Straffedømt - beholdt politijobben

Politimannen lastet ned barneporno, fikk 120 dager betinget fengsel og en bot på15.000 kroner - og beholdt jobben.

Publisert Sist oppdatert

Elizabeth Skogrand i Redd Barna mener det måvære problematisk for politiet å ha en ansatt som er dømt for å ha lastet nedovergrepsbilder mot barn.

Skal nedlasting av barneporno eller nedskriving av en kollegas hastighet få konsekvenser forfortsatt ansettelse i politiet? Nei, mener flere politimestere.


Tingretten dømte politimannen for å ha lastet ned til sammen180 barnepornografiske bilder ved til sammen 15-20 anledninger, blant annet iarbeidstiden. Straffen ble satt til 120 dager betinget fengsel og en bot på15.000 kroner.

Påtalemyndigheten påsto ikke fradømmelse av stillingen, ogda politimesteren la saken frem for ansettelsesrådet innstilte han ikke påavskjed, men på nedsettelse av grad fra politibetjent 3 til politibetjent 1 somen varig ordning. I tillegg ble hans nærmeste sjef pålagt å flyttetjenestemannen til dagtjeneste hvor det ville være lettere å kontrollere han.

- Senere er tjenestemannen vurdert i forhold til tillit, ogvedkommende arbeider nå som tidligere uten den tette oppfølgingen som tidligerevar etablert, sier politimesteren i distriktet der hendelsen skjedde.

- Hva var bakgrunnen for din vurdering om å ikke reiseavskjedssak?

- Tingrettsdommen viser til en høyesterettsdom som girmulighet til et forskjellig spekter av reaksjoner. Bildene som var lastet nedvar på langt nær de groveste, det var ingen spredningsfare og tjenestemannenhadde ikke betalt noe for bildene. Saken handlet om den lavere del av detstraffeverdige. Ansettelsesrådet sluttet seg enstemmig til min påstand i saken.Det var også av betydning at tjenestemannen var suspendert i rundt åtte månederfra saken ble kjent til dommen var rettskraftig. Jeg mente vedkommende alleredehadde hatt en betydelig belastning. Summen av belastninger mener jeg var slikat vi ikke hadde behov for å reise en avskjedssak. Det selv om jeg mener athandlingen i seg selv er sterkt beklagelig. I denne saken valgte jeg sammen medansettelsesrådet en beslutning som er innenfor handlingsrommet vi har.Nedsettelse av grad er en ikke ubetydelig reaksjon.

BLIR LAGT MERKE TIL

- Hvordan tror du den allmenne oppfatning til dette er?
- For det første har tjenestemannen fått en straff avdomstolen. Dommen er kjent og behørig omtalt. Når det fra statsadvokatens sideikke ble påstått fradømmelse av stilling, er det for meg åpenbart at handlingenikke kvalifiserte for avskjed.

- Hvordan tror du dette påvirker tilliten til politiet?
- Det blir nok lagt merke til. Men jeg tror at folk er istand til å se på summen av belastninger.

Tidligere i år har politiet vært beskyldt for rasisme, ogpolitidirektøren har tatt et klart oppgjør med politiansatte som har rasistiskeholdninger. Og hun har vært sitert på «råtne epler» skal ut av politiet.

- Er det bare i rasismesaker at politiet har et behov for årydde opp?

- Politiet har en selvsagt forpliktelse til å reagere ogrydde i eget hus, men vi må også forholde oss til innholdet i de en-keltesakene, og hva Tjenstemannsloven gir av muligheter og begrensninger.Straffereaksjonene skal domstolene ivareta. Tjenestemannsloven gir et sett avforvaltningsmessige reaksjoner, og det er det handlingsrommet tilsettingsrådethar dersom ikke domstolenallerede har idømt tap av retten til å tjenestegjørei politiet. Vi kan ikke skjele til andre typer saker når vår type sak skalvurderes, det må bli en konkret vurdering. Vi snakker tross alt omrettssikkerheten for den enkelte som skal vurderes. Vilkårene som vi prøvdemente vi ikke ga grunnlag nok til å reise avskjedssak, der blant annet hensynettil etatens omdømme skulle vurderes. Vi valgte i denne saken en milderereaksjon, sier politimesteren til Politiforum.

Spesialenheten: Allmenne hensyn er avgjørende

Siden tiltalespørsmålet i alle saker som gjelder straffbareforhold i tjenesten nå avgjøres hos Spesialenheten, har man ikke lenger deforskjellene i praksis som mange mente å registrere under SEFO-ordningen

Saken hvor en politimann er dømt for å ha lastet nedbarneporno er en sak fra tiden før opprettelsen av Spesialenheten.Spesialenheten ønsker derfor ikke å kommentere den saken.

- Om det skal legges ned påstand om rettighetstap i form avfradømmelse av stilling beror selvsagt på en konkret vurdering. Handlingenetiltalen omhandler vurderes i forhold til vilkårene for fradømmelse istraffeloven § 29 og rettspraksis. I alle saker hvor vi har ment at fradømmelseav stilling er en riktig reaksjon, har vi lagt ned påstand om det, sier sjeffor Spesialenheten for politisaker, Jan-Egil Presthus.

Presthus mener det klart må skilles mellom rettighetstap somstraffreaksjon og en administrativ vurdering av om en ansatt bør få avskjed frasin stilling. Han viser blant annet til at en i den administrative vurderingenogså vil kunne legge vekt på andre sider ved saken og tilsettingsforholdet ennde som er avgjørende i den strafferettslige vurderingen.

Presthus sier videre at det selvsagt er et tankekors dersomprivate virksomheter er strengere i sine vurderinger av ansattes vandel enn detman er i politiet.

- Polititjenestemenn har svært betrodde oppgaver. Det erderfor viktig for tilliten til politietaten at man har en relativt strengpraksis. Slik jeg ser det, blir der for enkelt alene å vise til atSpesialenheten ikke har lagt ned påstand om fradømmelse eller at domstolen ikkehar funnet at vilkårene for rettighetstap er tilstede, sier Presthus.

Eksempel på dommer hvor Spesialenheten har påstått fradømmelse av stilling for politiansatte

  • Forfalsket deler av vitnemålet fra Politihøgskolen da hansøkte om jobb. (fradømt)
  • Politimannen stjal en klokke fra en psykiatrisk pasient.(ikke rettskraftig dom) (fradømt)
  • Politimannen befølte en rekke kvinner. Ikke fradømtstillingen.
  • Stjålet beslaglagte gjenstander. Fradømt stillingen
  • Stjålet fra beslag/medvirket til dok.falsk. Fradømtstillingen.
  • Gitt informasjon fra STRASAK til andre enn politiet. Fradømtstillingen
  • Grovt tyveri, brudd på taushetsplikt. Ikke fradømtstillinger
  • Stjålet fra narkotikabeslag, brukt narkotika. Fradømt.

PROBLEMATISK

Spesialrådgiver Elizabeth Skogrand i Redd Barna mener det måvære problematisk for politiet å ha en ansatt som er dømt for å ha lastet nedovergrepsbilder mot barn. Gjennom sitt arbeid i Redd Barna har hun ansvaret forfokus rettet mot kommersiell og seksuell utnytting av barn.

- Jeg mener at det er enalvorlig kriminell handling fordihandlingen etterspør noe som faktisk forutsetter at noen har begått overgrepmot barn. Det er ikke alltid materialets grovhet som er avgjørende, men likegjerne at bildene faktisk ligger ute på nettet. Husk at dette er forferdelig traumatiserendefor ofrene. Når vi får spørsmål fra arbeidsgivere om ansatte som laster nedovergrepsbilder, er vi klare på vår anbefaling om å avskjedige vedkommende. Jegstiller spørsmålet - hvordan kan politiet ha tillit til en slik person, sierSkogrand som samtidig gir honnør til politidistriktet for å handle resolutt medsuspensjon når forholdet ble kjent.