Senterpartiets partiprogram

Her er utdragene fra Senterpartiets partiprogram som omhandler kriminal- og justispolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Justispolitikk

Senterpartiet vil føre en justispolitikk som sikrer borgernes trygghet og rettssikkerhet. Vi vil sikre dette gjennom en justissektor der stikkordene er økt nærhet, mer samhandling og mer forebygging. Voldtekt, ran, drap og vold er alvorlig kriminalitet som må prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. Når publikum opplever at disse sakene ikke blir oppklart svekkes den allmenne rettsoppfatningen.

Senterpartiet er opptatt av å stoppe den organiserte kriminaliteten som følger av frie grensepasseringer i Europa. Vi vil derfor gå inn for økte straffer for brudd på innreiseforbudet som personer som begår kriminalitet i Norge blir ilagt. Personer som blir ilagt innreiseforbud til Norge har forbrutt seg mot norsk lov, og deres brudd på innreiseforbudet oppdages som regel ved at de på nytt begår kriminalitet i Norge.

Vi mener at det av allmennpreventive grunner må slås hardt ned på slik grenseoverskridende, gjentagende og ofte organisert kriminalitet.

Politiet

Senterpartiet ønsker et lokalt politi, som har god kompetanse om sitt lokalsamfunn og som kan jobbe forebyggende i samhandling med andre organer. Nærpolitiet betyr mye for lokalsamfunnet, og trygghet er en av bærebjelkene for livskraftig bosetting i hele landet. Lokal tilstedeværelse setter politiet i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Et ”reparasjonspoliti” vil bare kunne være til stede når skaden er skjedd.

Prioriteringen av politiets ressurser er viktig for hvordan etaten utvikler seg over tid. På den ene siden har særorganene i politiet, som Kripos og Økokrim, oppgaver som blir stadig mer relevante ettersom kriminaliteten blir mer organisert, spesialisert og profesjonalisert. På den andre siden er det viktig for folks rettsoppfatning og opplevelse av trygghet at politiet er til stede og synlige i deres nærmiljø.

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. Vi ønsker derfor å opprettholde en desentralisert politidistrikt- og lensmannsstruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap. Nærpolitimodellen må bevares og videreutvikles. Nærpolitiet er viktige forebyggere fordi politiet som arbeider i lokalsamfunnene tidlig kan se tegnene til kriminelle utfordringer, og kan gripe inn tidlig for å hindre at kriminelle miljøer utvikler seg.

Nærpolitiet har også en viktig rolle når det kommer til informasjonsinnhenting knyttet til organisert kriminalitet som særlig utgjør et problem i de store byene, men som ofte også har forgreininger til mindre og mer gjennomsiktige samfunn.

Det er en styrke ved norsk politi at det både har sivile og uniformerte oppgaver og besitter bred kompetanse. Vi ønsker et politi med et bredt spekter av oppgaver, fra etterforskning og ordenstjeneste til utstedelse av pass og ulike tillatelser.

Politiet må bli mer effektive uten at det går på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse. Bruk av ny teknologi vil redusere avstandsulempene og danne grunnlag for å desentralisere flere av politiets oppgaver og ressurser.

Folk skal vite hvor raskt de kan forvente at politiet skal komme etter en utrykning. Det er viktig for tilliten til landets politiberedskap at det blir satt klare mål for dette.