, da er det ingen som kritiserer deg. Det førertil at man mister mange gode faglige innspill fra offentlige leder.

Mange er opptatt av dette. Spørsmålet erhvordan vi skal få til en oppfølging av alle de gode lederne. Altfor sjeldenfår de anledning til egenutvikling og sette fokus på lederrollen. Jeg hilservelkommen dette dokumentet som gir sterkere pålegg i forhold tilmedbestemmelse, og at vi faktisk kan forvente mer enn det som ligger iavtaleverket. Det er klart at Unio vil støtte fremleggelsen av dette, sierJohannessen, som samtidig ser utfordring­en med å få dette til i praksis sålenge det er ledere som ikke engang oppfyller dagens hovedavtale.

- Mer det er to helt vesentlige ting som måvære på plass for å rekruttere dyktige offentlige ansatte. Det ene erkonkurransedyktig lønn, det andre er goder som pensjonsordning som til nå harvært oppfattet som god. Han advarer sterkt mot å svekke denne ordningen hvismålet er å ha verdens beste offentlige ansatte og ledere.

- Det må ikke bli slik at vi ikke kankonkurrere på lønn, og samtidig tape på andre områder som for eksempel pensjon.Områder som helse, utdanning, politi og presteskap har en enormrekrutteringsutfordring. Tankene rundt hvordan man kan få offentlig sektor tilå være attraktiv arbeidsplass, må utformes slik at staten også erkonkurransedyktig om 10 år, sier Johannessen med klar adresse til statligrekrutteringsarbeid.

Håndfast

- Lønn og pensjon erto overordnede ting som eren del av hovedtariffsystemet, derfor er ikke dette berørt i den nyelederplattformen. Men det er klart vi ikke har råd til å tape kampen omarbeidskraften, da får vi jaget etter mer privatiser over oss, sier statsråden.

- Metodikken vi har valgt må ikke ses på somnoen oppskrift, men må ses på hva som er viktige verdier og gi grunnlag forrefleksjon. Vi ser for oss jevnlige medarbeidersamtaler oginnbyggerundersøkelser som skal offentliggjøres i fornyingsarbeidet. Det erklart at lederens egen vurdering av seg selv som leder er høyst subjektiv. Nårlederen har sin ledersamtale med sin sjef, er det åpent for å spørre om ihvilken grad medarbeidere merker at de verdiene vi nå griper fatt i er viktigefor den enkelte leder, sier Grande Røys.

- Det er interessant det som statsråden nå tartil ordet for. Det er avgjørende hva ledere blir målt på. I politiet er det foreksempel kun saksbehandlingstid og oppklaringsprosent lederne blir målt på. Detgir et signal om hva som er viktigst. I grell kontrast til å bli målt påmedarbeidertilfredshet og publikumstilfredshet, sier Johannessen.

Planen for å få «Plattform for ledelse istaten» i bruk er at FAD nå skal sende dokumentet ut til over 10.000 ledere somfår dette i hånden.

- Fordi vi ønsker å knytte dette fast til noe,legges det samtidig frem på en toppledersamling i høst og ideene skal inn påledertreningsprogram. Og det er klart vi skal se nærmere på hva slags typeledere vi skal rekruttere i fremtiden, sier Grande Røys som svar påutfordringen fra Johannessen. Hun viser også til at lederlønnssystemet skalevalueres, og det skal ses nærmere på lederkontraktene.