Slik ser budsjettet ut - foreløpig

Så mye penger foreslås det gitt til politiet og slik ser hovedprioriteringene i justisbudsjettforslaget ut.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag, bevilger 16,4 milliarder kroner til «Politi og påtalemyndighet».

Når disse pengene blir fordelt blir regnestykket slik:

  • 211 millioner kroner - Den høyere påtalemyndighet.
  • 7, 8 millioner kroner - Den militære påtalemyndighet.
  • 6, 2 millioner kroner - Grensekommissæren.

Da gjennstår det 16,1 milliarder.

Videre er ikke Politihøgskolen (PHS) eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lagt inn under Politidirektoratet. De får:

  • 773 millioner kroner - PST.
  • 575 millioner kroner - PHS.

Etter disse har fått sitt, gjennstår det 14,8 milliarder kroner som Politidirektoratet skal fordele, etter en god del øremerkinger. Her er noen:

Politireformen

Det er satt av 147 millioner kroner til gjennomføringen av politireformen. I tillegg foreslås det å videreføre 127 millioner kroner fra 2015.

Samlet bevilges det da 275 millioner til gjennomføringen av politireformen.

I reformforslaget, som ble vedtatt i juni, listes det opp hva enkelte deler av reformen vil koste. Det er vanskelig å sette en konkret prislapp på hele reformen da Regjeringen sier de kommer tilbake til finansieringen av omstillingsprosessen i årlige budsjettfremlegg. Det er det de gjør i dag med de 147 millionene.

Politidirektoratet har tidligere fortalt at deres behov for 2016 er 245 millioner for gjennomføringen av poitireformen. I dette ligger etablering av nye distrikter og fellestjenester.

Merutgifter til administrative funksjoner i overgangsfasen mellom nye distrikter er beregnet til 105 millioner kroner mellom 2015 og 2017.

En prosjektorganisasjon som skal bidra i gjennomføringen vil koste 100 millioner kroner fra 2015 til 2018.

Reformen forventer merkostnader knyttet til nye lokaler og flytting, samt til husleieøkning fram til leieavtaler avsluttes. Omstillingsavtalen for de ansatte etter omorganisering vil også koste penger.

Oppbemanning

Det skal legges til rette for å oppbemanne politiet med inntil 347 nye stillinger, slik at antallet nye og ledige stillinger i politiet tilsvarer antallet studenter som består eksamen ved PHS våren 2016. Til dette bevilges det 163,2 milloner kroner.

Det bevilges også 160 millioner kroner til helårsvirkning av 349 nye stillinger til nyutdannede fra PHS 2015 og 14,5 millioner kroner til om lag 50 flere påtalejurister.

«IKT-modernisering»

Merverdiprogrammet, satsingen som skulle fornye den samlede IKT-støtten til politiet, ble avbrutt i sommer. 240 millioner kroner var blitt brukt, ti prosent av kostnadsrammen på 2,4 milliarder som det var behov for å modernisere IKT i politiet. Det etterlater et politi med store behov for IKT-modernisering.

I Statsbudsjettet bevilges det 100 millioner kroner til til IKT-modernisering.

Beredskap

Det bevilges 25 millioner kroner til forprosjekteringen av nytt beredskapssenter.

Utlendingsfeltet

Nylig ble det bevilget 50 millioner ekstra til politiet i forbindelse med den økte ankomsten av asylsøkere og flyktninger til Norge.

Nå foreslås det å bevilge penger til en ny modul på PUs utlendingsinternat på Trandum. Dette vil gi 90 flere plasser, og ferdigstilling vil det til sammen bevilges 116 millioner kroner til. Tiltaket er planlagt ferdigstilt i 2016 og skal legge til rette for mer intensivt returarbeid i årene fremover.

11 millioner bevilges til økt innsats på returfeltet, rettet mot oppsporing av personer på ukjent adresse og personer som har fått oppholdstillatelse på feilaktig grunnlag.

I samarbeid med skatteetaten og Arbeidstilsynet skal et servicesenter i Trondheim etableres for utenlandske arbeidstakere i 2016. Samlet bevilges det om lag 10 millioner kroner til dette, der 3,5 millioner går til politiet.

Frontex-bidraget videreføres med 10,6 millioner kroner og den norske innsatsen i Middelhavet bevilges det 35 millioner kroner til.

Til uttak av kvoteflyktninger fra Syria bevilges det 21,6 millioner til bistand fra politiet, og 6,9 millioner kroner til PST.

Tilskuddsordningen til kommunens lokale arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme videreføres med 10 millioner kroner.