Straksetterforskning - en suksess i Vestfinnmark

Tre måneder etter at Hammerfest innførtestraksetterforskning, er nær 40 prosent av straffesakene ferdig etterforsketsamme eller påfølgende dag.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ser betydelige besparelser, melder politistasjonssjefJørn Schjelderup (foto: Ole Martin Mortvedt).


- Straksetterforskning er som ordet sier. Etterforskningstraks, på åstedet utført av første politimann som sakens involverte møter. Detsentrale er tempo i straffesakskjeden, vi sikrer vitneforklaringer ogtilståelser på en litt annen måte enn tidligere, forklarer politistasjonssjefJørn Schjelderup i Hammerfest.
Tanken rundt straksetterforskning dukket først opp i Tromspolitidistrikt hvor systemet er prøvd siden 2005. Resultatet var atoppklaringsprosenten gikk over 50 prosent, og antall dager saksbehandlingstidgikk ned til 99 dager i gjennomsnitt for alle anmeldte forhold.

Bedre vitneforklaringer

Hos politiet har publikum i lengre tid blitt møtt med at dekan komme innom over helga, eller neste dag for å anmelde forhold. Der harkrimavdelingen opprettet sak, og deretter vurdert hvilke vitner som skulleavhøres.

- Med straksetterforsking gjør vi alt på stedet mens vi erder. Vi skriver ned forklaringen til den som er mistenkt, til vitner og vi tarbilder. Er det behov for å be om fritak fra taushetsplikten for den som skallegebehandles gjør vi det med en gang. Alt skriver vi inn i samme rapport.Forskjellen er at vi opplyser om prosessuelle rettigheter til den vi snakkermed, slik at samtalen blir formalisert som et avhør. Poenget er at deinvolverte kun skal behøve å forklare seg til politiet en gang. Dermed trengerde ikke forklare seg på nytt til etterforskere som senere får saken. Vi ersikret bedre vitneforklaringer, og vi får oftere tilståelser fordi atopplevelsene er så ferske. I tillegg får den som er mistenkt i saken ikkeanledning til å innhente alle mulige «gode» råd fra sine omgivelser før avhør,sier Schjelderup.
Hos påtaleseksjonen er det viktig at prinsippet rundtstraksetterforsking blir fulgt opp.
- Det har vi løst ved at en påtalejurist er avsatt til ogkun håndtere disse sakene med å fortløpende skrive ut forelegg og avsluttesakene, sier Schjelderup.
- Betyr det at du har god bemanning? Ofte hører vi omordensavdelinger hvor mannskapet kun kjører utrykning hele dagen, og som slettikke har tid til å begynne med avhør og skrive rapporter ute på åstedet?

- Ja, bemanningen jeg har er god hvis du spør om de erdyktige. Men mener du antall folk har vi nå 10 mann på ordensavdelingen og tomann på kriminalavdelingen. Det samme spørsmålet dukket opp i Troms, men etterat vi startet opp, var det svært få kritiske spørsmål. Alle så den samledegevinsten for hele organisasjonen. For vår del har det betydd at jeg harforskjøvet mange av arbeidsoppgavene fra krimavdelingen, og satser nå på å haen ordensavdeling som tar det meste av både ordensoppdrag og etterforskning. Viså tidligere at mannskap fra ordensavdelingen som hospiterte på krimavdelingenfikk saker til etterforskning som de tidligere hadde initiert da de var påordensavdelingen. Gevinsten vi nå ser er at det blir langt færre saker som fårliggetid i systemet, og fornærmede, vitner og mistenkte blir mye raskere ferdigmed sin kontakt med politiet. Vi har rett og slett et strålende resultat oggode erfaringer med denne modellen, sier Schjelderup fornøyd.

Stålkontroll

Schjelderup skryter uhemmet av sinemedarbeidere, ogspesielt av kriminalsjef Terje Wikstrøm. Wikstrøm har oversikt og lokalkunnskapsom er viktig for et godt resultat. Alle på ordensavdelingen har sin egenportefølje med saker, men Wikstrøm styrer det slik at alle som er «på» må tadel i avhør som dukker opp også i «andres» saker. Nå er det ikke lenger «din»eller «min» straffesak, men det er «vår» straffesak, sier Schjelderup.

Han er kritisk til de tradisjonelle restanseaksjonene som kunløser symptomer, og ikke årsaken til lang saksbehandlingstid. I tillegg menerhan juristene må lære seg enkle grep i BL slik at de selv kan redigere sakerfor å unngå å sende saker på en tidkrevende runde til etterforskerne.

«Aha-opplevelse»

KrimsjefTerje Wikstrøm var vant med den gamle ordningen med skille av ordensavdelingenog krimavdelingen, og hvor det var en lang kø på mandag morgen for å anmelde forhold.

- Nå ser vi at 40 prosent av sakeneer unnagjort i løpet av en dag eller to. Det betyr at vi kan sette inn merressurser på alvorligere saker. Vi har en ung og dynamisk ordensavdeling som erveldig lærevillige. De har en tilnærmet ekstrem stå-på-vilje, og jeg oppleveraldri nei når det er noe uforutsett som dukker opp. I fjor klarte vi å få endrapssak for retten på litt over seks måneder, det synes jeg er veldig bra ilys av hvordan vi er bemannet.Ulempen når vi er så få til å bemanne vaktlisterog drive etterforskning, er at vi blir sårbare ved fravær. At en person hos ossfår et fravær, gir en merkbar merbelastning hos andre. Det gjør det vanskelig ådrive kompetanseutvikling, problematisk når noen skal ut i permisjon eller blirsykemeldt. Jeg håper PODs Bemanningsprosjekt kan si noe om hvordan bemanningenbør være, også hos oss i Vestfinnmark, sier Wikstrøm.