Skrev ned hastigheten

To tjenestemennskreve ned hastigheten til en kollega fra 144 km/t til 135 km/t i en 100-sone forå unngå førerkortbeslag og anmeldelse.

Publisert Sist oppdatert

Skal følge regelverket. - Folk forventer at politiet lever etter de regler de selvskal håndheve, sier UP-sjef Odd ReidarHumlegård (foto: UP).

Politihøgskolestudenten som satt i baksetet reagerte, og saat dette ikke var etter boka.

Samme dag, kort tid etterpå gikk alvoret inn, og en avpolitibetjentene ringte selv til sin sjef, og forklarte hva som hadde skjedd.Deretter ble saken rutinemessig meldt til Spesialenheten for politisaker sometterforsket saken og brakte saken inn for retten. I mellomtiden bletjenestemennene midlertidig omplassert til annen tjeneste.

I retten ble de to tjenestemennene dømt for grov uforstand itjenesten og for å ha anført usannhet i tjenestelig sammenheng. Dommen lød på60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

- Denne saken er ferdig behandlet, og vi har lagt den bakoss. Hele saken har vært behandlet helt etter alle lover og regler, og det harikke vært noe uregelmessighet fra politiets side på noe punkt i saken.Umiddelbart etter at politiet ble gjort kjent med saken varslet viSpesialenheten for politisaker. De sørget for etterforskning, og de tok uttiltale. Og det er grunn til å legge merke til at Spesialenheten ikke påstofradømmelse av stillingen, noe retten tok til følge. Etter at dommen var avsagtfremmet jeg denne saken som en disiplinærsak i vårt lokale ansettelsesråd.Resultatet der var enstemmig, sier politimesteren i distriktet. Han viser tilat resultatet av behandlingen i ansettelsesrådet er en ren personalsak somingen utenforstående har innsynsrett i.

- Skjønner du at enkelte reagerer på at de domfelte fårfortsette i politiet?

- De vurderingene som gjøres av ansettelsesrådet erselvfølgelig skjønnsmessige vurderinger. Hvis noen skal ha en formening om våreskjønnsmessige vurderinger, må de sette seg like godt inn i saken somansettelsesrådet gjorde før de fremmer kritikk i saken. Hvis de etter å ha sattseg inn i saken fremdeles ønsker å kritisere meg for hva vi har gjort, ja såfår vi tåle at andre har et annet skjønn enn oss. Politiet er henvist til bådei straffesaker og personalsaker jevnlig å utvise et skjønn. Det er alltidvanskelig, men i dette tilfellet er saken grundig behandlet både irettsapparatet og i ansettelsesrådet. Avgjørelsen om å ikke reise enavskjedssak er jeg helt trygg på, sier politimesteren til Politiforum.

Må ikke bagatellisere

- For meg er det totalt uakseptabelt at politiet behandlerkolleger annerledes. En annerledes behandling vil være en viktig kile tilmistenkeliggjøring av politiets troverdighet. Vi ville da trekke på vår allerviktigste kapital, nemlig publikums tillit, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård.

Han viser til eksempler hvor fører av uniformertepolitibiler blir bøtelagt når de har kjørt for fort utenfor utrykning.

- Folk forventer at politiet lever etter de regler de selvskal håndheve. Den forventningen skal vi være glad vi har på oss, slårHumlegård fast.

- Hva ville du selv gjøre hvis noen av dine ansattebehandlet politifolk annerledes?

- For innbeordrede UP-mannskaper liggerdisiplinærmyndigheten i politidistriktet de er beordret fra. Men jeg villeumiddelbart beordret vedkommende tilbake til eget politidistrikt. Deretter blirdetopp til politidistriktet å håndtere personalsaken. For meg er det viktig åikke bagatellisere slike hendelser. Det kan vi ikke gjøre overfor publikum, detkan vi ikke gjøre overfor egne. Da blir det en voldsom slitasje hvis publikumoppfatter at det gjelder egne regler for politiets ansatte. Husk at det setterkolleger i en meget vanskelig situasjon. Jeg synes det er en veldig ukollegialhandling å legge ansvaret for lovovertredelser på en kollega når man selv hargjort en tabbe, sier UP-sjefen.

Han forteller fra en episode hvor en UP-patrulje stanset enpolitimann som legitimerte seg som politi, og som forsøkte å få skrevet nedhastigheten.

- Mine mannskaper følte dette som så utidig at de tok detopp med meg. Konsekvensen ble selvsagt at vedkommende mistet førerkortet somhan skulle. I tillegg fikk det personalmessige konsekvenser for han. Juksbekjemper vi med alle midler, sier UP-sjef Humlegård tydelig.

Straffeloven

§29. Den som har begått en straffbar handling som viser atvedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling, virksomhet elleraktivitet, kan, når allmenne hensyn tilsier det,

a) fratasstillingen, eller

b) fratasretten til for fremtiden å ha en stilling eller utøve en virksomhet elleraktivitet.

Rettighetstap etterbestemmelsen her kan idømmes ved siden av eller istedenfor annen straff, menkan bare ilegges som eneste straff hvis det ikke er fastsatt en minstestraff påfengsel i 1 år eller mer for handlingen.

Tjenestemannsloven

§15. Avskjed.

En embets- eller tjenestemann kan avskjediges nårvedkommende:

a) har vistgrov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter ellertrass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sinetjenesteplikter,

b) vedutilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stillingeller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

Bestemmelsen i denne paragraf begrenser ikke adgangen til åfradømme en embets- eller tjenestemann stillingen som straff i medhold avstraffelovgivningens regler.