Strider mot grunnleggende prinsipper

Byråkratispråk skrelt tilside.

Publisert Sist oppdatert

Fornyings og Administrasjonsdepartementet (FAD) gir justisministeren en pikantskrape for å handle i strid med grunnleggende prinsipper når han ønsker å endre loven for at sittende politidirektør skal få forlenget åremålet.

FAD er i sitt høringssvarkrystallklar på at justisministerens forslag om å la sittende politidirektørsåremål forlenges strider imot grunnleggende prinsipper i statensåremålsordning. FAD fastslår at det må være helt spesielle forhold knyttet tilvirksomheten eller ved stillingen for å gjøre en lovendring gyldig for sittendepolitidirektør. I høringssvaret påpeker FAD at det ikke eksisterer noen slikeforhold, og at nåværende stillingsinnehavers eventuelle spesielle egnethet ikkeer en akseptabel begrunnelse, slik justisminister Knut Storberget har argumentert.Dermed er det i realiteten en faglig uenighet mellom Justisdepartementet og FADsom trolig må få konsekvenser for sakens fortsatte behandling og utfall all dentid FAD er ansvarlig departement for arbeidsrettslige regelverk i staten

Negativt også fra andre

I sitt svarbrev skriverriksadvokaten at «beslutningen om å fremme forslag om lovendring som angitt ihøringsbrevet synes i realiteten truffet». Han vil derfor ikke bruke tid på noesom allerede er bestemt, og konkluderer syrlig med at riksadvokaten derfor ikkeavgir høringsuttalelse.

PolitiembetsmennenesLandsforening (PEL) skriver i sin høringsuttalelse at de har mottatt en rekkehenvendelser fra sine medlemmer. Uten unntak har alle disse vært negative,skriver PEL.

PEL er organisasjonen somorganiserer de fleste politimestere, og det er å anta at de politimestere somhar hatt innvendinger mot justisministerens forslag, har latt sin mening kommetilkjenne gjennom egen fagforenings offentlig tilgjengelige høringsuttalelse.De fleste ser det vel vanskelig å uttale seg offentlig om noe som kan tolkessom motstand mot egen sjef. PELs høringsuttalelse er helt fri for støtte tilbåde forslaget om å endre åremålslengden fra 6+3 år til 6+6 år og også til aten lovendring skal få følge for sittende politidirektør.

Norsk Tjenestemannslagstøtter ikke justisministerens forslag, menforeslår heller en ordning med 4+4år. De advarer mot å gi en eventuell lovendring tilbakevirkende kraft, og meneren uryddig håndtering av denne saken gir grunn til kritikk av regjeringen somhar nylig har fått kritikk for nylige tilsvarende saker.

Politiets Fellesforbund viseri sin høringsuttalelse til at de tidligere har argumentert for enfunksjonsperiode på 6+6 år, og støtter dermed dette forslaget, selv om depåpeker det uheldige i at forslaget kommer opp på en slik måte at det blir enpersondebatt mer enn en prinsippdebatt.

Spørsmålet er nå omjustisministeren i samråd med politidirektøren finner frem til en løsning somhar alminnelig og bred støtte i norsk politi og det politiske miljø, og somikke bryter med prinsippene. Eller om det blir slik som riksadvokaten skriver -beslutningen er tatt allerede før høringsrunden.

Hos Justisdepartementet får Politiforum opp­lyst at høringssvarene nåer til bearbeidelse. Og at en sannsynlig behandling kommer i Stortinget dennehøsten.