Operasjonssentralen i Vestfinnmark som daværende politimester Torbjørn Aas ville utsette oppgraderingen av. Den ble oppgradert til nytt nødnett.

Politimesteren ba om utsettelse av oppgradering til nytt nødnett, men fikk nei

Det var viktig å oppgradere operasjonssentralen til nytt nødnett, mener Politidirektoratet. – Publikum betalte prisen, mener tidligere politimester Torbjørn Aas.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke kunne Politiforum fortelle hvordan flere operasjonssentraler i Norge har blitt oppgradert til nytt nødnett, selv om nedleggelsen av dem har ligget i luften. I Vestfinnmark politidistrikt betaler de i 2016 siste rest, 700.000 kroner, på et lån til Politidirektoratet, på tross av at de både har lite penger og at operasjonssentralen legges ned ett år og noen måneder etter at nødnettet i distriktet var ferdig utbygd.

Tilbake i høsten 2013 sa imidlertid daværende politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas, ifra til Politidirekoratet om at han syntes det var lite klokt å oppgradere operasjonssentralen i Hammerfest. Det fremgår av dokumenter Politiforum har fått innsyn i.

Politimester Aas foreslo å utsette oppgraderingen av operasjonssentralen.

«Statens økonomireglement sier noe om hvordan offentlige midler skal benyttes, og hvordan økonomistyringen også skal ses opp mot risiko og egenart. I dette tilfellet synes risikoen for å bruke midler på en måte som ikke er hensiktsmessig å være stor. Ved å forskyve tidspunkt for etablering av tekniske løsninger for nødnett i politidistriktet, ville spørsmål knyttet til risiko bli tydeligere avklart», skrev Aas til Politidirektoratet 17. september 2013.

Reduksjon i årsverk og dårligere polititilbud

Politireformen ble iverksatt i januar og Vestfinnmark slått sammen med Østfinnmark til Finnmark politidistrikt. Men i 2013 var planen å slå sammen distriktene 1. januar 2015, før nødnettet var ferdig bygget, og det var lite sannsynlig at Hammerfest ville huse operasjonssentralen i et nytt distrikt, fremgår det av brevet.

Oppgradering av operasjonssentraler

Bygningsmassen i operasjonssentralene måtte tilpasses nytt nødnett. Blant annet måtte dette på plass:

- Sikring av sentralene
- Større areal
- Backupstrøm og aggregat
- Kjøling
- Brannsikring
- Kabelføring

«I tillegg er det slik at gjennomføring av tiltaket, i lys av forutsetningene, ikke vil bidra til at politidistriktets beredskap og innsatsevne heves, fordi politidistriktet er foreslått sammenslått fra et tidspunkt som ligger før nødnett skal settes i drift», skrev Aas.

Han advarte om at etablering av nødnett i Vestfinnmark kunne medføte reduksjon i 8-10 årsverk:

«Den direkte konsekvensen av dette er et dårligere polititilbud for innbyggerne i Vestfinnmark, og derav stor sannsynlighet for dårligere resultatoppnåelse i 2014. Dette er et tema som må tas til avklaring i styringsdialogen mellom Politidirektoratet og Vestfinnmark politidistrikt i oktober 2013».

Svaret fra POD kom en uke senere:

«Politidirektoratet ser det som viktig at Vestfinnmark politidistrikt forholder seg til gjeldende fremdriftsplan for installasjon av nødnettsutstyr på operasjonssentralen, slik at beredskapen og innsatsevnen i politidistriktet raskere kan heve beredskapen», skrev assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Fikk ja fra Helsedirektoratet to år senere

Begrunnelsen fra direktoratet var den samme som ble gitt tidligere denne uken: Nytt utstyr kunne kobles til eksisterende samband, ville erstatte utdaterte løsninger, ville heve kompetansen hos de ansatte og gi bedre driftssikkerhet.

Men som Politiforum også kunne fortelle forrige uke, har blant annet AMK-sentralen i Kirkenes fått lov til å utsette sin oppgradering. Tillatelsen til å utsette ble gitt av Helsedirektoratet og den som ba om utsettelsen var igjen Torbjørn Aas – denne gang som administrerende direktør for Finnmarkssykehuset.

– Svaret kom muntlig fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet ville først ha oppgradering til nødnett på AMK-sentralen i Kirkenes gjennomført, men vi ville vente fordi den oppgraderte AMK-sentralen bare ville fungert et halvår før vi hadde måttet flytte den igjen til et nytt sykehus. Det hadde kostet nye 15 millioner kroner å flytte. Vi fikk til slutt lov til å utsette oppgraderingen, forklarer Jørgen Nilsen ved Finnmarkssykehuset.

Mens POD sa nei til utsettelse for operasjonssentralen i Vestfinnmark, sa altså Helsedirektoratet på et senere tidspunkt ja til utsettelse for AMK-sentralen. Det skal imidlertid bemerkes at en oppgradering av AMK-sentralen ville hatt enda kortere levetid enn en oppgradering av operasjonssentralen til politiet.

– Publikum betalte prisen

I dag er Torbjørn Aas direktør i Helse Nord-Trøndelag. Aas fortsatt at det hadde vært riktig å vente med nødnettet også hos politiet.

– Å være toppleder innebærer å prioritere, og ofte må man prioritere mellom gode formål. For meg som politimester i Vestfinnmark var publikums trygghet det viktigste. Jeg mente derfor at Vestfinnmark politidistrikt innenfor det aktuelle tidsperspektivet burde slippe å investere i ombygninger og utstyr til nødnett, fordi den alternative bruken av disse midlene ville være mer fornuftig. Etter mitt syn var det viktigere å prioritere å ha politifolk ute på jobb, enn å bytte telefoniløsning. Det man i realiteten endte med, var å bruke penger på en slik måte at det ble færre politifolk ute for å skape trygghet for innbyggerne. Altså var det Vestfinnmarks befolkning, og i særdeleshet befolkningen i Hammerfest og Kvalsund, som måtte "betale prisen" i form av redusert tilstedeværelse fra politiet, sier Torbjørn Aas til Politiforum i dag.

Han presiserer at han ikke på noe tidspunkt prinsipielt har vært imot nødnett eller oppgradering av politiets operasjonssentraler. Dette har vært en helt nødvendig satsing, og Aas er glad for at beredskapsnorge nå får velfungerende sambandssystemer, sier han.

– Jeg opplevde imidlertid ikke at Politidirektoratet klarte å se helhetsperspektivet i saken, hvor en relativt stor investering med åpenbart kort tidsperspektiv, ikke ble sett opp imot politiets overordnede oppdrag. I stedet valgte man å fokusere på et prestisjeprosjekt, hvor prioriteringen ikke hensyntok det som etter mitt syn var befolkningens beste. Det synes jeg fortsatt er beklagelig.

POD: Utsettelse kunne ført til andre utgifter

Politiinspektør i Politidirektoratet, Dag Roald Jørstad, viser til de samme fordelene ved å oppgradere sentralen i Hammerfest som han gjorde forrige uke. Det bidro til økte beredskapsevne ved å få erstattet gamle løsninger for betjening av radio og telefoni, øke driftssikkerhetsnivået, få døgnkontinuerlig drift fra sentralt hold, heve kompetansen på personellet og innføre nye funksjoner på telefoner, som lydlogg og statistikkverktøy.

– Vurderte man de økonomiske konsekvensene for distriktet og tjenestene politiet skal levere til publikum?

– Ja, vi hadde en dialog med politidistriktet om de økonomiske konsekvensene i forkant. Saken ble fulgt opp mot politidistriktet gjennom den ordinære styringsdialogen. Etter konferering med politimesteren i Vestfinnmark innvilget Politidirektoratet et lån på 1,7 millioner kroner slik at ombygging av operasjonssentralen kunne realiseres, svarer Jørstad gjennom en e-post fra kommunikasjonsenheten i POD.

Ved å utsette og stoppe prosjektet i Vestfinnmark kunne andre kostnader påløpt politiet i stedet, mener han.

– Ved en forlenget gjennomføringsperiode ville det blant annet påløpt kostander for opprettholdelse av sentrale prosjektleveranser, samt utgifter til vedlikehold av eksiterende løsninger ved den gamle operasjonssentralen i Vestfinnmark, skriver Jørstad.

Torbjørn Aas fra tiden som politimester. Nå er han direktør i helsesektoren.
Powered by Labrador CMS