Vet ikke om penger til øremerkede formål fungerer

Politiet mangler rapportering for bruk av penger og personell. Det finnes ikke god oversikt over hvordan øremerkede midler blir brukt.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet pålegger mål og føringer for hvordan budsjettet til politidistriktene skal brukes. Samtidig er det svakheter knyttet til rapportering og oppfølging rundt pengebruk, kommer det fram av økonomirapporten som ble offentliggjort i ag.

Særlig er det en svakhet, at det ikke registreres hvilke penger og personellmessige ressurser som brukes på de prioriterte oppgavene. Dette gjør at det ikke kan svares for hvor godt øremerkede midler er blitt brukt eller hvor godt mannskapene i politiet faktisk benyttes.

«Det vil si at det per i dag ikke er et regnskaps- eller rapporteringssystem som viser hvor de øremerkede midlene er brukt, eller som rapporterer på ressurser brukt til ulike tjenesteoppgaver, eller bruk av ulike stillingstyper (politiutdannet, jurist eller sivil) i de ulike oppgavene. Dette medfører at det etter vår vurdering er vanskelig å si noe om både effektiviteten og måloppnåelsen av de prioriterte tiltakene som er iverksatt, herunder ulike typer øremerkede budsjettiltak», heter det i rapporten.

Mener distriktene må få mer ansvar

For at politiet skal klare å ta ut gevinster som følge av effektivisering, må budsjett- og rapporteringsmodellene i politiet bedres, slik at det tydeliggjøres hvilke ressurser som benyttes til hva.

«Når en etat styres så sterkt på både oppgaver og type årsverk kan det være problematisk å måle resultater og effekt når man ikke har data som gir grunnlag for å dokumentere påstander eller bekrefte hypoteser.» står det i rapporten.

Men mangende oversikt, løses ikke nødvendigvis av flere krav og mer målstyring fra sentralt hold, ifølge konsulentene. I tillegg til bedre systemer, foreslås det at distriktene må få mer ansvar for å planlegge tjenesten og realisere gevinster som kommer av større sentrale satsninger. Politidirektoratet bør styre sterkere på prioriterte mål, men mindre på detaljerte aktiviteter. Distriktene bør få mulighet til å i større grad å påvirke hvordan de ulike målene og kravene skal nås i sitt distrikt:

«Dette vil kunne bidra til at distriktene gis større handlingsrom til å foreta egne prioriteringer basert på deres særegenhet.»

Sier nei til PODs «ostehøvelkutt»

Politiforum har tidligere beskrevet hvor mye regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-tiltakene) påvirker politiet. Som følge av ABE-tiltakene har politiet måttet effektivisere for rundt 400 millioner kroner.

Denne effektiviseringen har blitt synliggjort ved at alle distrikter har fått pålegg om å planlegge med 1-2 prosent nedtrekk i budsjettene. Men slike«ostehøvelkutt» er en dårlig måte å effektivisere på, mener økonomirapporten.

«Vi anbefaler at ABE-reformen ikke pålegges gjennom uspesifiserte kutt, men at det tas et felles ansvar i etaten for å identifisere og gjennomføre målrettede tiltak for å realisere kravene som stilles gjennom ABE-reformen.» står det i rapporten.