Veien ut av uføre?

Politiet sliter med å få flere senior til å stå lenger iarbeid. I Hordaland ønsker flere å fortsette etter pensjonsalder, men får aldrinoe tilbud. Per Edvin Eriksen er 60 år og føler seg uønsket i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiet sliter med å få flere senior til å stå lenger iarbeid. I Hordaland ønsker flere å fortsette etter pensjonsalder, men får aldrinoe tilbud. Per Edvin Eriksen er 60 år og føler seg uønsket i politiet.

Justisminister Knut Storberget har ved en rekke anledningerpåpekt viktigheten av å få flere seniorer til å stå lenger i tjeneste.Politidirektør Ingelin Killengreen har gjort det samme.

I Hordaland politidistrikt er det opprettet et prøveprosjektfor å gjøre noe med nettopp denne situasjonen. Flere har kalt prosjektet «veienut av uføre», men problemet er at det er altfor få pensjonister som får tilbudom å arbeide etter at de har gått av med pensjon.

Hensikten er å få nettopp erfarne politifolk til å fortsettei etaten og nærmest fungere som mentorer for unge nyutdannede som kommer rettfra Politihøgskolen.

- Enkelt forklart skal de seniorene som får et slikt tilbudfå fem lønnstrinn fordelt på to år (tre + to) samt to friuker. Vi vet at det ermange seniorer i Hordaland som er interessert i et slikt tilbud, men de fåraldri muligheten. En av grunnene kan være at en senior er ca 70.000 kronerdyrere per år enn en nyutdannet.

- PF Hordaland sitt mål med prosjektet var at det skullefylles opp ved en junior for hver senior som sto i tjeneste som senior ut året,sier Ivar Hellene.
Så langt i år har totalt 20 personer fåtttilbud om «seniorpakken»

8 polititjenestemenn - (7pob og 1 pfb)
5 lensmenn
5 sivile
2 jurister

- Det betyr at ingen i grunnstillinger har fåttdette tilbudet, og det var nok ikke tanken da prosjektet ble lansert, sier Ivar Hellene.

Føler seg uønsket

Per Edvin Eriksen har jobbet i politiet siden1976 og siden 1982 har han vært ansatt i Hordaland politidistrikt. Han gikk avmed pensjon i januar i år.
Eriksen har ved flere anledninger sagt at hanhar lyst til fortsette å jobbe i etaten, og ikke minst; han er motivert til åjobbe videre. Men arbeidsgiver sier nei.
- Jeg har 15 år på operasjonssentralen.Plutselig har de ikke bruk for meg selv om jeg har blitt 60 år. Selvsagt synesjeg det er trist og frustrerende. Men nå har jeg innfunnet meg med det. Jeg harbåde hus og hytte så det er ikke noe problem å fylle tiden. Men jeg innrømmerat jeg gjerne skulle jobbet videre i etaten, sier Per Edvin Eriksen.

- Har du fått noen forklaring på hvorfor duikke fikk fortsette selv om du ønsket det?

- Jeg fikk et brev fra ledelsen i distriktethvor det sto at ønsket mitt om å fortsette var drøftet med politimesteren, menatde ikke kunne innfri min søknad. En av grunnene til avslaget var at deønsket en bredere aldersfordeling ved operasjonssentralen, sier Eriksen.

Prøveprosjekt

For 2007 og 2008 vil det i Hordalandpolitidistrikt være 38 personer som kan tiltre en eventuell «senior-ordning».

Ifølge Ivar Hellenevil et kostnadsestimat for disse to år utgjøre totalt ca. 13 millioner kroner.I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil bortfall/utsettelse av pensjonskostnaderutgjøre 8,5 millioner kroner. Målt i forhold til ca. 28 personer som kan tiltreordningen (75 % av 38 red. anmerk.) vil dette utgjøre en kostnad på mindre ennkr. 160 000 pr. medarbeider.

- Distriktet ønsker å beholde de som har helseog ikke minst som har motivasjon til å fortsette i tjenesten. Problemet er atdet er for få som får dette seniortilbudet. Derfor er det mange som har forlattdistriktet i bitterhet, sier Ivar Helleneog fortsetter:

- Den viktigste oppgaven for politiet er åsikre trygghet gjennom å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dagenskriminalitetssituasjon og den forventete eskalerende kriminalitetsutviklingstiller imidlertid politiet overfor betydelige polisiære utfordringer. Dagensbemanningssituasjon kjennetegnes ved at etaten mister personell som besitterkritisk kompetanse. Derfor er satsingen på seniorer særdeles viktig, mener Ivar Hellene.

To millioner

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland erkjent med at dette er et tilbud som mange seniorer kan tenke seg. Han serdette som positivt all den tid interesse fra seniorene er grunnleggendefor at et slikt prosjekt kan lykkes. Det er stillt to millioner tildisposisjon for prosjektet, hvilket har sammenheng med at opptak i prosjektetskal være kompetansebasert med bakgrunn i politidistriktetsbehov.

- Dette er godt og fremtidsrettet prosjekt.Seniorene er en positiv ressurs. Jeg er kjent med at rammene for prosjektet blevesentlig snevrere enn det PF hadde tenkt seg, nemlig at dette skulle være en«rett» for seniorene. Det er i alle tilfelle et skritt i riktig retning.Gjennom dette prosjektet kan vi ta inn seniorer som besitter kompetanse viikke har god nok dekning på fra før, sier Ragnar Auglend, som legger til at hanforstår frustrasjonen fra de seniorene som ikke får tilbud om å stå lenger itjenesten.

Tall og fakta fra PF- Hordaland viser følgendeover hvem som har fått tilbud om «seniorpakken»:

Bare ledere er gitt pakken inkludert femlensmenn. Laveste leder er politiførstebetjent (en mann)

Ingen grunnstillinger er gitt pakken (herunderpatruljerende tjenestemenn, etterforskere, analytikere, forebyggere mv.)

Tilsynelatende en underrepresentasjon avpolititjenestemenn i forhold