Strategisk ledelse, de mange areaner

Bokomtale

Publisert Sist oppdatert

Strategisom temaet og strategisk ledelse har fått en økende aktualitet de senere årene.I politiet praktiseres strategisk ledelse av alle ledere. Boken Strategiskledelse - de mange arenaer gir overblikk over temaet strategi og sikter motpraktisk utøvelse av strategisk ledelse. Hovedgrepet i boken er skillet mellomåtte arenaer hvor strategisk ledelse skjer i virksomheter.Bokener inndelt i tre deler. Første del omhandler hva strategi er. Her er også enpresentasjon av de arenaer hvor strategisk ledelse kan og bør praktiseres.Endelig omhandles ulike analysetyper. Andre del inneholder en omtale av flerecase hvor det blir illustrert strategiske utfordringer, strategiske valg ogstrategisk ledelse knyttet. Tredje del av boka inneholder en fordypning hvorforfatteren sammenholder sine perspektiver med forskning og teori påorganisasjon og ledelse. Her omtales også strategi som en overordnetledelsesvirksomhet hvor det hele koples til utøvelse av ledelse.

Bokener solid teoretisk tuftet med bruk og henvisninger til oppdatert forskning.Boken har en praktisk innretning og er faglig god. Layout og språkføring gjørboken grei å lese selv om den er på dansk. Den kan anbefales.

ForatterKurt Klaudi Klausen har i flere år også undervist på Politihøgskolensorganisasjon- og lederutdanning LOU-II. En rekke norske politiledere vil huskeKlausen som en faglig sterk og engasjerende underviser.