Flere helger på jobb kan bli realiteten i noen distrikter framover.
Flere helger på jobb kan bli realiteten i noen distrikter framover.

Utreder mer helgejobbing for politifolk som jobber turnus

Flere steder frykter ansatte for at de må jobbe flere helger enn i dag.

Publisert Sist oppdatert

Politifolk som allerede i dag jobber kvelder og helger, kan få økt helgebelastning enkelte steder i landet. Blant annet er det nedsatt arbeidsgrupper som går gjennom bemanning og turnus i Sør-Øst, Øst og Oslo politidistrikt, landets tre klart største distrikter, med til sammen over 6000 politiansatte.

Politiforum er kjent med at flere ansatte har reagert negativt på tanken om å måtte jobbe oftere helg i distriktene. Blant annet på intranettet har debatten gått høyt.

– Vi er nå i en prosess med å vurdere risikoene av en turnusordning med operativ tjeneste i tre av åtte helger. I Øst politidistrikt har vi i dag primært en turnusordning med tre av ni helger, bekrefter visepolitimester i Øst politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen, til Politiforum.

– Det har vært mye fokus på helgefrekvens i turnus de siste ukene. Dette engasjementet har vi tatt på alvor (...). arbeidsgruppen skal kartlegge hvordan vi bruker ressursene våre i dag, og skal se på mulige tjenesteordninger og konsekvenser av disse, skriver lokal sjef for Prosjekt nye politidistrikter, Line Grøtsund, til de ansatte på intranettet Kilden.

Det kan med andre ord bety endring på vaktene og økt belastning for operative politifolk og ansatte på for eksempel operasjonssentraler.

Fagforeninga kaster seg på

– Vi har sett et enormt engasjement i forbindelse med dette, et engasjement jeg egentlig ikke har opplevd før. Det handler om privatlivet til folk. Det er stor grad av bekymring blant de ansatte, og for politiet vil det være viktig å ta vare på deres vilje til å ta på seg merarbeid i tiden som komme. Dette bidrar jo ikke, selv om ingenting er besluttet ennå, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) Sør-Øst, Stine Benjaminsen Nygård.

I Sør-Øst har de ansatte i dag ulike ordninger. I gamle Vestfold jobber flere to av fem helger. I Buskerud og Telemark jobber de fleste tre av ni. Nå kaster PFs lokallag i de aktuelle distriktene seg på i diskusjonen om turnusordning.

– Det er nå satt ned en arbeidsgruppe der også vernetjenesten og PF er involvert, der man skal vurdere ulike alternativer basert på faktaopplysninger. Vi håper og tror vi skal finne en løsning som både arbeidsgiver og arbeidstakerne skal bli fornøyde med, sier Benjaminsen.

I gamle Oslo jobber mange operative i dag tre av åtte helger. I Asker og Bærum jobber de tre av ni. Foreløpig har ikke tillitsvalgt Kristin Aga hørt konkrete forslag til turnusordning, men vaktbelastningen utredes, forteller hun.

– Vi har ikke fått signaler om at ledelsen vil endre det ennå, men vi er bekymra for økt helgebelastning, fordi vi ser på antall avsnitt som skal opprettes og på hva som skjer i distriktene rundt oss. Derfor sørger vi for å delta i en partssammensatt gruppe som skal se på vaktbelastning framover. Vi har i dag den samme belastningen som de er redde for å få i Øst, og det sier sitt om vaktbelastninga vi har i Oslo i dag. Den bør ikke økes ytterligere, sier leder i Oslo politiforening, Kristin Aga.

– Ikke tilpasset behovet

Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt, peker på at både 22. juli-kommisjonen og Politianalysen er kritiske til at bemanningen ikke er tilpasset det operative behovet. Det er avvik mellom tilgjengelig politi og behovet for politi på vaktlistene, skriver han.

– I begge rapportene, og i de påfølgende diskusjonene, har det vært mer enn antydet at politiet historisk har lagt for stor vekt på andre forhold enn behovet for tilgjengelig politi når turnuslister, arbeidsplaner og bemanningsplaner har vært utarbeidet. På samme måte som alle de andre politidistriktene er Øst politidistrikt nå i en situasjon hvor vi skal ressurssette, altså fordele bemanning og budsjetter, til de nye driftsenhetene. I dette arbeidet er valg av riktige tjenesteordninger avgjørende. Det understrekes at mange av forutsetningene fra den gamle strukturen er endret ved inngang til ny struktur. En av dem er at tre operasjonssentraler erstattes av én. En annen er at muligheten for bistand og omprioriteringer på dagtid øker betydelig, skriver Olafsen.

Derfor ønsker distriktet å undersøke konsekvensene av å innføre tre av åtte helger, i stedet for tre av ni. Også i Øst er arbeidstakerorganisasjoner og verneombud inkludert i arbeidsgruppen som skal vurdere endringer, og Olafsen lover at gruppen skal få god tid til å jobbe med turnusordningene.

– Turnusdiskusjonen har skapt stort engasjement internt i distriktet og er vanskelig nettopp fordi mange ikke ønsker å jobbe mer helg. Det er da de fleste sosiale aktiviteter foregår og mange har i tillegg partnere som arbeider turnus. Da oppleves en endring av turnusen som en belastning. Arbeidsgruppen som er satt ned vil blant annet drøfte hvilken påvirkning tjenesteordningene vil få på kravene til responstid, responskvalitet, rekruttering, muligheten for å beholde kompetent arbeidskraft og muligheten for å gjennomføre effektive øvelser, utdanninger og treninger

Ingen planlagte endringer

I Innlandet politidistrikt skal det foreløpig ikke ha kommet noen forslag for alle ansatte, men i Nord-Østerdal skal det legges fram et forslag om ny vaktliste. Dette fordi Innlandet politidistrikt skal samarbeide med Trøndelag om beredskapen i grenseområdene mellom de to distriktene. Det skal være snakk om at rundt 15 operative mannskaper skal inngå i vaktordning hver tredje uke, med mer aktiv tjeneste.

I Agder klarer de seg foreløpig med dagens turnus på én av tre helger. Der løser de imidlertid somrene med noe hyppigere belastning. Det skal det også kunne være snakk om å gjøre i Vest, men etter det Politiforum forstår ikke i særlig større grad enn man gjør lokalt allerede i dag.

I Troms har det ikke vært noe konkret tema å øke antallet helger ennå, men etter hva Politiforum forstår har en arbeidsgruppe som har sett på ressurser og bemanning ved de funksjonelle driftsenhetene, antydet at det kan bli aktuelt uten økt bemanning. Det er fra før kjent at de funksjonelle driftsenhetene ser ut til å binde opp store ressurser i de nye distriktene.

Ingen tillitsvalgte i de andre distriktene som Politiforum har vært i kontakt med, har hørt konkrete forslag til endring i helgeturnus hos seg.