Politimesteren i Hordaland ber om Spesialenhetens vurdering

– Rapporten anerkjenner at politidistriktet har gode rutiner – men at de er ikke distribuert og innarbeidet godt nok hos de ansatte, sier konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Konstituert politimester i Hordaland politidistrikt John Reidar Nilsen sier at han har, på bakgrunn av konklusjonen til Wiersholm-rapporten, informert om denne og rettet en henvendelse til Spesialenheten hvor han ber om en vurdering om det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning.

– Spesialenheten var tidligere inne og vurderte etterforskningen og håndteringen av gjennopptagelsen - nå ber jeg dem se på prosessene rundt varsler-saken i lys av arbeidsmiljøloven, sier Nilsen til Politiforum.

På pressekonferansen presiserte han at nødvendige tiltak kan iverksettes, uavhengig av spesialenhetens vurdering.

Dårlig ytringskultur

I rapporten til Wiersholm kommer det fram at ansatte i Hordaland politidistrikt opplever en dårlig ytringskultur:

«Det er Wiersholms bestemte oppfatning at Schaefer-saken først og fremst skyldtes et dårlig ytringsklima. Til tross for at Schaefer opptrådte saklig og nøkternt, ble kritikken ikke tatt vel i mot (…) Det dårlige ytringsklimaet er ikke et resultat av dårlig kjemi mellom enkeltpersoner - det var få i ledelsen som kjente Schaefer godt - men er et resultat av en vel innarbeidet kultur.»

Videre står det at både politiadvokater og polititjenestemenn i distriktet har forklart til advokatfirmaet at de ikke opplever rom for intern kritikk, og at enkeltpersoners meningsytringer har vanskelig for å nå fram oppover i «linjen».

Det er også sagt til Wiersholm at det heller ikke er vanlig å fremsette kritikk mot ledelsen, og at det er en mangel på åpenhetskultur.

De øvrige varslingssakene i Hordaland, samt andre pågående varslingssaker i andre politidistrikt, blant annet om seksuell trakassering, bekrefter uttalelsene i rapportene om et dårlig ytringsklima.

– Denne opplevelsen må vi ta på alvor. Det er mitt ansvar som politimester å legge til rette for at alle ansatte skal oppleve en god ytringskultur innad i organisasjonen, sier Nilsen. Han sier det er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og organisasjonens drift at det er rom for kritikk.

– Men man kan ikke vedta en god kultur, sier Nilsen. Den må innarbeides.

– Praksis må endres

– Rapporten anerkjenner at politidistriktet har gode rutiner – men at de er ikke distribuert og innarbeidet godt nok hos de ansatte, sier Nilsen.

Den konstituerte politimesteren ser behovet for en bred gjennomgang av politiets praksis. Han legger særlig vekt på at det sentrale i det videre arbeidet må være hvordan man møter den enkelte og deres henvendelser, og at disse blir behandlet på en god måte. Samtidig som det etableres en praksis som anerkjenner ytringen, uten at man tar stilling til de tekniske detaljene om hvilken status ytringen skal ha.

I dag har ikke Hordaland en arena hvor medarbeidere kan møtes på tvers av de 14 driftsenhetene og snakke om utfordringer og problemer.

– Vi har store utfordringer når det kommer til geografi. Derfor har jeg reist rundt og møtt de ansatte der de er. Det har vært veldig lærerikt og opplysende - en ordning jeg vil videreføre, sier Nilsen.

– Mitt syn er at det er forebygging som må prioriteres. Det er viktig med gode systemer som tar hånd om varslere, men fokuset må være på det forebyggende.

Bør ikke være ledelsen som behandler

Erfaring viser at varsler stort sett blir rettet mot ledelsen. Og slik det er i dag er det neste leder som skal behandle og ta hånd om varslinger.

Nilsen forteller at Hordaland har satt i gang arbeid for å endre dette. Det er blitt innhentet erfaringer fra Bergen kommune om en egen enhet som behandler slike saker.

I dag har 94 ulike ledere i Hordaland ansvar for personalsaker i distriktet. Ledere som skal ha fokus på daglig drift.

– Personalforvaltningen må skje der den enkelte jobber - men når vi går over til et nytt distrikt må det utvikles et robust HR-ellement som kan støtte i slike saker, sier Nilsen.

– Uavhengig av rapporten har vi identifisert behov og iverksatt tiltak for å bedre situasjonen, sier Nilsen som nå vil se framover og vise at politiet er tilliten verdig.