Audun Lysbakken, partileder SV.
Audun Lysbakken, partileder SV.

SV - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er SVs svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer SV tilstanden i politiet i dag?

I Norge er vi heldige som har dyktige, motiverte og godt kompetente politifolk som befolkningen har tillit til. En stor utfordring er at det går for mye ressurser til detaljrapportering og målstyring, og dette står i veien for å gjøre gode faglige prioriteringer.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

Den rødgrønne regjeringa har sørget for over 30 prosent realvekst i bevilgningene til politiet fra 2005 til 2013. Man må likevel vurdere om oppfølging av politianalysen og oppgradering av IKT kan kreve økte bevilgninger.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

Med SV i regjering har tallet på studieplassene ved Politihøgskolen blitt tredoblet fra 240 til 720 og vi har sørget for over 1700 flere årsverk enn i 2005. SV vil nå måletallet ved å ha fortsatt store kull ved Politihøgskolen og vil sørge for en god seniorpolitikk.

Hvordan vil SV følge opp politianalysen?

Politianalysen gir et godt grunnlag for å skape et godt politi. En svakhet er manglende kritikk av overdreven målstyring. I dag brukes for mye tid på detaljrapportering. SV er opptatt av å gi de ansatte rom til å gjøre fornuftige prioriteringer og godt politifaglig arbeid.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

SV har ikke tatt endelig stilling til antall politidistrikt, men mye tyder på at antallet politidistrikt bør reduseres. Vi trenger robuste politidistrikter med høy kompetanse. Samtidig er det essensielt at politiet er til stede når man trenger det, uansett hvor man bor i landet.

Bør politiet fratas de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

I dag har politiet en del oppgaver som krever store ressurser. SV mener at politiets sivile oppgaver bør reduseres på noen områder for å frigjøre ressurser til kjerneoppgaver. Transportoppgaver kan for eksempel overtas av andre.

Hva vil SV gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Behovet for nyinvesteringer og etter- og videreutdanning i IKT-bruk er stort. SV arbeider for å styrke operasjonssentralene, etablere tekstlige og visuelle sambandssystemer med full dekning, bedre og sikrere systemer for innkalling av ressurser, beredskapsplaner og riksalarm.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

Nei. Statistikken tyder på at restriksjoner på våpenbruk fører til færre farlige skyteepisoder. Generell bevæpning vil ikke skape mer trygghet for verken politi eller publikum. SV mener vi må se på hvordan ordningen med våpen tilgjengelig i politibiler kan bli bedre.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei. SV slutter opp om målsettingen om et snitt på to politifolk per 1000 innbygger. Derfor har regjeringen økt opptaket til politihøgskolen fra 350 til over 750 hvert år.

Hva vil SV gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

SVs mål er at alle nyutdannede med vitnemål skal få fast jobb i etaten. POD sine tall viser at over 90 % av de med bestått utdanning er i jobb ett år etter at de er ferdig på skolen. Men som i flere andre yrker, er midlertidighet og kortvarige kontrakter en utfordring for mange nyutdannede. Vi trenger alle 720 politistudenter ut i jobb!

Hvordan vil SV gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

SV mener et nært og synlig politi er viktig for å sikre tryggheten til hele befolkningen. Du skal kunne stole på at politiet er der når du trenger dem. Politiet må organiseres på en slik måte at mest mulig av politikraften brukes i utadrettet og publikumsoppsøkende virksomhet. Det må være prestisjefylt og givende å jobbe ute. Overføring av en del oppgaver vil kunne frigjøre operative ressurser. De store kullene på PHS vil føre til flere politifolk.

Hva vil ditt parti gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Politiet har en helt avgjørende funksjon når det gjelder å forebygge kriminalitet. SV jobber for at PST og politiet skal ha gode og effektive systemer, god oversikt og bred kompetanse i sitt forebyggende arbeid. Forebygging må gjennomsyre alt det politiet gjør, alt fra den enkelte politibetjent på gata til styringsdokumenter og politiske vedtak. Det er viktig med et tilstedeværende og synlig politi som har tid til å jobbe oppsøkende. Muligheten til å drive godt forebyggende arbeid henger sammen med hva politiet måles på og hva som blir sett på som kjerneoppgaver. Det er helt vesentlig at ikke snevert definerte målstyringskriterier står i veien for godt forebyggende arbeid.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Sørge for nok politifolk til forebygging, beredskap og etterforskning. Bedre utnyttelse av teknologi og IKT-løsninger, både i operative oppgaver, etterforskning og kriminalitetsanalyser. Å gi politiet muligheten til å drive godt og målrettet forebyggingsarbeid.

Bør antallet småtjenestesteder reduseres i såstor grad som politianalysen skisserer?

I dag er det mange tjenestesteder som har svært korte åpningstider, er dårlig bemannet og har for lav kompetanse på mange områder. SV har ikke tatt endelig stilling til i hvor mange politidistrikter det bør være i Norge, men vi er opptatt av at politidistriktene selv må få være med å avgjøre hvilken organisering og hvilke løsninger som passer best for lokale forhold.

Hvis ja, hvordan ser SV for seg å få til et reelt nærpoliti med færre lokale tjenestesteder?

Det viktigste er ikke akkurat hvor lensmannskontorene ligger, men at politiet ikke er langt unna når man først trenger hjelp. På noen områder kan man bruke teknologi som en mulighet til å skape et tilstedeværende politi. Dette går blant annet på å kunne bestille «time» om man ønsker å snakke med en politimann, levere inn anmeldelse eller få utstedt pass. Men innbyggerne må kunne være trygge på at politiet er på plass når man virkelig trenger det. Vi må sikre en fornuftig organisering av tjenestesteder og bemanning slik at det alltid er en forsvarlig utrykningstid.

Hva mener SV er politiets kjerneoppgaver?

Politiets kjerneoppgaver går fram av politiloven. Politiet skal for eksempel beskytte, opprettholde orden og sikkerhet, forebygge, avdekke og stanse kriminalitet, yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner. SV mener politilovens paragraf to gir en god beskrivelse av hva som er og bør være politiets kjerneoppgaver.

Hvordan vurderer dere framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

PDMT er foreslått lagt ned og overført til POD sin IKT-avdeling, og dette er SV positiv til fordi en slik endring gir politidirektør og IKT-direktør mer direkte styring over feltet. Eventuelle endringer i Utrykningspolitiet må sees i sammenheng med eventuelle endringer i antallet politidistrikt. Det kan være fornuftig å overføre UPs oppgaver til hvert distrikt. Det vesentlige er at politiets arbeid på området ikke svekkes. SV har ikke tatt endelig stilling til fremtiden til politiets utlendingsenhet, men vi er i utgangspunktet positive til førstelinjetjenesten i utlendingsforvaltningen overføres til UDI.