Skummel utsettelse

Nok en gang har nødnettprosjektet blitt utsatt. –Skummelt, sier prosjektleder Teith Kyrre Dalsrud i Follo politidistrikt. 

Publisert Sist oppdatert

Nokia Siemens Networks (NSN) har levert nye planer fornødnettprosjektet. For politiet innebærer det at våre første brukere kan kommetil å ta i bruk nettet første kvartal 2009, melder Sampol i sitt månedligenyhetsbrev.

- Iforhold til det sambandet vi sitter på i dag, er det spesielt uheldig ogskummelt med tanke på driftssikkerheten og oppetiden. Dagens samband ramler utrett som det er, og vi vet ikke hvor lang levetid det har, sier Teith KyrreDalsrud, og legger til:

- Viforholder oss til datoen som vi har fått av Politidirektoratet som er 26.november i år.

Forlite tid


Etterplanene som var fremlagt sommeren 2007 skulle Østfold, som førstepolitidistrikt, være i skarp drift i november 2008. Det kan de nå glemme.

Årsakentil at det er oppstått nok en endring av datoer er at gjennomføringen avprosjektet har vist seg å være mer komplisert enn hva leverandøren først antok.

Dettegjelder design, utbygging og testing, hvor leverandøren i den opprinneligefremdriftsplanen har satt av for lite tid. Kvalitetssikringen av løsningene harogså vist seg mer omfattende og tidkrevende enn først antatt. Politiet vilfortsatt være første brukergruppe i nødnettet. Både Østfold og Follo skal etterny plan inn i det nye nettet i løpet av første kvartal 2009.

Ifølgeleverandøren skal radionettet være utbygd i fase 0- distriktene i løpet av2008. Først når radionettet er ferdigstilt, testet og akseptert kan det tas ibruk av etatene. Direktoratet for nødkommunikasjon har vurdert de nye planeneog vektlegger god kvalitet i leveransene fra NSN, slik at nødetatene er sikretet godt nødnett.

Ingengaranti


Direktoratetfor nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for å styre utbyggingen av et nyttdigitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester (nødnett) i Norge.Markedssjef Cecilie Løken innrømmer at den nye utsettelsen ikke er spesieltheldig.

-Dette er ingen ønskesituasjon og er ytterst beklagelig. Spesielt med tanke påbrukerne, sier Cecilie Løken.

-Kan dere stille en garanti for at det ikke blir ytterligere forsinkelser iprosjektet?

-Det kan vi ikke. Men jobber tett opp mot leverandørene i prosjektet og vi vilmåle fremdriften underveis.

-Kan det være aktuelt med bøter og sanksjoner mot NSN fordi de ikke overholdertidsfristen?

-Vi har selvsagt en avtale i bunn som regulerer slike forhold, sier CecilieLøken.

Direktoratetfor nødkommunikasjon har stor forståelse for at det er brukerne som blirskadelidende av nok en utsettlse.

Etfelles digitalt samband for nød- og beredskaps- tjenester skal bidra til ettryggere og mindre sårbart samfunn står det på hjemmesiden til Direktoratet fornødkommunikasjon. Så spørs det når det kommer og er i drift. Politiet venter ispenning.