Liv Signe Navarsete, partileder Senterpartiet.
Liv Signe Navarsete, partileder Senterpartiet.

Sp - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er Sps svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer Sp tilstanden i politiet i dag?

Vi har utrolig mange flinke mennesker i politiet som hver eneste dag sørger for tryggheten til befolkningen i hele det langstrakte landet vårt. Så ser vi at vi har noen utfordringer knyttet til kultur, trening og ledelse. Men grunnstammen i norsk politi har vi grunn til å være stolte av.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

Vi har vært med på å øke budsjettene til politiet, og mener det har vært et riktig valg. Selv om bevilgningene hele tiden må holde tritt med de utfordringene som en til hver tid har, så er det ikke på det økonomiske området de største utfordringene fremover er. Den siste tids rapporter viser at det er kultur og endringer i ledelse som kreves for å forbedre politiet. Midlene fremover bør prioriteres til et bredt desentralisert politi og en digitalisering av politiet.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

Det krever at vi utdanner flere til politiet, og at alle de som kommer ut fra politihøgskolen får jobb. Vi har nå bevilget penger til nye stillinger, slik at alle i årets kull skal komme ut i jobb. Det er viktig at disse ressursene kommer hele landet til gode.

Hvordan vil Sp følge opp politianalysen?

Nå må vi sette oss ned for å ta imot høringsinnspill samtidig som vi har en debatt rundt hvilke endringer som må gjøres. Her skal vi være åpne, men vi er samtidig veldig tydelige på at det ikke er en massiv sentralisering som er løsningen på dagens utfordringer. Vi mener et sterkt nærpoliti bør være utgangspunktet for en eventuell ny politireform.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

Dette har vi ikke tatt stilling til enda. En liten reduksjon og samordning kan nok være en løsning, men så få som er foreslått i Politianalysen er uaktuelt for Senterpartiet.

Bør politiet fritas fra de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

Noen av oppgavene kan kanskje politiet fritas fra, men for mange er det viktig med nærhet til tjenestekontor som utfører denne typen oppgaver, da kan lensmannskontoret fortsatt være en viktig aktør.

Hva vil Sp gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Det krever bevilgninger og en vilje til å økt digitalisering av politiet.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

Nei. Vi er redd for at en økt væpning og vil kunne føre til en økt voldsbruk i de kriminelle miljøene. Det er svært få situasjoner i dag hvor en bevæpning av politiet ville ha ført til et annet eller bedre resultat, det viser rapportene og tilbakemeldingene. Med mer våpen øker og risikoen for at våpen blir feil brukt. Samtidig er det viktig at det er gode rutiner slik at politiet kan bevæpne seg i de situasjonene hvor det behøves.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei, vi trenger stadig flere. Derfor er en satsning på politiutdanningen og ansettelsen av disse studentene svært viktig.

Hva vil Sp gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

Vi er nødt til å levere budsjetter som gjør at politietaten kan ansette de som kommer ut av utdanningen. Av de 530 som har bestått eksamen fra avgangskullet juni 2012 er det per 31. mai 2013 495 som er registrert som lønnsmottakere i politiet. Dette er et arbeid som vi må fortsette. Ikke minst må disse ressursene komme hele landet til gode, og det må finnes muligheter for arbeid og nye stillinger og utenfor de store byene.

Hvordan vil Sp gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

Ved å satse på nærpolitiet og lensmannen. Det må være mulighet å kontaktet politiet i ditt nærmiljø.

Hva vil Sp gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Forebygging er avhengig av det lokale nærpolitiet som kjenner lokalsamfunnet. Derfor vil vi prioritere ressursene i hele landet og opprettholde dagens lensmannsstruktur.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Å gjøre en kultur- og ledelsesendring. Vi må ha flere arenaer hvor politiet kan trene, og sammen med andre etater. I tillegg må vi sørge for at det er en god politidekning i hele landet.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

Nei.

Hva mener Sp er politiets kjerneoppgaver?

Hovedoppgavene må være å forebygge, avverge og håndtere kriminalitet. I tillegg er politiet sentrale i beredskapsarbeidet.

Hvordan vurderer Sp framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

Dette er debatter som vi nå må ta i forbindelse med Politianalysen, så vil vi komme tilbake til det senere i prosessen når vi har alle kortene på bordet.