Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Slik svarer de på kritikken

Politiforum har forelagt Schaefers kritikk til de involverte i Monika-saken. Her er deres svar.

Publisert Sist oppdatert

Robin Schaefer kommer i denne saken med sterk kritikk mot mange av de involverte partene i Monika-saken. Alle kritiserte ble gitt god tid til å komme med sine tilsvar. To av dem svarte.

Egil Svartbekk

Den daværende HMS-sjefen i Politidirektoratet (POD) sier dette om påstanden om at et møte der han og to andre møtte Schaefer, var et «overgrep» mot Schaefer:

«Det har aldri vært min intensjon å hindre at Schaefer skulle varsle om kritikkverdige forhold. På tidspunktet lydbåndopptaket ble gjort, mente jeg at han var varsler allerede og hadde vern mot gjengjeldelse. Jeg ser at Schaefer har oppfattet samtalen på annen måte enn det vi hadde en intensjon om. Det beklager jeg.»

«Grunnen til at jeg var i Bergen, var ikke for å snakke med Schaefer og hans varslersak. Politimesteren hadde nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gjennomføre en undersøkelse i påtaleseksjonen i forbindelse med en annen varslingssak. Arbeidsgruppen hadde altså ingen oppdrag inn mot Monika-saken. Dette ble også presisert i starten av samtalen med Schaefer og fremgår av lydopptaket fra møtet om man hører hele og ikke bare bruddstykker.»

«Mot slutten av møtet ga Schaefer uttrykk for at det ikke var noen fra ledelsen som ville høre på ham. Med dette tok han initiativ til å snakke om sin egen situasjon og hvor vanskelig han hadde hatt det. Jeg lot ham derfor snakke videre da jeg syntes det var vanskelig å avbryte ham og ikke høre på ham. På dette tidspunktet hadde vi i Politidirektoratet en oppfatning av at Schaefer var varsler og derved hadde vern mot gjengjeldelse. Derfor ble jeg overrasket over at han ba om å få levere enda et varsel om det samme. Det er grunnen til at jeg spurte om dette kunne ordnes på en annen måte enn at han leverte enda et varsel om det samme. Jeg trodde der og da at han ville levere inn det samme varselet på nytt.»

«Jeg ser i ettertid at Schaefer, som på dette tidspunktet sa at han var veldig nedkjørt, kunne oppfatte dette på en annen måte. Det beklager jeg.»

Til utsagnet om at Svartbekk handlet på instruks fra Aslaksen, svarer han dette:

«Det var hovedverneombudet og politimesteren som ba oss ta denne samtale med Schaefer i forbindelse med varslingssaken i påtaleseksjonen.»

Tor-Aksel Busch

Riksadvokaten ble forelagt spørsmål om hvorfor ikke møtet mellom POD og Schaefer ble drøftet i vedtaket, ble bedt om å kommentere Schaefers påstander om at påtaleleddene beskytter hverandre og om han ser gode argumenter for å skille politi og påtale. Dette er Riksadvokatens svar:

«Vi ønsker aller først å slå fast at Schaefer ikke fikk den behandlingen han hadde krav på, slik det også fremgår av vårt vedtak. I den konkrete saken har vi gjort en grundig og uavhengig vurdering som vi fullt ut står inne for. Vi har foretatt en grensedragning mellom to regelverk, henholdsvis rapporteringsplikt og varsling, en grenseoppgang som vi ikke kan se at andre har problematisert. Vi mener det ville være nyttig om det ble foretatt en grensedragning av hvordan de to regelsettene griper inn i hverandre og om de gir mulige varslere den forutberegnelighet som er helt nødvendig for at varslingsinstituttet skal fungere slik vi ønsker.»

HR-direktør Karin Aslaksen i POD, eks-politimester Geir Gudmundsen, påtaleleder Sidsel Isachsen og daværende visepolitimester Gunnar Fløystad har ikke besvart Politiforums henvendelser.