Kripos merker strammere budsjett. Ny Cold-case-enhet spiser ressurser.
Kripos merker strammere budsjett. Ny Cold-case-enhet spiser ressurser.

Underfinansiering av «Cold case»-gruppen går utover andre Kripos-oppgaver

Kripos må senke ambisjonene sine, som følge av at det ikke følger nok penger med nye oppgaver. Nå lover POD å følge opp.

Publisert Sist oppdatert

Da omfanget av Monika-saken rystet landet i fjor høst, var justissektorens mektigste menn raskt på pletten. Politidirektør Odd Reidar Humlegård varslet at en ny enhet i Kripos, en «Cold case»-gruppe, skulle opprettes for å se på uløste saker på nytt. Sammen med riksadvokat Tor-Aksel Busch sendte han en instruks til Kripos om å opprette gruppen.

– Et veldig godt skritt i riktig retning, støttet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Men nå viser det seg at Cold case-gruppen i Kripos, som skal starte opp arbeidet fra nyttår, er underfinansiert. Det går utover andre deler av Kripos sitt arbeid.

– En underfinansiering av Cold case er med på å bidra til at vi ikke får ytt bistand i like stor grad som ønskelig og at vi må senke ambisjonsnivået når det gjelder egne etterforskninger, bekrefter Vigleik Antun, assisterende sjef Kripos, til Politiforum.

Vigleik Antun, ass. sjef i Kripos.
Vigleik Antun, ass. sjef i Kripos.

Fikk bare midler til PB1-stillinger

Da politidirektør Humlegård i fjor høst annonserte Cold case-gruppen, som han initierte selv, var beskjeden at stillingene til gruppen blant annet ville hentes fra stillingene politiet fikk på 2015-budsjettet. Og her ligger mye av problemet.

– Vi tar regninga og skal finne midler til gruppen, sa politidirektøren den gang.

Men PB1-stillinger fra budsjettet er ikke nok til å dekke personell som skal løse drapssaker ingen andre i politiet noen gang har løst. Personell med særlig relevant kompetanse og erfaring koster mer enn en PB1-stilling. Det er heller ikke satt av nye midler til drift av Cold case-enheten.

– Det blir en reell utfordring for oss. Selv om finansieringen kan holde til rene lønnsutgifter på noen tilsettinger, er det et tilleggsproblem at vi ikke får penger til drift. Det vil si for eksempel nødvendig utstyr til den enkelte, reiser og arbeidsmøter i forbindelse med etterforskning. Det tas dermed betydelige midler fra eget budsjett for å etablere Cold case-enheten, skriver Antun i Kripos i en e-post.

Ansetter færre enn anbefalt

Fra februar er Cold case-gruppen fulltallig, med én leder og sju andre ansatte. Totalt er de åtte. Men ifølge Kripos anbefalte en utredning om etablering av seksjonen at gruppen skulle ha flere stillinger enn dette.

– Det er likevel viktig å si at vi er svært tilfreds med å ha ansatt personer med den kompetansen arbeidet krever, men det utfordrer altså den finansieringen vi er gitt, forklarer Antun.

Kripos har i år hatt en ramme på ni millioner kroner mindre enn i 2014. Derfor har de kjørt stramt økonomisk på alle felt.

Ifølge Antun har de god dialog med POD om de økonomiske utfordringene, og håper på en styrking av Cold case-gruppen utover i 2016 – både med tanke på årsverk og drift.

Espen Sjeggestad, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Kripos.
Espen Sjeggestad, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Kripos.

Nye oppgaver kan gå utover utviklingen av faget

– Til en Cold case-gruppe ønsker man den høyeste kvaliteten man kan finne, sier lokallagsleder i PF Kripos, Espen Sjeggestad, og bekrefter med det at det er utfordringer ved å bare få PB1-stillinger til Cold case-gruppen.

Sjeggestad sier Cold case-gruppen er et av flere eksempler på nye oppgaver der Kripos har fått ansvaret, og som presser økonomien.

– Cold case, tiltak 24, operasjonen i Middelhavet og migrasjonsproblematikk. Dette er nye oppgaver der ansvaret tillegges Kripos. Jeg sier ikke at det er feil og jeg vil ikke sammenligne økonomien vår med økonomien i distriktene, men man kan konstatere at disse nye oppgavene utfordrer handlingsrommet vårt i Kripos, som andre steder, sier Sjeggestad.

Det kan gå utover hva Kripos skal være, mener han.

– Hvis vi ikke klarer å levere det som trengs, så vil vi ikke være relevante. Vi skal drive høy kvalitet og vi skal være i front når det gjelder utviklingen på våre fagområder. Generelt kan man si at det å drive utvikling av fagområdene våre settes under press av trange budsjetter og oppdukkende gjøremål, sier Sjeggestad.

POD lover å bygge opp gruppen videre neste år

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet skriver i en e-post at målet for Cold case-gruppen er at den skal bestå av 12 stillinger første halvår 2016. Det er et mål POD akter å oppfylle, ifølge Refvik.

– Ved opprettelsen av Cold case-gruppen på Kripos var det en forutsetning at dette skulle skje gradvis. Per nå er det i følge Kripos ansatt åtte personer i Cold case og det gjenstår således ansettelse av fire personer for at minimumsbemanningen på 12 er nådd. Dette innebærer at oppbyggingen av Cold case vil fortsette i 2016. Kripos har ansatt godt kvalifiserte medarbeidere til Cold case og det er en forutsetning at dette også gjøres i fortsettelsen for at gruppen skal ha den nødvendige kompetansen og kapasitet for å løse oppdraget sitt, skriver Refvik.

Refvik skriver videre at de vil fortsette å styrke gruppen utover det kommende året.

– Finansiering av Cold case for 2016 har vært drøftet med ledelsen ved Kripos i høstens styringsdialog og det vil bli bevilget ytterligere midler til dette tiltaket i 2016. Tildelingen til Kripos vi fremgå av disponeringsskrivet for 2016.