Sendrektighet i Politidirektoratet

Allerede den 16. juni i fjor besluttet MAFO (Materiellforum), som er oppnevnt av Politidirektoratet, å be politimestrene om to ting rundt bæring av ammunisjon på kroppen.

Publisert Sist oppdatert

De to tingene var:

· Å finne løsninger for sikker oppbevaring av nøkler til våpenskrinene i bilene.

· Basert på en lokal risiko- og sårbarhetsanalyse gis politimestrene adgang til å legge til rette for at tjenestepersonene kan bære ammunisjon på kroppen.

Det kom etter at Politiets Data og Materielltjeneste (PDMT) på oppdrag fra POD hadde foretatt en risiko og sårbarhetsanalyse om nettopp lagring av ammunisjon på kroppen.

Svaret fra PDMT var entydig. Lagring avammunisjon på kroppen ble anbefalt innført.

Politidirektøren tiltrådte i juni 2011 anbefalingene i det første kulepunktet, og brev i samsvar med dette ble sendt til politidistriktene i august 2011.

– Kan overstyre

Men fungerende avdelingsdirektør Sture Vang i PODs nyopprettede beredskapsavdeling, mener POD kan overstyre politimesteren i Salten.

«Vedrørende andre kulepunkt under anbefalinger fra MAFO, er det besluttet at dette må utredes nærmere. Bæring av ammunisjon på kroppen uten at det foreligger bevæpningsordre, krever endring i våpeninstruksen §5. En eventuell endring må forankres i Justis- og beredskapsdepartementet», skriver Vang i en e-post.

Han viser videre til den pågående revisjonen av våpeninstruksen, og viser til at det i høst skal ferdigstilles en delrapport om framskutt lagring.

«Politidirektoratet er i ferd med å ferdigstille ROS-analyse for politiets innsatsevne. Fremskutt lagring og rammene for dette inkludert vurdering av sikringstiltak for våpen og ammunisjon, som for eksempel bæring av ammunisjon på kroppen, er også et sentralt prioritert tema i Endringsprogrammet som er etablert i direktoratet», skriver Vang.

Selv om spørsmålet nå i snart 18 måneder har vært til behandling i Politidirektoratet, har Justisdepartementet ennå ikke fått noe forslag om å endre Våpeninstruksen.

− Vi skal selvsagt vurdere spørsmålet om lagring av ammunisjon i magasiner i beltet når vi får innstillingen 1. desember, sier avdelingsdirektør Knut Fossli i Justisdepartementets politiavdeling.

Han lover at departementet på eget initiativ vil se på spørsmålet, selv om arbeidsgruppen eventuelt ikke har berørt dette.

­− I lys av 22. juli-kommisjonens rapport mener jeg det ikke skal ta så lang tid å få sjekket ut denne saken. Vi vil ha som mål å foreslå en eventuell endring av våpeninstruksen med i Stortingsmeldingen. Der har vi en frist til påske, sier Fossli.

Blir vurdert

Professor Tor-Geir Myhrer leder arbeidsgruppen som av politidirektør Humlegård har fått i oppdrag å se nærmere på en justering av politiets våpeninstruks.

­– Det er ikke klokt at jeg som gruppens leder nå går ut offentlig og kommer med bastante synspunkter til denne problemstillingen før det er drøftet i gruppen, sier Myhrer til Politiforum.

Han opplyser at de allerede den 1. desember kommer med en delinnstilling knyttet til obligatorisk fremskutt lagring av enhåndsvåpen i alle operative kjøretøyer.

Svaret på spørsmålet om det å kunne fylle magasinene i beltet vil være med i delinnstillingen, var ikke klart da Politiforum gikk i trykken.

Men det er nå et tydelig press på å få landet denne saken, og programdirektør Torodd Veiding i POD har spilt inn behovet for å se på dette til arbeidsgruppen.

Endelig innstilling fra gruppen skal være klar til sommeren 2013.