Politisk motstand

I Stortingets Justiskomité.

Publisert Sist oppdatert

I Stortingets Justiskomité er det tydelig motstand motjustisministerens forslag om å endre Politiloven for at sittende politidirektørskal kunne forsette utover en på forhånd lovsatt åremålsperiode.

Ordningen med at direktøren for Politidirektoratet skulle ha enåremålsperiode på 6 + 3 år ble grundig debattert i Stortinget da opprettelsenav Politidirektoratet ble besluttet i 2000. Et at de viktigste argumentene enslik åremålsordning var stillingens viktighet, «hensynet til ledelsesmessignytenkning», og at man ønsket en god demokratisk kontroll med direktøren.

Statsråden og politidirektøren er enige om at forlengelse av åremåleter en god ide. Lovendringsforslaget viser liten respekt for den grundighet ogde prinsipper som fremkom under stortingsdebatten ved opprettelsen avPolitidirektoratet.

Ingelin Killengreen har vært i toppen av norsk politi siden 1989 (ekspedisjonssjef, departementsråd og politimester i Oslo) Hunhar vært en toppleder med sterk innflytelse i politiet i 19 år, og nå ønskerjustisministeren hennes «epoke» forlenget til 23 år! Stortingets poeng var atpolitidirektørens åremål skulle være kortere enn for andre, nettopp fordi detikke skulle samles for mye makt hos en person over lang tid.

Er ikke justisminister Storberget klar over at det i vide kretser slettikke er enighet om at politidirektør Killengreen er enestående og uerstattelig?Og mener justisministeren virkelig at 9 år som politidirektør er for kort tidtil å få politireformen på plass, mens 12 år er tilstrekkelig?

Killengreen burde takket nei til en forlenget åremål. Nå blir det ingenprinsipiell vurdering fra høringsinstansene, men et spørsmål om Killengreen børfortsette eller ikke. Hvem ønsker å uttale seg kritisk i en sak hvor sjefenskal ansettes uten utlysing og uten konkurranse, og i en situasjon hvorjustisministeren på toppen av det hele tilsynelatende har bestemt at hun skalfortsette? Og er politidirektøren virkelig bekvem med å fortsette under forholdsom er såpass politisk kontroversielle?

Spørsmålet om å endre åremålsperioden for politidirektøren burdetidligst kommet opp ved utlysingen neste gang politidirektør skal ansettes. Daville det vært mulig å legge prinsipielle tanker til grunn. Det som i praksisnå er gjort fra Justisdepartementets side er å sende en ansettelsessak ut påhøring.

Hvis neste politidirektør er et vanlig menneske som ikke har denytterste fullkommenhet, er justisministeren da innstilt på endre loven til baketil til et åremål på 6 + 3 år?

Tiden er inne for nytenkning i toppen av norsk politi. Forventningenetil Knut Storberget som en pådriver for utvikling og nytenkning i politiet vilfå et kraftig skudd for baugen hvis han i denne saken ikkesnur i tide.

Etter at deler av denne teksten stod på trykk i Aftenposten og påwww.politiforum.no har Politiforum fått utallige henvendelser fra ansatte i detbrede lag av politiet. Samtlige har vært negative til justisministerensforslag, delvis av prinsipielle årsaker, delvis av behovet for fornyelse. Tildenne redaksjonen har det ikke kommet ett innspill som taler for forlengelse avKillengreens åremål.

Har du synspunkter, kommenter saken på www.politiforum.no