Vil ha obligatorisk utdanning

- Vi er usynlig i det store bildet og krever forandringer, sier ennyopprettet arbeidsgruppe.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Thomas Berg

For å bli vekter kreves det et 90 timers kurs. For å værearrestforvarer, grensekontrollør eller kjøre transport trengs det bare 40 timer«brevkurs». - Vi er usynlig i det store bildet og krever forandringer, sier ennyopprettet arbeidsgruppe.

- Det er liten tvil om at det trengs enkompetanseheving for vår yrkesgruppe. For sånn som situasjonen er i dag, blirvi totalt oversett, sier leder for arbeidsgruppen for uniformerte sivile, AudunMartinsen, som påpeker at dagens vekterkurs mulig skal økes til 140 timer ogdermed vil forskjellene bli enda større.

Arbeidsgruppen, som er oppnevnt av PF Romerikemed samarbeid med medlemmer også for Oslo PF, ser nå på en rekke områder for ågjøre tjenesten mer interessant samtidig som de også ønsker å bidra mereffektivt i den pågående situasjonen rundt bemanningsproblemet i norsk politi.

- De gruppene som vi arbeider for, besitterstor kompetanse og kunnskap som vi selvsagt ønsker å bidra med inn i detpolitifaglige, sier Martinsen.
De andre i arbeidsgruppa er Karin Nore ogEivind Kongshaug, grensekontroll Gardermoen, Ståle Olafsen og Jan ØivindJohansen fra PU, Per Otto Kolsvik og Pål Klethagen fra Oslo politidistrikt ogSvein Tveter fra Romerike politidistrikt.

Klare mål

Arbeidsgruppen hovedmål er å få sine«medlemmer» høyere utdannet. Aller helst vil de ha en obligatorisk utdannelseved Politihøgskolen på studiet som heter «utdanning for ansatte i politiet medbegrenset politimyndighet». Totalt gir dette studiet 15 vekttall.

- Det er ikke til å legge skjul på at våryrkesgruppe er frustrerte over situasjonen slik den er nå. Vi kan frigjørepolitipersonell slik at de får gjort flere politioppgaver. Ved å sette søkelyspå grunnutdanningen bedrer vi vår kompetanse. Dette igjen kan føre til at vikan få mer synlig politi, sier Audun Martinsen.

Flere av politiets oppgaver kan gjennomføres avansatte med begrenset politimyndighet. Arrestforvarere ivaretar innsatte iarrester og forestår transport av varetektsfanger til ulike fremstillinger.Transportledsagere fører tilsyn med klienter i internat, ledsager asylsøkere ogbortviser utlendinger, samt foretar utreisekontroll og transittjeneste.
Grensekontrollører foretar inn og utgåendegrensekontroll for å ivareta Schengenlandenes regelverk og interesser. De skalbidra til å avdekke ulovlig innvandring og grenseoverskridende kriminalitet.
I tillegg er det verdt å merke seg at tinghuseti Oslo har en del arbeidsoppgaver som må kunne kalles politioperative som i dagutføres av blant annetarrestforvarere.

Behov for utdanning

Audun Martinsen er ikke i tvil om at dersomansatte med begrenset politimyndighet skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver,er det behov for utdanning rettet mot de aktuelle kompetansebehovene.
I et skriv fra Politihøgskolen står det atstudiet «utdanning for ansatte i politiet med begrenset politimyndighet» skalvidereutvikle studentenes kompetanse innenfor arbeidsområdene og bidra tilbevisstgjøring vedrørende ansvar og plikter forbundet med begrensetpolitimyndighet.
To av deltakere ved arbeidsgruppen foruniformerte sivile har allerede meldt seg på dette kurset, mens flere andre harfått nei fra sine respektive arbeidsgivere.

- Føler dere at uniformerte sivile er en gruppesom blir satset på i politiet?

- Nei, jeg kan ikke akkurat si det. Når detviser seg at flere arbeidsgivere ikke er «interessert» at vi skal få kurs ogvidereutdanning, sier det seg selv at vi ikke er en prioritert gruppe,understreker Martinsen og legger til:
- Vi blir på en måte en kasteball i systemetsom blir brukt akkurat som det passer arbeidsgiver. I et distrikt blir vi bruktpå operasjonssentralen, mens i andre distrikter igjen er det overhode ikkeaktuelt. Vår gruppe får ikke aksept. Vi gjør tross alt politioperative oppgaverhver dag.

Forstår

Assisterende rektor ved Politihøgskolen, NinaSkarpenes, sier at Politihøgskolen tar opp de søkere som er innstilt frapolitidistriktene, dersom de tilfredsstiller opptakskravene for utdanningen.Men generelt sier hun at det er viktig at alle yrkesgrupper i politiet fårmulighet til videreutdanning.
- Vi satser på etter- og videreutdanning forsivile i politiet. Jeg skjønner at arbeidsgruppen for uniformerte sivile ønskerseg en grunnutdanning, og studiet for ansatte i politiet med begrensetpolitimyndighet er beregnet for nettopp personer med begrenset politimyndighet,sier Nina Skarpenes, og legger til at i 2009 tilbyr PHS utdanning innenforpolitiets forvaltningsmessige gjøremål rettet særlig mot sivil saksbehandlere.
Ifølge Skarpenes er målet med utdanningen atstudentene skal ha tilegnet seg økt innsikt i egen rolle og funksjon slik at deer i stand til å utføre sine oppgaver på en reflektert og kunnskapsbasert måteder hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas.