Politibetjent Stig Kolstad og hans praksisstudent.
Politibetjent Stig Kolstad og hans praksisstudent.

Politistudenter kan stå uten veiledere

Praksisveilederne i Oslo politidistrikt krever endringer i en godtgjørelse som ikke er justert på nær 20 år. I verste fall kan studentene stå uten praksisveiledere til høsten.

Publisert Sist oppdatert

Ved Oslo politidistrikt har 60 praksisveiledere gått sammen om å be Politiets Fellesforbund (PF) hjelpe til med å få forbedret betalingen.

− Det har vært misnøye med denne avtalen så lenge den har eksistert. Det er merkelig at det skal være ulik avtale for praksisveiledere i Oslo sammenlignet med resten av landet. Mens andre får opp mot 20.000 kroner ekstra i året for å gjøre dette, blir vi avspist med 6.000 kroner for samme jobben. Det er ikke lenger akseptabelt, sier talsmann for Oslo-veilederne, politibetjent Stig Kolstad.

I forbindelse med at den gamle Politiskolen ble politihøgskole, ble det i 1994 innført en ordning hvor politistudenter som skulle ut i praksis, skulle få faste veiledere som skulle lose dem gjennom vesentlige deler av praksisopplæringen til å bli fullgode politifolk.

Dette skal være politifolk som er spesielt positive, og som kan fungere som rollemodeller for unge politistudenter. For å gjøre en så god jobb som mulig, får disse veilederne interne kurs i politidistriktene. Godtgjørelsen ble i 1994 satt til 600 kroner i måneden. Siden er den ikke regulert.

Ulike avtaler over hele landet

Nå ber praksisveilederne i Oslo politidistrikt PF om å sette hardt mot hardt for å få en avtale som ligner tilsvarende avtaler i andre politidistrikter.

− Vi føler at Politidirektoratet helt har glemt praksisveilederne i Oslo. Inneværende år er alle praksisveilederne blitt beordret til å gjøre veiledning for PHS-studentene. Ingen har søkt. Til høsten kommer ingen til å la seg beordre på ny, sier Kolstad.

−Kan man som politiansatt nekte å ta i en slik beordring?

− Det er uklart og betenkelig. Jeg mener det er ikke slik at man kan beordre folk til å velge karrierevei. Politiet som arbeidsgiver må innse at skal man ha motiverte medarbeidere til å gjøre de ulike oppgavene, må de søke fordi de synes det er attraktivt og interessant. Akkurat nå synes vi at oppgavene er interessante og at det er givende å jobbe med unge studenter. Men vi synes det er på tide å justere godtgjørelsen til å komme på linje med resten av landet. Vi blir avspist med 600 kroner i måneden for å gjøre denne jobben, mens andre i politiet får nær 600 kroner timen for å drive med instruksjon, sier Kolstad.

Han forteller at praksisveilederne skal trekke studenten gjennom store deler av utdanningsløpet i B2, og hele tiden gjøre fortløpende vurderinger om det faglige nivået nås på en lang rekke operative områder.

− Politihøgskolen forteller oss at studentene ofte speiles av veileder, og at det handler om å være en rollemodell. Da synes jeg POD bør sørge for å lage en ramme som gjør det attraktivt å søke på slike funksjoner i fremtiden, også i Oslo, sier Kolstad.

Uten en avtale, blir det helt tilfeldig hvem studentene blir med ut på jobb, og om vedkommende har fått veilederopplæring. Det vil også bli helt tilfeldig hva slags type oppfølging de ulike studentene får, advarer Kolstad. Han kritiserer Politidirektoratet for at avtalen ikke foreligger i god tid før studentene utplasseres i august. Navnene på praksisveilederne skulle alt være klare – noe de altså ikke er.

Som talsmann for praksisveilederne i Oslo etterlyser han nå en sentralt justert avtale gjort lik for alle politidistrikt.

− Det er rart at POD har akseptert en så ulik ordning i politidistriktene, sier han.

Etterlyser løsning

Politiinspektør Torunn Kvitli, studieleder for B2 (praksisåret på Politihøgskolen) forteller at denne konflikten i stor grad kan påvirke praksisen for studentene som skal til Oslo Politidistrikt fra høsten av. Politidistriktet får ikke folk til ta på seg denne jobben frivillig

− Det gjør at de blir pålagt disse oppgavene mot sin vilje. Jeg opplever at politifolkene som til nå har hatt tjenesten med å være praksisveiledere, er både dyktige og engasjerte, og at de løser den pålagte oppgaven veldig bra. Men ved at de ikke lenger melder seg frivillig til denne oppgaven, antar jeg gjør noe med motivasjonen, sier Kvitli.

Hun sier at praksisveilederne har ventet i godt og vel ett år på at PF og POD skal finne en løsning.

I Sør Trøndelag politidistrikt trenger ikke politimesteren beordre politibetjenter til å bli praksisveiledere for studentene.

− Hos oss har jeg inntrykk av at det er attraktivt å være veileder for politistudentene, sier politibetjent og praksisveileder Pål Hybertsen ved Sentrum politistasjon i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Han er godt fornøyd med avtalen PF Sør Trøndelag har inngått med politimesteren.

Avtalen er slik utformet at når man begynner som praksisveileder, økes lønnen med to lønnstrinn. Når man begynner på sitt tredje år som veileder, økes lønnen ytterligere ett lønnstrinn. Hvis veilederen i løpet av denne perioden gjennomfører et studie som gir 15 studiepoeng innen veiledningspedagogikk, og er veileder i minst fire år, beholder veilederen de tre ekstra lønnstrinnene ut karrieren, enten man fortsetter som veileder eller ikke.

− Ordningen fører til en stor grad av motivasjon hos veilederne her. Med dette utdanningsløpet og at vi søker oss til denne funksjonen, blir vi veiledere svært bevist rollen vi har. Det er en god motivasjonsdriver å se en egenutvikling og det er interessant å få jobbe tett på politistudentene. Det gir positive resultater for studentene som kommer hit. Mitt inntrykk er at mange av studentene trives godt under oppholdet i politidistriktet. Det tror jeg er en viktig faktor for at politidistriktet skal være attraktivt å søke seg tilbake til når utdanningen er ferdig, sier Hybertsen.

Per Erik Ommundsen.
Per Erik Ommundsen.

Han forteller at Politihøgskolen dekker utgifter til utdanningen, mens politimesteren gir permisjon for å gjennomføre studiet.

Frustrerte praksisveiledere i Oslo

Sekretær Per Erik Ommundsen ved Oslo politiforening melder om svært frustrerte og utålmodige praksisveiledere ved Oslo politidistrikt når Politiforum tar kontakt.

− Vi har vært i dialog med politimesteren i Oslo med tanke på å få til en lokal avtale lik hva som er oppnådd i andre politidistrikt. Men har blitt stoppet av POD som har sagt at det nå ikke er lov å gå inn på lokale avtaler på dette området. Vi ble i fjor lovet at vi skulle få en avtale på plass i løpet av det studentåret som nå er i ferd med å avsluttes, uten at slik avtale foreligger. Fra vårt ståsted er det vanskelig å ha tiltro til at POD virkelig ønsker å få til en slik avtale. Dette ser ut som ren trenering. Vi har ikke fått noen tilfredsstillende forklaring på hvorfor vi ennå ikke har en avtale, sier Ommundsen til Politiforum.

Han forteller nå at Oslo politidistrikt sliter med å finne frem til noen som frivillig tar på seg arbeidet med å være studentveileder. Distriktet har nå fått tildelt et stort antall studenter som kommer i august. Og de som er sjef på ordensseksjonene skal finne frem til hvem det er som skal være veiledere. Men ingen melder seg frivillig.

I fjor ble dette løst med at politiansatte ble beordret til å være veiledere.

− Kan man beordres til forhåndsplanlagt tjeneste?

− Arbeidsgiver hevder det. Men jeg mener at man ikke kan beordres tjeneste til slikt arbeid. Men de som taper på at dette ikke er ryddet opp i er selvsagt studentene. De fortjener topp motiverte praksisveiledere som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig. Måten dette er løst på tjener ikke studentene. Og dermed heller ikke sluttresultatet for hvordan utdanningen til de kommende politifolkene tilslutt blir, sier Ommundsen.

POD: Utsatt på ubestemt tid

Forhandlingsleder Anne Jahr i Politidirektoratet forteller at prosessen med tanke på å justere godtgjørelsen til praksisveilederne er utsatt inntil videre.

Årsaken skal være at arbeidsgiversiden har behov for en intern forankring.