Viktig for politietterforskere

Hege Storhaug har skrevet et meget viktig bok ominnvandringens konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

Relevant for politikere, men også svært relevantfor politiansatte som jobber med flerkulturelle, og særlig mennesker sombekjenner seg til Islam.

Storhaug skriver godt, og hun skriver på grunnlag avomfattende forskning og inngående kjennskap til kjønnslemlestelse,tvangsgiftemål og vold innenfor familie og ekteskap.

Forpolitietterforskere vil det være vesentlig å ha kjennskap til hva som skjulerseg bak den frykten enkelte muslimske kvinner har når de ønsker å bryte ut avekteskapet for å ta disse kvinnene på alvor. Det er vesentlig å kjenne til hvasom skjer når små jentebarn tas ut av landet for å lemlestes av sine nærmeste.

Å forstå at Islam ikke bare er en religion, men enlovgivende religion, gir innblikk i at norsk lov er underordnet Islam. Det giren dypere forståelse for hvorfor respekten for norsk lov og lære i mangetilfeller er lite påaktet.

Storhaugskal ha ære for at hun er direkte og skriver uten filter for hva som oppfattespolitisk korrekt i Norge. Hun advarer i sterke ordelag mot norsk naivitet ogskriver: Jeg tror man i tiden som kommer vil oppleve avsløringer avkorrupsjonslignende forhold blant ledende politiske krefter medinnvandrerbakgrunn, der misbruk av nettverk inn i sentralesamfunnsinstitusjoner blir dokumentert». Politiet er en sliksamfunnsinstitusjon.

Forfatterenog journalisten Storhaug kan av enkelte kanskje beskyldes for en rasistisktilnærming. Det ville være å gjøre Storhaug en grov urett. Norsk naivitetfortjener en vekker. En slik vekker er denne boken.